späť na prehľad fakúlt

PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Automaticky a prednostne prijatí budú všetci uchádzači o bakalárske magisterské štúdium, ktorí v teste Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či v jeho českej verzii, teste Obecných studijních předpokladů (OSP) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane).

Ďalšie poradie uchádzačov pre prijatie sa vytvorí na základě výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania testu Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či jeho českej verzie testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Poradie vytvára algoritmus zverejnený zde: Algoritmus vytvárania poradia.

Uchádzač o doktorandské štúdium môže preukázať úspešné vykonanie testu VŠP/OSP, ktorého výsledky budú brané do úvahy pri celkovom vyhodnocovaní uchádzača.

Odbory, programy Uznávané
termíny
Predmety

všetky bakalárske i magisterské odbory

všetky termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Najbližší termín skúšok

8. 2. 2020
OSP

8. 2. 2020
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu

Odoslanie výsledku fakulte