späť na prehľad fakúlt

UK v Bratislave, Fakulta managementu

Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe manažment, ktorí dosiahnu v testoch v jednom z nasledujúcich dvoch variantov požadované výsledky:

Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70;

Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.

Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS, Scio) dekan fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vo výške 50%.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

Manažment

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

8. 2. 2020
MA

7. 3. 2020
AJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

Odoslanie výsledku fakulte