späť na prehľad fakúlt

STU v Bratislave, Fakulta architektúry

Podmienkou pre prijatie na štúdium v odboroch Architektúra a urbanizmus, Dizajn, Krajinná a záhradná architektúra je úspešné absolvovanie testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a talentové skúšky.

Test VŠP tvorí v celkovom bodovom hodnotení prijímacieho konania 10%.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bc. obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/studium/podmienky_pre_prijatie_Bc_2020_2021pdf.pdf

Odoslanie výsledku fakulte