Obchodné podmienky (Pravidlá účasti pre NPS)

Obchodné podmienky pre NPS

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Registrácia záujemcu o účasť na NPS
 3. Prihláška na NPS
 4. Náležitosti prihlášky na NPS
 5. Cena NPS
 6. Úhrada NPS
 7. Zmena miesta konania NPS
 8. Zmena termínu konania NPS
 9. Doručenie pozvánky na NPS
 10. Zrušenie a storno prihlášky na NPS
 11. Priebeh NPS a fotografovanie pri skúškach
 12. Výsledok NPS
 13. Doručenie výsledku NPS 
 14. Verejná oponentúra zadania testu a kľúče správnych riešení
 15. Ochrana osobných údajov
 16. Pokyn k poskytnutiu výsledkov NPS
 17. Archivácia dát účastníkov NPS
 18. Sociálne zľavy v NPS
 19. Reklamácie a reklamačný poriadok 
 20. Záverečné ustanovenia

1) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky platia pre poskytovanie produktu Národné porovnávacie skúšky (ďalej tiež len NPS) v internetovom obchode www.scio.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti poskytovateľa služby a zákazníka. Obchodné podmienky pre NPS sú vypracované v súlade so Zákonom  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji“), Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené Obchodnými podmienkami pre NPS sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov. Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.  Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom (zák. č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 634/1992 Zb.). Na tieto obchodné podmienky je zákazník dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Vymedzenie pojmov:

1.1 Prodávající, poskytovateľ služby NPS

www.scio.cz, s.r.o (dále jen společnost Scio)
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 100551
Sídlo spoločnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: CZ +420 234 705 555, Fax: 234 705 505
E-mail: scio@scio.cz
IČ: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25
Účet Česká republika:
Banka: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 770550770 / 5500
IBAN: CZ26 5500 0000 0007 7055 0770
SWIFT: RZBC CZ PP
Účet Slovenská republika:
Banka: UniCredit bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 8999776010/1111
IBAN: SK98 1111 0000 0089 9977 6010
SWIFT: UNCR SKBX

Spoločnost Scio služby je dodávateľ, t.j. osoba, ktorá  pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva zákazníkovi výrobky alebo poskytuje služby.

1.2 Zákazník

Zákazník, ďalej tiež „účastník NPS“, prípadne „záujemca o účasť na NPS“, je spotrebiteľom a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  Je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo povolania a ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.3 Spotrebiteľská zmluva

Spotrebiteľská zmluva je taká zmluva, keď sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ (zákazník) a na druhej strane dodávateľ tovaru či poskytovateľ služieb, ide najmä o zmluvu kúpnu, o diele alebo o iné zmluvy upravené napr. podľa Občianskeho zákonníka. Tieto obchodné podmienky upravujú podmienky zmluvy o poskytovaní služieb a zmluvy kúpnej.

1.4 Uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka (v texte obchodných podmienok tiež „prihláška na NPS“) je návrhom na uzatvorenie zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služby s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa služby). V prípade elektronickej objednávky sa objednávka zákazníka a záväzný súhlas poskytovateľa služby s objednávkou zákazníka považujú za doručené, ak zákazník a poskytovateľ služby NPS k nim majú na svojich elektronických zariadeniach prístup. Od tohto momentu medzi spoločností Scio a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluva je uzatvorená v slovenskom  alebo českom jazyku podľa voľby zákazníka. Uzatvorená zmluva je spoločností Scio služby archivovaná s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný. Zákazník má možnosť pred vlastným potvrdením objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.scio.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia zákazníkom.

1.5 Produkt Národné porovnávacie skúšky

Národné porovnávacie skúšky sú produktom spoločnosti Scio, ktorý umožňuje porovnať študijné predpoklady a znalosti účastníkov NPS. Z toho dôvodu výsledky NPS používa najmä veľa fakúlt namiesto prijímacích skúšok alebo je výsledok z NPS jedným z kritérií pre prijatie na vysokú školu.

Predmetom plnenia zo strany spoločnosti Scio v rámci produktu NPS je:

 • Logistické zabezpečenie účasti zákazníka na NPS, teda zaradenie účastníka NPS na objednaný termín a konkrétne miesto v konkrétnej učebni a zaistenie potrebných materiálov nutných pre vykonanie skúšky.
 • Odovzdávanie informácií nutných pre plnohodnotnú účasť účastníka NPS na ním objednanej skúške (zverejnenie pozvánky na daný termín NPS obsahujúcej všetky dôležité informácie o presnej adrese miesta konania NPS, o dokladoch a potrebách, ktoré si uchádzač musí vziať na samotnú skúšku; informácie o zverejnení digitalizovaného záznamového hárku, verejnej oponentúry testov, výsledku skúšky a ďalšia doplnková komunikácia).
 • Zaistenie priebehu skúšky prostredníctvom administrátorov a koordinátora v mieste priebehu skúšky.
 • Samotná skúška spočívajúca v overení všeobecných študijných predpokladov, prípadne znalostí vopred dohodnutým spôsobom.
 • Automatické vyhodnotenie záznamového hárku (skenovanie a vyhodnotenie prostredníctvom špeciálneho softvéru).
 • Odovzdanie výsledku danej fakulte vysokej školy (v prípade, že účastník NPS takú možnosť zvolí v prihláške na skúšku, a v prípade, že fakulta tento spôsob odovzdávania výsledku akceptuje v rámci podmienok prijímacieho konania).
 • Poskytnutie Testu, prostredníctvom ktorého sa v rámci NSZ overované všeobecné študijné predpoklady či znalosti.

Špecifikácia overovania všeobecných študijných predpokladov a znalostí v rámci NPS

Všeobecné študijné predpoklady a znalosti sú v rámci NPS overované prostredníctvom testov vytvorených na tento účel odborným spôsobom. Testy používané v rámci NPS spĺňajú štatistické normy platné pre meranie výsledkov vzdelávania (pozrite www.scio.cz/o-vzdelavani/teorie-a-metodika-testu/). Pri príprave testov spoločnosť Scio stále počíta s možnosťou, že niektorá úloha, ktorá je súčasťou testu, je zaťažená chybou. V takom prípade môže byť úloha z testu, resp. z vyhodnotenia jeho riešenie, vyradená (pozrite článok 14 týchto obchodných podmienok) bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na vypovedaciu hodnotu testu ako celku. Vyradenie úlohy tiež neznevýhodňuje účastníkov daného variantu testu oproti účastníkom iných variantov, a to vzhľadom na to, že výsledok skúšky nie je daný počtom dosiahnutých bodov, ale tzv. harmonizovaným percentilom. Testy sú koncipované od samého začiatku tak, aby svoj účel plnohodnotne splnili aj v prípade, že by sa v nich vyskytlo až 5 % chybných úloh. Táto skutočnosť je preukázateľná hodnotami štatistických kritérií používaných na meranie kvality celého testu, ako je priemerná diskriminácia (priemerná schopnosť jednej testovej úlohy odlíšiť od seba testovaných s rôznou mierou zisťovaných schopností alebo znalostí) alebo reliabilita (presnosť merania) testu. Chyby v testoch do uvedeného počtu teda nie sú chybou tovaru alebo poskytované služby. Na odstránenie takýchto chýb slúži dodatočná služba pre účastníkov NSZ - a síce verejná oponentúra podľa článku 14 týchto obchodných podmienok.

1.6 Oznámenia a informácie o NPS pre účastníka NPS

Spoločnosť Scio poskytuje všetky oznámenia a informácie týkajúce sa NPS účastníkovi NPS v elektronickej podobe, a to prostredníctvom osobného profilu účastníka NPS (článok 2 týchto pravidiel účasti). Umiestnenie informácie v osobnom profile oznámi spoločnosť Scio účastníkovi NPS prostredníctvom emailovej správy. Spoločnosť Scio nezodpovedá za prípady, keď k doručeniu odoslanej e-mailovej správy nedôjde vinou prevádzkovateľa prenosovej siete či e-mailovej schránky účastníka NPS.


2) Registrácia záujemcu o účasť na NPS

2.1 Povinnosť registrácie v internetovom obchode spoločnosti Scio

Pred podaním prvej prihlášky (objednávky) na skúšku v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS povinný registrovať sa v internetovom obchode na webovej adrese www.scio.cz/nsz. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby záujemca o účasť na NPS mohol obsluhovať svoj osobný profil, prihlasovať sa záväzne na NPS a prípadne robiť objednávky ďalších služieb.

Registrovaný účastník NPS má možnosť sledovať aktuálny stav svojej prihlášky, prípadne robiť v prihláške zmeny. Registráciu je nutné urobiť pri prvom prihlásení (alebo pri objednávke iného tovaru či služieb). Systém záujemcu o účasť na NPS sám navedie do registračného formulára, kde záujemca o účasť na NPS vyplní nevyhnutné údaje. Úspešná registrácia záujemcu o účasť na NPS je spoločnosťou Scio potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu zadanú záujemcom pri registrácii. Takisto je potvrdená každá prihláška na skúšky či iná objednávka účastníka NPS. Záujemca o účasť na NPS je povinný správne a pravdivo vyplniť všetky povinné údaje – pri zadaní chybných alebo neúplných údajov spoločnosť Scio nezaručuje, že prihláška na skúšky (či iná objednávka) bude správne a včas vybavená.
Registráciu záujemca o účasť na NPS urobí iba raz. Každú ďalšiu prihlášku na skúšku (či inú objednávku) robí pod registračnými údajmi pridelenými v rámci prvej objednávky, teda pod prihlasovacím menom a heslom.

2.2 Zabezpečenie nakladania s osobnými údajmi

Registračné údaje záujemcu o účasť na NPS sú chránené pred ich zneužitím tretími osobami v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. O súhlase so spracovaním osobných údajov bližšie pozrite článok 14 týchto obchodných podmienok pre NPS.


3) Prihláška na NPS

Prihláška na NPS je objednávkou služieb spočívajúcich v umožnení účasti na NPS a súvisiacich služieb. Podrobnejšie bod 1.5 týchto obchodných podmienok.

3.1 Riadna prihláška

Na skúšku/skúšky v rámci NPS je možné sa štandardne prihlásiť najneskôr do uzávierky prihlášok každého z termínov NPS zverejnených na www.scio.cz/nsz. Je možné tak urobiť prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.scio.cz/nsz alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Scio
(tel. +420 234 705 555). Uzávierky príjmu prihlášok jednotlivých termínov NPS sú stanovené minimálne 15 dní pred konaním skúšky.

3.2 Prihláška po uzávierke

Ide o dodatočné prihlásenie na skúšku/skúšky v rámci NPS. To je možné po uzávierke prihlášok na jednotlivé termíny NPS, najneskôr však do piateho dňa pred konaním skúšky. Je možné tak urobiť prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.scio.cz/nsz alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Scio (tel. +420 234 705 555). Pri podaní prihlášky v režime po uzávierke účtuje spoločnosť Scio mimoriadny príplatok podľa platného cenníka zverejneného na www.scio.cz/nsz. Tento príplatok pokrýva náklady na nutné individuálne spracovanie prihlášky a dodatočné zaradenie záujemcu o účasť na NPS na skúšku.

3.3 Mimoriadna prihláška

V mimoriadnych prípadoch je možné sa na skúšku prihlásiť osobne až na mieste konania skúšok v danom termíne, a to najneskôr 20 minút pred začatím skúšky. Také prihlásenie však bude umožnené iba v prípade, že to aktuálna situácia (kapacita a organizačné možnosti) v mieste konania skúšky dovolia a za mimoriadny príplatok podľa platného cenníka. Tento príplatok pokrýva náklady na nutné individuálne spracovanie prihlášky a dodatočné zaradenie záujemcu o účasť na NPS na skúšku, a ďalej na organizáciu a logistiku v mieste konania skúšky.

3.4 Právna záväznosť prihlášky

Prihláška sa stáva právne záväznou v okamihu, keď je spoločnosti Scio prihláška doručená (pozrite spôsob podania prihlášky v ods. 3.1, 3.2 a 3.3). Spoločnosť Scio následne potvrdí úspešnú prihlášku na skúšku e-mailovou správou na registrovanú e-mailovú adresu záujemcu o účasť na NPS. Správa obsahuje kompletné informácie o podanej prihláške. V prípade mimoriadnej prihlášky na mieste konania NPS je účastníkovi NPS odovzdané písomné potvrdenie. Potvrdením prihlášky je medzi záujemcom o účasť na NPS a spoločnosťou Scio uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb.

Pozor: Riadnu prihlášku alebo prihlášku v režime po uzávierke je možné podať výhradne prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti Scio alebo telefonicky (pozrite ods. 3.1 a 3.2). Na skúšku nie je automaticky prihlásený uchádzač o štúdium na vysokej škole, ktorý podá prihlášku na vysokú školu a zaplatí administratívny poplatok za prijímacie konanie vysokej škole.


4) Náležitosti prihlášky na NPS

4.1 Povinné náležitosti prihlášky (v prihláške označené hviezdičkou)

V prihláške na skúšku/skúšky v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS povinný uviesť tieto údaje:

 • meno a priezvisko účastníka NPS,
 • funkčnú e-mailovú adresu účastníka NPS,
 • vybrané miesto (mesto) konania skúšky/skúšok a jej/ich termín/y,
 • pokyn/zákaz na poskytnutie osobných údajov a výsledkov NPS tretím osobám (viac pozrite v článku 15 a 16),
 • rodné číslo/dátum narodenia účastníka, ktorý nemá české alebo slovenské RČ pridelené,
 • výber preferovaných fakúlt (nesúvisí s odovzdávaním výsledkov VŠ),
 • súhlas s oboznámením sa  s týmito obchodnými podmienkami pre NPS a pristúpenie k obchodným podmienkam pre NPS.

Okrem vyššie uvedeného sa odporúča aj uvedenie telefonického kontaktu.

4.2 Dôsledky vynechania alebo chybného uvedenia niektorej z povinných náležitostí prihlášky

Záujemca o účasť na NPS zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške na NPS. Ak záujemca o účasť na NPS nesplní svoju povinnosť a v prihláške nebudú riadne uvedené všetky vyššie uvedené povinné náležitosti prihlášky, vystavuje sa riziku obmedzených možností v rámci NPS, prípadne neúspešného prihlásenia na skúšku/skúšky (napr. ak záujemca o účasť na NPS uvedie chybnú e-mailovú adresu, nedostane pozvánku na skúšku, ak nedá pokyn k poskytnutiu osobných údajov, nemôžu byť odovzdané údaje fakultám, ak neuvedie rodné číslo, nemôže dostať certifikát s výsledkom skúšky/skúšok).

Pozor: Ak záujemca o účasť na NPS nesúhlasí s poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov, zvlášť rodného čísla, môže za príplatok skúšku/skúšky absolvovať v špeciálnom režime, v ktorom nebude poskytnutie osobných údajov požadované. Viac v bode 15 týchto obchodných podmienok.

4.3 Zmena údajov v prihláške na NPS

Údaje uvedené v prihláške na NPS môže zmeniť iba sám účastník v rámci osobného profilu na www.scio.cz/nsz. Účastník NPS berie na vedomie, že prihláška je neprenosná na inú osobu, a preto nie sú možné žiadne zmeny týkajúce sa identifikácie prihlásenej osoby. Chybne zadané údaje je možné opraviť iba pomocou formulára v osobnom profile.


5) Cena NPS

5.1 Výška ceny skúšky v rámci NPS

Výška ceny skúšky a ďalších poskytovaných služieb je určená cenníkom zverejneným na www.scio.cz/nsz platným ku dňu odoslania prihlášky na skúšku spoločnosti Scio a sestává z ceny testu a ceny služeb poskytovaných v rámci realizace a vyhodnocení zkoušky.

5.2 Náklady na doručenie

Náklady na dodanie a zasielanie informácií a materiálov spojených s prihláškou na skúšku/skúšky v rámci NPS nesie spoločnosť Scio.

Test je možné doručiť vždy len v rámci absolvovaní skúšky, účastník si ho teda osobe vyzdvihne v mieste a v čase konania NSZ. Iný spôsob doručenia nie je možný. Po skúške má účastník test k dispozícii na stiahnutie aj vo svojom osobnom profile.


6) Úhrada NPS

6.1 Úhrada v prípade riadnej prihlášky

Pri podaní riadnej prihlášky je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky/skúšok v rámci NPS v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy (podľa článku 3 a 4), najneskôr však 12. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa platba vzťahuje. Za úhradu je považované doručenie platby na bankový účet spoločnosti Scio v súlade s článkom 6 ods. 6.5. Ak nebude úhrada skúšky vykonaná riadne a včas, spoločnosť Scio na to upozorní záujemcu o účasť na NPS v jeho osobnom profile a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy a poskytne mu na zaplatenie dodatočnú lehotu troch dní odo dňa umiestnenia upozornenia o nezaplatení v osobnom profile. Aj v tomto prípade však musí byť platba pripísaná na účet najneskôr 12. deň pred termínom konania skúšky. Ak ani po uplynutí tejto lehoty nedôjde k úhrade platby, zmluva so záujemcom o účasť na NPS zaniká a spoločnosť Scio odstupuje od zmluvy, (objednávku NPS zruší) a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po márnom uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) spoločnosť Scio oznámi záujemcovi o účasť na NPS prostredníctvom e-mailovej správy. Odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) nie je prekážkou opätovného prihlásenia sa na skúšku (v súlade s článkom 3).

6.2 Úhrada v prípade prihlášky po uzávierke

Pri podaní prihlášky v režime po uzávierke je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky/skúšok v rámci NPS spoločne s administratívnym poplatkom najneskôr 5. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa platba vzťahuje. Ak nebude úhrada vykonaná riadne a včas, spoločnosť Scio odstupuje od zmluvy a zmluva so záujemcom o účasť na NPS s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie zaniká. V prípade prihlášky v režime po uzávierke nie je možné poskytnúť žiadnu dodatočnú lehotu na uhradenie platby. Odstúpenie od zmluvy spoločnosť Scio oznámi záujemcovi o účasť na NPS prostredníctvom e-mailovej správy.

6.3 Úhrada v prípade mimoriadnej prihlášky

Pri prihlásení sa až na mieste konania skúšky/skúšok v danom termíne NPS je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky/skúšok v rámci NPS spoločne s mimoriadnym príplatkom v hotovosti, a to v okamihu prihlásenia (uzatvorenia zmluvy).

6.4 Úhrada poplatku za „zmenu prihlášky na mieste konania NPS“ (článok 7 ods. 7.3 )

Pri zmene miesta skúšky podľa článku 7.3 vykonanej na mieste samotnom je účastník NPS povinný uhradiť administratívny poplatok v hotovosti, a to v okamihu vykonania zmeny. Ak neuhradí účastník NPS požadovanú platbu, nebude zmena uskutočnená a účastník NPS môže urobiť skúšku iba na mieste, ktoré je v súlade s prihláškou uvedené v pozvánke, inak sa postupuje obdobne ako pri neúčasti účastníka NPS podľa bodu 10.4 týchto obchodných podmienok.

6.5 Deň a spôsob úhrady

Ak nestanovia tieto obchodné podmienky inak, potom je platbu za prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS možné uhradiť nasledovne:

a. Platba prevodom – po dokončení objednávky sa záujemcovi o účasť na NPS zobrazia údaje potrebné na realizáciu platby bankovým prevodom na účet spoločnosti Scio (variabilný, špecifický a konštantný symbol, číslo účtu). Platba je obvykle pripísaná na bankový účet spoločnosti Scio počas jedného pracovného dňa od vykonania transakcie, avšak prevod môže trvať aj dlhšie! Za deň úhrady je považovaný deň, v ktorom je pripísaná príslušná suma pod správnym variabilným a špecifickým symbolom na bankový účet spoločnosti Scio. Zúčtovacie údaje sú záujemcovi o účasť na NPS zaslané v e-mailovej správe potvrdzujúcej prihlášku na skúšku/skúšky. Stav svojej objednávky (vrátane platby) môže záujemca o účasť na NPS sledovať vo svojom osobnom profile na www.scio.cz/nsz.

b. Poukaz na NPS – účastníci NPS, ktorí sa hlásia na tu uvedené fakulty, majú možnosť uhradiť cenu skúšky (alebo jej časť) prostredníctvom vyúčtovania Poukazu na NPS. Účastník NPS zaplatí Poukaz na NPS fakulte ako súčasť administratívneho poplatku za prijímacie konanie. Uvedený poukaz pridelí účastníkovi NPS spoločnosť Scio podľa požiadaviek fakulty. Na webových stránkach spoločnosti Scio bude uvedený odkaz na príslušnú webovú stránku, na ktorej bude mať účastník NPS možnosť si svoj poukaz (v podobe kódu) vyzdvihnúť a prihlásiť sa tak s jeho využitím na konkrétny termín (deň) a miesto skúšky/skúšok. Okamihom uplatnení poukazu je cena NPS považovaná za uhradenú. Poukaz na NPS sa nedá uplatniť spätne.


7) Zmena miesta konania NPS

7.1 Miesto (mesto) konania skúšky/skúšok

Miesto konania skúšky si vyberá účastník NPS pri vyplňovaní prihlášky. Miestom sa rozumie mesto konania skúšky. V rámci mesta si konkrétnu budovu konania skúšky z logistických a organizačných dôvodov vybrať nie je možné. Budovu konania skúšky v rámci jedného mesta je možné zmeniť iba postupom pre zmenu miesta konania skúšky podľa nasledujúcich odsekov.

7.2 Časové obmedzenie zmeny miesta konania NPS

V prihláške na skúšku/skúšky v rámci NPS je možné zmeniť zvolené miesto konania NPS v danom termíne NPS. Je možné tak urobiť najneskôr 13. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa zmena vzťahuje, prostredníctvom osobného profilu na www.scio.cz/nsz.

7.3 Zmena miesta konania NPS na mieste samotnom

Ak sa účastník dostaví na iné miesto konania skúšky (adresu), ako to, ktoré je v súlade s prihláškou uvedené v pozvánke (bez toho, že by miesto spôsobom opísaným v bode 7.2 zmenil), bude mu umožnené skúšku vykonať iba v prípade, že to aktuálna situácia (kapacita a organizačné možnosti) v mieste konania skúšky dovolí. Za zmenu miesta konania skúšky vykonanú na mieste samotnom spoločnosť Scio účtuje s ohľadom na vyššie náklady spojené s organizáciou a logistikou zmeny poplatok podľa cenníka uvedeného na www.scio.cz/nsz (pozrite tiež článok 6 ods. 6.4).

7.4 Zmena miesta konania NPS spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeniť účastníkom NPS miesto konania skúšky/skúšok (do najbližšieho dostupného miesta konania NPS). Účastníci NPS budú spoločnosťou Scio o takej zmene vždy ihneď informovaní e-mailovou správou a túto informáciu nájdu tiež vo svojom osobnom profile na www.scio.cz/nsz. O možnosti vykonania takej zmeny na konkrétnom mieste konania NPS je účastník NPS informovaný pri vyplňovaní prihlášky.

7.5 Zmena prezenčných NPS na on-line NPS

V prípade, že sa v danom termíne konajú aj on-line  NPS, je v prihláške na skúšku/skúšky v rámci NPS možné zmeniť prezenčnú formu NPS na on-line NPS v danom termíne NPS. Je možné urobiť tak najneskôr 13. deň pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa zmena vzťahuje, prostredníctvom osobného profilu na www.scio.cz/nsz.
 


8) Zmena termínu konania NPS

8.1 Zmena termínu konania skúšky/skúšok

Účastník NPS má právo v rámci toho istého miesta zmeniť termín konania skúšky. Zmeniť termín je možné najneskôr 13. deň pred daným termínom NPS prostredníctvom osobného profilu na www.scio.cz/nsz. Informácie o termínoch konania NPS sú k dispozícii tamtiež.

8.2 Časové obmedzenia vykonania zmeny termínu NPS

Termín konania je možné týmto spôsobom zmeniť najneskôr 13. deň pred termínom konania skúšky/skúšok, ku ktorému sa zmena vzťahuje.

8.3 Zmena termínu konania NPS spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio si v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie vyhradzuje právo zmeniť účastníkom NPS termín konania skúšky/skúšok (na najbližší možný termín konania NPS), a to v prípade nutnosti aj opakovane. Účastníci NPS budú spoločnosťou Scio o takejto zmene vždy ihneď informovaní e-mailovou správou a túto informáciu nájdu taktiež vo svojom osobnom profile na www.scio.cz/nsz. O možnosti vykonania takejto zmeny je účastník NPS informovaný pri vyplňovaní prihlášky. Táto zmena v dôsledku protiepidemiologických opatrení je predvídaná už pri uzavretí zmluvy s účastníkom, a preto nemôže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
 


9) Doručenie pozvánky na NPS

9.1 Pozvánka na NPS

Každému účastníkovi NPS, ktorý má riadne objednanú a uhradenú skúšku/skúšky, umiestni spoločnosť Scio pozvánku na skúšku/skúšky do jeho osobného profilu, a to najskôr 10 a najneskôr 8 dní pred termínom (dňom) konania skúšky/skúšok, v prípade prihlášky v režime „po uzávierke“ najneskôr 3 dni pred termínom konania skúšok. Umiestnenie pozvánky v osobnom profile oznámi spoločnosť Scio účastníkovi NPS prostredníctvom emailovej správy.

9.2 Forma pozvánky

Pozvánka na NPS bude iba v elektronickej podobe, pozvánku nájde každý účastník NPS vo svojom osobnom profile na www.scio.cz. Upozornenie na umiestnenie pozvánky bude zaslané v elektronickej forme na e-mailovú adresu, ktorú účastník NPS uviedol v prihláške k NPS.


10) Zrušenie a storno prihlášky na NPS, odstúpenie od zmluvy zákazníkom

10.1 Zrušenie prihlášky na NPS zo strany záujemcu o účasť na NPS

Prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS oprávnený zrušiť  (odstúpiť od zmluvy) kedykoľvek pred uhradením ceny objednanej skúšky/skúšok v rámci NPS. Prihlášku na NPS môže zrušiť iba sám účastník NPS prostredníctvom svojho osobného profilu, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takej požiadavky na zrušenie.

10.2. Storno prihlášky (ukončenie zmluvy) na NPS zo strany účastníka NPS

Po uhradení ceny objednanej skúšky/skúšok je účastník NPS oprávnený prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS stornovať (tzn. zrušiť už zaplatenú prihlášku). Objednávku NPS je možné stornovať iba prostredníctvom osobného profilu na www.scio.cz/nsz vyplnením a odoslaním stornovacieho formulára, a to z dôvodu nutnosti zaistiť oprávnenosť takej požiadavky na storno.

10.3 Storno

a. Storno najneskôr 13 dní pred termínom konania skúšky/skúšok

V prípade, že účastník NPS stornuje svoju prihlášku na skúšku najneskôr 13 dní pred termínom konania skúšky/skúšok, je účastníkovi NPS vrátených 65 % uhradenej sumy za príslušnú skúšku a súvisiace produkty. Zostávajúcich 35 % uhradenej skúšky je spoločnosť Scio oprávnená účtovať ako náhradu nákladov spojených s organizáciou skúšky. Zákazník nebude maťv osobnom profile po skúške, na ktorú bol prihlásený, sprístupnený test a nedostane ho ani fyzicky.

b) Storno v rozmedzí 12 – 0 dní pred termínom konania skúšky/skúšok

V období 12 až 0 dní pred termínom konania skúšky už nie je možné prihlášku stornovať. V tomto prípade spoločnosť Scio umožní účastníkovi prostredníctvom osobného profilu prístup k zadaniu skúšok a kľúču správnych riešení na stránkach www.scio.cz (po danom termíne NPS), a celý test v elektronickej podobe s možnosťou stiahnutia, a to za sumu zodpovedajúcu 10 % sumy uhradenej za NPS, ktorú týmto započíta. Zostávajúcich 90 % uhradenej sumy je spoločnosť Scio oprávnená účtovať ako náhradu nákladov spojených s organizáciou skúšky a nákladov na tlačený test, ktorý bol pre účastníka pripravený.

10.4 Neúčasť prihláseného účastníka na skúške

V prípade, že sa prihlásený účastník NPS skúšky nezúčastní, platia pre práva a povinnosti zmluvných strán ustanovenia článku 10.3 b) primerane (tzn. že sa bude postupovať ako v prípade storna 0 dní pred termínom konania skúšky).

Pozor: V žiadnom prípade nie je možné namiesto stornovania prihlášky previesť prihlášku na inú osobu.

10.5 Odstúpenie od zmluvy účastníkom NPS

Účastník NPS má právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od jej uzatvorenia, resp. od prevzatia tovaru, ale najneskôr 13 dní pred termínom Národnej porovnávacie skúšky. Dvanásty deň pred termínom NPS začne spoločnosť Scio s poskytovaním služieb spočívajúcich v organizačnej príprave NPS. V tejto dobe tiež spoločnosť Scio pre každého účastníka NPS individuálne pripraví zadanie testu, ktorý bude v rámci skúšky absolvovať (test bude označený jedinečným kódom). Účastník NPS s týmto termínom začatia poskytovania služieb súvisiacich s NPS a upravenie testu pre osobu každého jednotlivého účastníka NPS výslovne súhlasí a tento súhlas vyjadruje potvrdením, že je viazaný týmito Pravidlami účasti v NPS (obchodnými podmienkami). Odstúpenie od zmluvy musí účastník NPS urobiť spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť, že od zmluvy odstupuje, takým spôsobom je odstúpenie od zmluvy prostredníctvom svojho osobného profilu.

10.6 Postup vrátenia peňazí pri stornovaní prihlášky či odstúpení od zmluvy

Storno či odstúpenie od zmluvy vykonané prostredníctvom osobného profilu potvrdí účastník NPS zaslaním podpísaného opravného daňového dokladu, ktorý mu bude spoločnosťou Scio najneskôr do 10 pracovných dní zaslaný emailom. Podpísaný opravný daňový doklad zašle účastník NPS buď poštou, alebo emailom, naskenovaný vo formáte .pdf. Po takom potvrdení storna/odstúpenia od zmluvy vráti spoločnosť Scio účastníkovi NPS zaplatenú cenu, resp. jej príslušnú časť podľa podmienok storna, a to najneskôr do 30 dní od takého písomného zrušenia zmluvy odstúpením alebo stornom prihlášky.


11) Priebeh NPS a fotografovanie pri skúškach

11.1 Informácie o priebehu NPS

O priebehu skúšky/skúšok v rámci NPS bude účastník NPS informovaný prostredníctvom dokumentu „Informácie o priebehu NPS“. Účastník tento dokument dostane spoločne s pozvánkou na NPS. Priebeh skúšky/skúšok NPS je vopred definovaný a je pre všetkých účastníkov úplne zhodný. Všetky úkony a pravidlá súvisiace s riadnym priebehom NPS (kontrola OP, fotografovanie, zákaz opisovania či používania mobilného telefónu a pod.) uvedené v dokumente „Informácie o priebehu NPS“ je účastník povinný akceptovať. V prípade nedodržania stanovených pravidiel, najmä pravidiel uvedených na str. 3 dokumentu „Informácie o priebehu NPS“, bude účastník zo skúšky/skúšok vylúčený, prípadne jeho výsledky nebudú vyhodnotené.

11.2 Sankcie za porušenie pravidiel priebehu NPS

Porušenie pravidiel uvedených na strane 3 v dokumente „Informácie o priebehu NPS“ bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností a podmienok priebehu skúšok, pričom v týchto prípadoch nebude účastníkovi umožnené skúšku dokončiť a absolvovať. Popri uvedenom vzniká spoločnosti www.scio.cz, s. r. o., právo požadovať od takého účastníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- Kč. Účastník tiež stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, resp. zaplatenej ceny skúšky v danom termíne, ktorá sa stáva súčasťou uvedenej zmluvnej pokuty. Jeho skúška nebude môcť byť vyhodnotená a nebude teda platná.

11.3 Zhotovovanie fotografií

Súčasťou NPS je tiež zhotovovanie fotografií, popr. video záberov z miestností, v ktorých prebiehajú skúšky v rámci NPS, čo je pre regulárny priebeh skúšok nevyhnutné. Zhotovené budú iba celkové zábery, a nie individuálne fotografie účastníkov. Fotografie či video zábery sú po skúškach uložené a archivované, a to ako dôkazné materiály v prípade spochybnenia totožnosti účastníka skúšky alebo v prípade sporov týkajúcich sa totožnosti účastníka. Akceptáciou Pravidiel pre účasť na NPS (týchto obchodných podmienok) účastník NPS súhlasí s fotografovaním v priebehu NPS v miestnostiach, kde skúšky prebiehajú, ako aj s archiváciou a použitím fotografií, eventuálne video záberov spoločnosťou Scio na účely overenia totožnosti účastníka v priebehu NPS a na účely riešenia prípadných budúcich sporov týkajúcich sa totožnosti účastníka.


12) Výsledok NPS

12.1 Čas zverejnenia výsledkov

Definitívne výsledky budú sprístupnené najskôr 11 dní po termíne konania skúšky/skúšok a najneskôr v lehote 20 dní po termíne konania skúšky/skúšok. Výsledky budú v osobnom profile prístupné do 31. 8. roku, v ktorom sa končí prijímacie konanie, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité. Po tomto dátume budú dostupné len súhrnné výsledky v archíve v osobnom profile.

12.2 Podoba výsledku

Výsledok samotného testu má podobu skóre. Výsledok skúšky/skúšok NPS, ktorý je platný v rámci prijímacieho konania na fakultách, bude mať podobu percentilu, prípadne prepočítaného, resp. harmonizovaného percentilu (prepočítaný = harmonizovaný). Viac o harmonizovanom percentile nájdete na www.scio.cz/nsz.
V teste Obecných studijních předpokladů, Všeobecných študijných predpokladov, Základů společenských věd a Testu pro navazující magisterské studium ekonomie sa bude prepočet robiť pre každý z oddielov testu zvlášť. Pre každý test (resp. oddiel testu) a termín vznikne prepočítavacia tabuľka medzi skóre a harmonizovaným percentilom. Tieto tabuľky budú zverejnené spolu s definitívnymi výsledkami podľa článku 13 týchto obchodných podmienok.


13) Doručenie výsledku NPS

13.1 Skóre a zverejnenie záznamových hárkov

Každému účastníkovi NPS, ktorý si riadne objednal a riadne a včas uhradil platbu za prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS a NPS sa zúčastnil, zašle spoločnosť Scio e-mailovou správou informáciu o sprístupnenie záznamových hárkov účastníka NPS a o dosiahnutom skóre v osobnom profile. Záznamové hárky a dosiahnuté skóre budú na webových stránkach www.scio.cz/nsz prostredníctvom osobného profilu prístupné v termínoch uvedených na adrese www.scio.cz/nsz a prístupné zostanú do 31. 8. roku, v ktorom sa končí prijímacie konanie, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité.

13.2 Výsledky skúšok

Výsledky (harmonizovaný percentil) budú na webových stránkach www.scio.cz/nsz prístupné v termínoch uvedených na adrese www.scio.cz/nsz. Výsledky sú prístupné prostredníctvom osobného profilu. O sprístupnení výsledkov bude účastník informovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v prihláške na NPS.


14) Verejná oponentúra zadania testu a kľúča správnych riešení

14.1 Priebeh verejnej oponentúry zadania testu alebo kľúča správnych riešení

V termínoch uvedených na adrese www.scio.cz/nsz budú počas verejnej oponentúry v osobných profiloch účastníkov skúšky zverejnené zadania skúšok a kľúče správnych riešení. Ak je účastník NPS presvedčený o tom, že zadanie testu alebo kľúč správnych riešení obsahuje chybu, môže sa prostredníctvom svojho osobného profilu zúčastniť verejnej oponentúry. Verejná oponentúra sa začne spravidla 2. deň a ukončená je 5. deň po termíne konania skúšok. Ku každému termínu skúšok je toto obdobie konkretizované na adrese www.scio.cz/nsz. Podrobnosti a pravidlá účasti vo verejnej oponentúre môže účastník nájsť na www.scio.cz/nsz/verejna-oponentura.asp

14.2 Činnosť a závery nezávislej odbornej komisie

Ak odborná komisia uzná, že podnet je dôvodný a zadanie úlohy alebo kľúč správnych riešení sú skutočne chybné, môže odporučiť buď vyradenie úlohy z ďalšieho hodnotenia testu, alebo uznanie viac ako jednej odpovede ako správnej (toto je jediná výnimka z pravidla, že každá úloha má iba jedno správne riešenie). Spôsob riešenia námietky zvolí odborná komisia podľa jeho vhodnosti v konkrétnom prípade a toto riešenie je platné pre všetkých účastníkov daného testu. V prípade námietky k úlohe, zaradenej duplicitne vo viacerých variantoch testu, bude riešenie platné pre všetky tieto varianty.

Odporúčanie odbornej komisie bude všetkým účastníkom daného termínu NPS umiestnené v osobnom profile spoločne s definitívnymi výsledkami. Odporúčanie komisie je konečné a nemenné. Spoločnosť Scio sa zaväzuje prijať odporúčanie Komisie a riadiť sa ním, v opačnom prípade je spoločnosť Scio povinná svoj postup riadne odôvodniť.

14.3 Riešenie chyby v teste mimo verejnej oponentúry

Ak spoločnosť Scio zistí chybu v zadaní testu v rámci NPS v takom čase, keď už zadanie nie je možné zmeniť, potom takú úlohu z hodnotenia skúšky vyradí pre všetkých účastníkov NPS v príslušnom termíne.

Pozor: Verejná oponentúra v rámci NPS nie je reklamáciou a ani nemá reklamáciu nahradiť. Verejná oponentúra je službou pre účastníkov NPS a spôsob, ako urobiť testovanie v rámci NPS transparentnejšie. Chyba v teste nemusí byť nutne chybou poskytovanej služby, celá koncepcia testov s možnosťou výskytu určitého počtu chýb počíta (pozrite bod 1.5 týchto obchodných podmienok). Ide teda o dva nezávislé a oddelené procesy. Viac k reklamáciám v článku 19.3 týchto obchodných podmienok. Verejná oponentúra tiež nie je totožná s podaním žiadosti o preskúmanie proti rozhodnutiu fakulty o neprijatí na štúdium.


15) Ochrana osobných údajov

15.1 Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Poskytovateľ služby NPS spracúva osobné údaje účastníka NPS za účelom plnenie zmluvy, pretože účastník NPS vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Poskytovateľ služby NPS tak spracúva osobné údaje účastník NPS, ktoré sú potrebné najmä na spracovanie prihlášky účastníka NPS, na zaslanie účastníkovi NPS záväzný súhlas poskytovateľa služby NPS s prihláškou účastníka NPS, na zaslanie pozvánky na NPS, ako aj na ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu medzi poskytovateľom služby NPS a účastníkom NPS.

2. Poskytovateľ služby NPS spracúva tiež osobné údaje účastníka NPS za účelom ich využitia výhradne pre potreby poskytovateľa služby NPS v poštovom styku s účastníkom NPS a za účelom evidencie týchto údajov, pričom poskytovateľ služby NPS za uvedeným účelom spracúva iba nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko a  adresa účastníka NPS bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje účastníka NPS. Účastník NPS súhlasí s tým, aby poskytovateľ služby NPS sprístupnil osobné údaje účastníka NPS uvedené v tomto bode Českej pošte, s.p., ktorá zabezpečuje poštový styk medzi poskytovateľom služby NPS a účastníkom NPS. V súlade s týmto bodom poskytovateľ služby NPS spracúva uvedené osobné údaje účastníka NPS v súlade s §7 ods. 4 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. poskytovateľ služby NPS tak môže spracúvať uvedené osobné údaje účastníka NPS aj bez udelenia súhlasu účastníka NPS ako dotknutej osoby.

3. Poskytovateľ služby NPS spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi ako aj v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Poskytovateľ služby NPS neposkytne osobné údaje účastníka NPS tretím stranám, okrem sprístupnenia a poskytnutia osobných údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi a týmito Obchodnými podmienkami pre NPS (napr. poskytnutie osobných údajov účastníka NPS osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva poskytovateľa služby NPS, poskytnutie osobných údajov účastníka NPS  tretiemu subjektu, ktorého účastník NPS uvedie vo svojej prihláške v súlade s čl. 4, 5 a 6 Obchodných podmienok pre NPS). Poskytovateľ služby NPS nezverejní osobné údaje účastníka NPS.

5. Účastník NPS má najmä nasledovné práva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľ služby NPS vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,

Spoločnosť Scio pri nakladaní s osobnými údajmi zákazníkov dodržuje ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Scio vyhlasuje, že je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov v registri spracovania osobných údajov. Potvrdením registrácie podľa článku 2 týchto pravidiel účasti súhlasí zákazník záväzne so spracovaním osobných údajov na účely obchodnej činnosti spoločnosti Scio v rozsahu Zákona o ochrane osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa nevzťahuje iba na prihlášku na skúšku/skúšky v rámci NPS, ale aj na akýkoľvek iný obchodný vzťah so spoločnosťou Scio.

15.2 Súhlas s odovzdaním osobných údajov tretím osobám

Tretím osobám, s výnimkou spracovávateľa, ktorý má so spoločnosťou Scio uzavretú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov (viď. bod 15.1) je spoločnosť Scio oprávnená odovzdať údaje účastníka iba s jeho výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom. V prípade, že účastník NPS udelí spoločnosti Scio pokyn na poskytnutie výsledkov NPS fakultám či vysokým školám v zmysle článku 16 obchodných podmienok, súhlasí tak zároveň aj s poskytnutím svojich osobných údajov týmto tretím osobám.

15.3 Zmena/odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Na písomnú žiadosť zákazníka (doporučeným listom zaslaným na adresu spoločnosti Scio) môžu byť jeho osobné údaje v databáze spoločnosti Scio zmenené či odstránené. V prípade takého odvolania súhlasu pred poskytnutím výsledkov NPS podľa článku 16 obchodných podmienok výsledky NPS spoločnosť Scio fakultám či vysokým školám neposkytne. V prípade takej žiadosti o odstránenie osobných údajov z databázy spoločnosti Scio dôjde zároveň k zrušeniu osobného profilu zákazníka a neobnoviteľnému vymazaniu všetkých výsledkov skúšok, ktorých sa účastník zúčastnil.
 
Pozor: Ak účastník NPS nesúhlasí s poskytnutím rodného čísla či iných osobných údajov spoločnosti Scio, môže za príplatok skúšku/skúšky absolvovať v špeciálnom režime, v ktorom nebude poskytnutie osobných údajov požadované. Príplatok predstavuje 1 000 Kč za jednu skúšku, pričom slúži na pokrytie zvýšených administratívnych a ďalších nákladov spoločnosti Scio. Výsledky skúšky, ktorá prebehne v tomto špeciálnom (anonymnom) režime, nebudú nikdy (ani po dodatočnom poskytnutí identifikačných údajov účastníka) odovzdané žiadnej fakulte VŠ ani žiadnemu ďalšiemu subjektu, kde by výsledok NPS mohol hrať nejakú rolu. Taký výsledok slúži iba na potreby účastníka skúšky. Skúška, ktorá prebehne v tomto špeciálnom (anonymnom) režime, nie je certifikovaná. Ak chcete skúšku robiť v tomto režime, kontaktujte nás.


16) Pokyn k poskytnutiu výsledkov NPS

16.1 Pokyn k poskytnutiu výsledkov skúšok

Účastník NPS v rámci elektronickej prihlášky na NPS (pozrite článok 4 týchto obchodných podmienok) môže udeliť spoločnosti Scio pokyn, aby poskytla tretiemu subjektu, ktorý označil v prihláške (napr. vysokej škole) výsledok skúšky/skúšok, a to vrátane jeho identifikačných údajov. Udelenie pokynu zaväzuje spoločnosť Scio k spracovaniu, ako aj poskytnutiu identifikačných údajov účastníka a jeho výsledkov skúšky/skúšok príslušnej vysokej škole. Uvedený pokyn je platný a účinný pre všetky skúšky, ktoré účastník NPS v aktuálnom školskom roku vykoná.

16.2 Zmena pokynu

Pokyn k poskytnutiu výsledkov skúšky/skúšok, vrátane osobných údajov, môže účastník zmeniť. Zmeniť pokyn je možné iba v rámci osobného profilu na stránkach www.scio.cz/nsz. Zmenu môže účastník urobiť najneskôr 4 dni pred termínom odovzdania výsledkov účastníkov skúšky fakulte, ktorá si databázu výsledkov od spoločnosti Scio vyžiada (informácie o termínoch odovzdania výsledkov skúšok fakulte sú dostupné v osobnom profile uchádzačov, v časti Moje fakulty).

16.3 Odovzdanie výsledku fakultám VŠ

Spoločnosť Scio odovzdá fakultám VŠ, ktoré prijímajú uchádzačov na základe výsledku skúšky/skúšok v rámci NPS, výsledky tých účastníkov NPS, ktorí k tomu výslovne dali pokyn. Bez tohto pokynu nie je možné výsledok fakultám VŠ odovzdať.

Spoločnosť Scio neručí za to, že odovzdaný výsledok bude v prijímacom konaní konkrétnej fakulty VŠ zohľadnený. Informácie o podmienkach, ktoré je nutné pre zohľadnenie výsledku splniť, budú k dispozícii na www.scio.cz/nsz na stránkach venovaných informáciám o jednotlivých fakultách. Aktuálne a úplné informácie je potrebné overiť vždy na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Aktuálny zoznam fakúlt využívajúcich výsledky NPS je uvedený na adrese www.scio.cz/nsz.


17) Archivácia dát účastníkov NPS

17.1 Archivácia výstupov

Všetky výstupy NPS z daného školského roka budú spoločnosťou Scio archivované nasledovne:

a.    Odpoveďové hárky a zoznamy pre kontrolu občianskych preukazov budú archivované do ukončenia prijímacieho konania, t.j. do 1. októbra roka, v ktorom končí prijímacie konanie, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité.
b.    Ostatné tlačené materiály (dotazníky a protokoly zo skúšok) budú archivované po dobu 3 mesiacov odo dňa konania skúšky.
c.    Všetky materiály v elektronickej podobe (naskenované odpoveďové hárky, protokoly zo skúšok, databázy účastníkov skúšky a ich výsledky) na serveroch spoločnosti Scio budú archivované počas 4 rokov. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky dáta anonymizované tak, aby neobsahovali osobné údaje účastníkov a naďalej budú využívané iba pre štatistické alebo vedecké, či výskumné účely. Anonymizácia bude urobená zakódovaním osobných údajov prostredníctvom tzv. hashe, priradením výsledkov NPS k hashu a vymazaním osobných údajov. Algoritmus použitý na vytvorenie hashe zaručuje, že výsledok NPS s takýmto hashom spojený nebude možné priradiť ku konkrétnemu účastníkovi, z hashe nie je možné žiadnym algoritmom získať späť osobné údaje účastníka. Zároveň zvolený algoritmus vytvorenia hashe zaručuje, že pri zadaní rovnakých vstupných údajov bude vygenerovaný rovnaký hash a bude možné nájdenie výsledkov NPS takýmto hashom spojených. Uvedené znamená, že po urobení takejto anonymizácie nebude spoločnosť Scio sama schopná zistiť, čí je konkrétny výsledok NPS. Zároveň uvedené znamená, že pokiaľ účastník po takejto anonymizácii sám poskytne spoločnosti Scio rovnaké údaje ako pri prihlásení na NPS, potom použitím vyššie uvedeného algoritmu bude spoločnosť Scio schopná vygenerovať hash, prostredníctvom ktorého bude schopná nájsť výsledky NPS tohto účastníka. Tento postup zaručí, že bez výslovnej požiadavky a poskytnutia potrebných informácií účastníka NPS nedôjde k akémukoľvek nakladaniu s osobnými údajmi účastníka vrátane výsledku NPS a zároveň zaručí, že v prípade neskoršej potreby účastníka bude možné získať výsledok NPS alebo potvrdenie o ňom pre tretiu osobu.

Všetky výsledky NPS, vrátane anonymizovaných s použitím hashe, budú definitívne zmazané po uplynutí 25 rokov od konca školského roka, v ktorom bola skúška vykonaná.

17.2 Skartácia

Po uplynutí archivačnej lehoty budú všetky tlačené materiály skartované.

17.3 Súhlas s archiváciou

Účastník NPS súhlasom s týmito Pravidlami účasti na NPS (obchodnými podmienkami) vyjadruje zároveň svoj súhlas s archiváciou hore uvedených materiálov obsahujúcich jeho osobné údaje a výsledky skúšky/skúšok do vyššie uvedenej doby.


18) Sociálne zľavy na NPS

18.1 Podmienky poskytnutia a výška sociálnej zľavy

Poskytovateľ služby NPS môže poskytnúť sociálnu zľavu záujemcovi o účasť na NPS, ak záujemca o účasť na NPS, manžel/manželka záujemcu o účasť na NPS, rodič záujemcu o účasť na NPS resp. iná fyzická osoba ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi najmä v súlade s ustanovením § 4 Zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) preukázali tzv. hmotnú núdzu v súlade so Zákonom o pomoci v hmotnej núdzi, disponujú právoplatným rozhodnutím o priznaní nároku na dávku, prípadne aj o priznaní nároku aj na príspevok a splnia ďalšie kritériá stanovené týmito Obchodnými podmienkami pre NPS. Zľava môže byť poskytnutá v nasledujúcom rozsahu: každá jednotlivá skúška bude poskytnutá bez registračného poplatku (tzn. Balík „mini“ zadarmo – u balíkov s doplnkovými službami bude cena adekvátne znížená); na všetky ďalšie produkty a služby spoločnosti Scio zľava 100 % z aktuálnej ceny, pričom takto poskytnutá sociálna zľava je obmedzená na odber ďalších produktov a služieb do 2 000 Kč/školský rok. O zľavu žiada záujemca o účasť na NPS. O zľavu nie je možné žiadať opakovane a je možné ju uplatniť iba jednorazovo (iba v rámci jednej objednávky/prihlášky k NPS).

18.2 Náležitosti žiadosti o poskytnutie zľavy

O priznaní  resp. o nepriznaní sociálnej zľavy rozhodne poskytovateľ služby NPS na základe žiadosti záujemcu o účasť na NPS. K uvedenej žiadosti je záujemca o účasť na NPS povinný predložiť originál resp. overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o priznaní  nároku na dávku prípadne o priznaní nároku aj na príspevok príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny najmä v súlade s ustanovením §25 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi a ďalej čestné vyhlásenie účastníka NPS. Formulár je na prevzatie tu: formulár čestného vyhlásenia (Word). Žiadosť záujemcu o účasť na NPS o priznaní sociálnej zľavy spolu s: a) originálom resp. overenou kópiu vyššie uvedeného rozhodnutia úradu práce sociálnych vecí a rodiny a b) formulárom čestného vyhlásenia  je záujemca o účasť na NPS povinný zaslať doporučenou poštou na adresu:

www.scio.cz, s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00.

18.3 Rozhodovanie o poskytnutí sociálnej zľavy

Po splnení vyššie uvedených podmienok spoločnosť Scio rozhodne o priznaní resp. o nepriznaní sociálnej zľavy. O tomto rozhodnutí bude záujemca o účasť na NPS informovaný najneskôr do 14 dní a to telefonicky alebo e-mailom a súčasne s tým mu budú v prípade rozhodnutia o poskytnutí sociálnej zľavy pridelené zľavové kódy (jeden s platnosťou pre prihlášku na NPS a jeden s platnosťou pre objednanie ostatných produktov, pozrite odsek 18.1), pomocou ktorých bude môcť skúšku/skúšky NPS, ako aj ďalší tovar, objednávať so zľavou.

Pozor: Na poskytnutie sociálnej zľavy účastník NPS nemá právny nárok a je poskytovaná na základe rozhodnutia spoločnosti Scio, a to v závislosti od splnenia podmienok stanovených pre jej poskytnutie. Sociálnu zľavu je možné poskytnúť iba pred uskutočnením objednávky. Spätne, teda na už objednané produkty a služby, nie je možné sociálne zľavy uplatniť. Takisto sociálne zľavy nebudú poskytované na už zlacnené produkty (tzv. „balíčky“).


19) Reklamácie a reklamačný poriadok

Ak nie je v týchto obchodných podmienkach stanovené inak, vzťahujú sa na reklamácie v rámci NPS primerane ustanovenia všeobecných obchodných podmienok (www.scio.cz/podminkyIndiv.asp) spoločnosti Scio o reklamácii a reklamačnom konaní a zodpovedajúce ustanovenia platných právnych predpisov. Tento článok upravuje iba špecifické situácie v rámci NPS.

19.1. Reklamácie samotného priebehu skúšok

V prípade, že sa v priebehu skúšky vyskytne akýkoľvek problém, ktorý by mohol byť posúdený ako nedostatok poskytovanej služby, je účastník NPS oprávnený skúšku reklamovať. Reklamáciu môže účastník NPS urobiť dvojakým spôsobom:

a) reklamácia samotného priebehu skúšok vznesením námietky k priebehu skúšky v Protokole účastníka o priebehu skúšky

Tento spôsob uplatnenia reklamácie spoločnosť Scio účastníkovi NPS odporúča, pretože umožní spoločnosti Scio preskúmať priebeh skúšky a reklamáciu vybaviť efektívnejšie ako vtedy, keď bude reklamácia uplatnená až s časovým odstupom. Ak teda účastník NPS v Protokole účastníka o priebehu skúšky označí voľbu „Áno – vznášam námietku k priebehu skúšky“, tak spoločnosť Scio preskúma vznesenú námietku ihneď, ešte pred vyhodnotením skúšky, a o výsledku preskúmania účastníka NPS informuje ihneď emailom.

Spôsob vybavenia takej reklamácie zo strany spoločnosti Scio:

 • ak spoločnosť Scio uzná, že námietka uvedená v protokole nie je oprávnená (najmä vtedy, ak namietaná skutočnosť nemohla mať vplyv na priebeh a výsledok skúšky), tak námietku zamietne, skúška bude vyhodnotená štandardne,
 • ak spoločnosť Scio uzná, že námietka je oprávnená v tom zmysle, že sa v priebehu skúšky vyskytla okolnosť, ktorú spoločnosť Scio síce nemohla ovplyvniť, avšak ktorá mohla mať dopad na priebeh a výsledok skúšky, tak spoločnosť Scio ponúkne účastníkovi NPS možnosť voľby – buď mu bude skúška štandardne vyhodnotená, alebo skúška vyhodnotená nebude a bude mu poskytnutý nový termín zadarmo,
 • ak spoločnosť Scio uzná, že námietka je oprávnená v tom zmysle, že došlo k pochybeniu spoločnosti Scio, ktoré mohlo ovplyvniť priebeh a výsledok skúšky, tak bude účastníkovi aj tak skúška vyhodnotená a zároveň mu bude ponúknutý nový termín zdarma.

Pozor: reklamácie uplatnené týmto spôsobom budú teda vybavované vždy prednostne, a to ešte pred spracovaním výsledkov a vyhodnotením skúšky. Ostatné protokoly budú kontrolované a vyhodnocované postupne neskôr.

b) reklamácia samotného priebehu skúšok kedykoľvek neskôr

V prípade, že účastník skúšky zaškrtne v Protokole účastníka o priebehu skúšky možnosť „nie – nevznášam námietku“ a napriek tomu do protokolu vyplní výhrady k priebehu skúšky, bude sa takými výhradami v protokole uvedenými spoločnosť Scio zaoberať až po vyhodnotení skúšky.

Obdobne bude postupovať spoločnosť Scio aj v prípade, že účastník uplatní reklamáciu priebehu skúšky kedykoľvek neskôr.

V prípade takej reklamácie vzťahujúcej sa na priebeh skúšky v rámci NPS bez označenia „áno – vznášam námietku“ v „Protokole o priebehu skúšky“ sa môže stať, že aj napriek všetkej snahe spoločnosti Scio už situácia v priebehu skúšky nebude môcť byť preskúmaná a reklamácia by z toho dôvodu musela byť zamietnutá.
Ak bude reklamácia oprávnená a ako oprávnená spoločnosťou Scio uznaná, nebude účastníkovi skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho úhrada ceny skúšky. Tiež bude účastníkovi ponúknutý nový termín skúšky zadarmo.

19.2 Reklamácia – námietka proti vylúčeniu účastníka skúšky

Podmienky pre vylúčenie účastníka skúšky sú uvedené v dokumente „Informácie o priebehu NPS“ (pozrite článok 11 týchto obchodných podmienok). Pri vylúčení účastníka bude administrátorom skúšky vyplnený protokol o vylúčení. Uvedený protokol bude vo väčšine prípadov prakticky jediným dôkazným materiálom pre posúdenie prípadnej reklamácie, a je preto v záujme účastníka NPS, aby do protokolu uviedol všetky relevantné skutočnosti a protokol podpísal, prípadne už jeho prostredníctvom podal reklamáciu – námietku proti vylúčeniu účastníka zo skúšky.

Ak bude reklamácia oprávnená a ako oprávnená spoločnosťou Scio uznaná, nebude účastníkovi skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho úhrada ceny skúšky. Tiež bude účastníkovi NPS ponúknutý nový termín skúšky zadarmo.

19.3 Reklamácia chyby v teste

Vzhľadom na to, že spoločnosťou Scio sú vopred presne stanovené kvalitatívne vlastnosti skúšky, najmä počet úloh, ktoré môžu byť chybné a ako také prípadne vyradené bez toho, aby utrpela kvalita a bezchybnosť poskytnutej služby, a vzhľadom na to, že predávaný test je určený na použitie najmä pri skúške NSZ, upozorňuje spoločnosť Scio účastníkov NPS, že v prípade reklamácie úlohy do uvedeného stanoveného počtu možných chybných úloh, je pravdepodobné, že reklamácia bude ako nedôvodná zamietnutá. No každá taká reklamácia bude, samozrejme, riešená individuálne.
Ak bude reklamácia oprávnená a ako oprávnená spoločnosťou Scio uznaná, nebude účastníkovi skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho úhrada ceny skúšky. Tiež bude účastníkovi NPS ponúknutý nový termín skúšky zadarmo.

Poznámka: Rozdiel medzi riešením chýb v teste reklamáciou a vyradením úlohy na základe rozhodnutia odbornej komisie vo verejnej oponentúre (podľa článku 14 obchodných podmienok): v prípade podania podnetu na preskúmanie odbornou komisiou a vyradenia úlohy touto odbornou komisiou dôjde k ovplyvneniu výsledkov skúšky všetkých účastníkov daného termínu skúšky, riešenie namietanej chyby v teste je teda súčasťou poskytovanej služby. Reklamáciou napádaná chyba v teste bude riešená vždy iba vo vzťahu k účastníkovi NPS, výsledkom úspešnej reklamácie môže byť iba vrátenie peňazí a umožnenie vykonania skúšky v novom termíne, výsledkom reklamácie nemôže byť zmena výsledku skúšky.

19.4 Reklamácia spracovania záznamového hárku

Účastník NPS zaznamenáva svoje odpovede počas skúšky na tzv. záznamový hárok. Po uskutočnení skúšok je vykonaný automatický prevod (digitalizácia) originálneho záznamového hárku účastníka skúšky do elektronickej podoby (skenovanie a následne automatizovaný prevod na dáta v textovom formáte) a vykonanie výpočtu skóre.
Ak bude účastník skúšky presvedčený, že jeho odpovede v záznamovom hárku boli zle vyhodnotené, prípadne mu bolo zle spočítané skóre, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil spoločnosti Scio a požiadal o individuálne vyhodnotenie záznamového hárku (spracovanie záznamového hárku reklamoval).

Reklamáciu je možné podať iba prostredníctvom osobného profilu na stránkach www.scio.cz/nsz. Ak sa bude vinou spoločnosti Scio líšiť individuálne vyhodnotenie od automatického, bude výsledok zmenený podľa zistenia individuálneho vyhodnotenia. Výsledok individuálneho vyhodnotenia záznamového hárku je nadradený automatickému vyhodnoteniu a tento výsledok je konečný a nemenný.

Upozornenie - námietka z dôvodu neuznania výsledku NPS zo strany fakulty:

Námietka, že konkrétne fakulta nezohľadnila výsledok NPS, nemôže byť riešená ako reklamácia, keďže nejde o chybu poskytovanej služby či predávaného tovaru. Spoločnosť Scio neručí (článok 16.3) a ani nemôže ručiť za to, že odovzdaný výsledok bude v prijímacom konaní konkrétnej fakulty VŠ zohľadnený, a preto spoločnosť Scio upozorňuje účastníkov NPS, že nie je dôvodom pre vrátenie peňazí, ak uchádzač absolvuje termín alebo predmet NPS, ktorého výsledky fakulta neuznáva v prijímacom konaní alebo ak fakulta neotvorí program, do ktorého na základe výsledkov NPS prijíma.


20) Záverečné ustanovenia

20.1 Platnosť a záväznosť Pravidiel účasti na NPS (obchodných podmienok)

Tieto Pravidlá účasti na NPS (obchodné podmienky) sa vzťahujú na všetky vzťahy a procesy týkajúce sa iba NPS. Pre ostatné služby, a to vrátane aj všetkých služieb súvisiacich s NPS, a dodávky spoločnosti Scio platia Obchodné podmienky (pre zákazníkov z Českej republiky) a Všeobecné obchodné podmienky (pre zákazníkov zo Slovenska).

20.2 Jazyk komunikácie

Pri komunikácii s účastníkmi NPS v rámci poskytovania služieb a informácií k NPS bude spoločnosť Scio používať český alebo slovenský jazyk podľa voľby účastníka NPS.

20.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Ak sa zákazník domnieva, že spoločnosť Scio porušila svoje povinnosti z uzavretej zmluvy, oznámi svoju sťažnosť na emailovú adresu scio@scio.sk .
V prípade, že aj napriek vzájomnej snahe Zákazníka a spoločnosti Scio nedôjde k dohode na vyriešenie spornej záležitosti, je Zákazník na základe zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi spoločnosťou Scio a Zákazníkom ako Spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia. U Českej obchodnej inšpekcie má Zákazník možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs . Zákazník môže podať návrh u Českej obchodnej inšpekcie najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, v spoločnosti Scio prvýkrát. Zákazník môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS . Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu ČR alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz .
Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

20.4 Súhlas – viazanosť – účastníka NPS s týmito Pravidlami účasti na NPS (obchodnými podmienkami)

Záujemca o účasť na NPS odkliknutím tlačidla súhlasu v prihláške potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a svoju vôľu riadiť sa nimi v rámci predmetného zmluvného vzťahu.

21) Zvláštne ustanovenie pre on-line NPS

21.1 Produkt on-line NPS

Ustanovenie tohto článku obchodných podmienok upravujú zvláštne pravidlá konania NPS v distančnej forme prostredníctvom testovacej aplikácie spustenej na počítači účastníka (ďalej len on-line NPS). Ak nie je tu stanovené inak, platí pre on-line NPS všeobecné pravidlá pre NPS. On-line NPS sú službou spoločnosti Scio, ktorá umožňuje aj v dištančnej podobe dosiahnuť maximálnu porovnateľnosť a rovnosť skúšky ako pri prezenčných NPS.

21.2 Zakúpenie on-line NPS

On-line NPS si môžu účastníci zakúpiť ako samostatnú službu alebo ako upgrade/doplnok prezenčných NPS za doplatok, a to len pri termínoch, ktoré on-line NPS umožňujú.

V prípade zrušenia prezenčného termínu NPS má uchádzač právo zmeniť svoju skúšku na on-line skúšku konanú v zrušenom prezenčnom termíne, ale len za doplatok stanovený cenníkom. Na on-line skúšku nevzniká nárok samotným prihlásením sa na prezenčnú skúšku v prípade jej zrušenia.

21.3 Testovací systém

On-line NPS sú realizované s využitím testovacieho systému, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť  JanisonSolutionsPty Ltd (ďalej len „spoločnosť Janison“).

21.4 Povinnosť účastníka

Účastník je povinný pri absolvovaní on-line NPS vyvarovať sa akéhokoľvek neregulárneho správania, ktoré by mohlo byť posúdené ako pokus o neoprávnené zvýhodnenie či neoprávnené získanie správnych odpovedí na testové otázky. Účastník je ďalej povinný riadiť sa pokynmi, ktoré dostane od spoločnosti Scio pred samotnou skúškou. On-line NPS je možné vykonať len za splnenia týchto podmienok: 

•    Uchádzač je povinný skúšku absolvovať úplne osamote a samostatne.
•    Uchádzač je povinný skúšku absolvovať v uzavretej miestnosti, bez prítomnosti ďalších osôb.
•    Uchádzač na splnenie skúšky využíva výhradne PC/notebook. Žiadne ďalšie pomôcky nie sú povolené.

Výnimkou sú pomôcky určené pre uchádzača so špeciálnymi podmienkami vo vzdelávaní a uchádzačov hendikepovaných.
•    Počas skúšky hlavne nie je povolené používať ani mať v dosahu:
o     ďalší monitor,
o     ďalšiu klávesnicu, myš či iné periférne zariadenie,
o     akékoľvek zariadenie či software prenášajúci obraz na iné/ďalšie zariadenie,
o     slúchadlá (s výnimkou skúšky z cudzieho jazyka),
o     telefón, 
o     inteligentné hodinky a akékoľvek zariadenie z kategórie „smartdevice“,
o     kalkulačku,
o     papiere a písacie potreby (s výnimkou testu VŠP, Mat, Che, OSP).
•    Počas skúšky je zakázané:
o     vstup ďalšej osoby do miestnosti,
o     odchádzať a opäť sa vracať do miestnosti,
o     akákoľvek konverzácia a komunikácia skúšaného a ďalšou osobou,
o     konzumovať jedlo.

Akékoľvek porušenie vyššie uvedených podmienok skúšky môže viesť k vyhodnoteniu skúšky ako neregulárne a povedie k jeho vylúčeniu zo skúšky. O neregulárnosti skúšky rozhoduje pracovník Scio, respektíve vyškolený organizátor skúšky.

21.5 Minimálne technické požiadavky zariadenia pre absolvovanie on-line NPS

On-line NPS je možné konať na zariadení spĺňajúcom tieto minimálne technické požiadavky:
•    Zariadenie s dual-core procesorom alebo  lepšou konfiguráciou s minimálnou rýchlosťou  2.4 GHz a 2GB RAM.
•    Operačný systém PC: Windows 7+, MAC: macOS Siera 10.12+
•    Webová kamera schopná záznamu videa v rozlíšení 800x600 alebo vyššie, mikrofón. Oboje môže byť vstavané  aj externé.
•    Zariadenie musí mať minimálne 4GB voľného priestoru na disku pre záznam a ukladanie dát počas skúšky.
•    Pripojenie na internet. Minimálny download 300KBs, minimálny upload 300KBs.
•    Internetový prehliadač: Chrome 70+.
•    Povolené využitie JavaScript.
•    Povolené využitie cookies tretej strany.
•    Povolené HTML 5.

Účastník je povinný si pred samotnou skúškou nainštalovať aplikáciu JanisonRemote, respektíve ProctorTrack – podľa inštrukcií uvedených v osobnom profile.
Je úplne na zodpovednosti účastníka, že disponuje alebo je schopný zaistiť si zariadenie spĺňajúce uvedené technické požiadavky. Spoločnosť Scio negarantuje dostupnosť služby, pokiaľ uchádzač vybavením splňujúcim uvedené minimálne požiadavky nedisponuje.

21.6 Overenie splnenia minimálnych technických požiadaviek

Účastník najneskôr 8 dní pred skúškou nájde v o svojom osobnom proile pozvánku na on-line skúšku s prístupovými údajmi.

Účastník je povinný najneskôr štvrtý deň pred skúškou absolvovať tzv. on-boarding, ktorý slúži na kontrolu kompatibility jeho zariadenia (overenie splnenia minimálnych technických požiadaviek podľa odst. 21.5) a pripravenosti na on-line skúšku. Súčasťou on-boardingu je aj vykonanie úvodnej identifikácie pomocou fotografie tváre a fotografie dokladu totožnosti.

On-boarding je účastník povinný absolvovať na zariadení, na ktorom bude absolvovať aj samotnú on-line skúšku. V prípade účasti na viacerých termínoch on-line NSZ stačí absolvovať on-boarding z rovnakého zariadení iba raz. Účastník môže pre každý termín on-line NSZ použiť iné zariadenie, s každým novým zariadením je však povinný vykonať znovu on-boarding.

Pokiaľ účastník nevykoná on-boarding v stanovenom termíne (najneskôr 4 dni pred prvou skúškou), nebude mu umožnené sa skúšky zúčastniť. Účastníkovi v takom prípade nenáleží žiadne odškodnenie skúšky ani vrátenie peňazí.

V prípade zmeny zariadenia medzi termínmi bude účastníkovi skúška sprístupnená vždy, ak však neabsolvoval on-boarding s novým zariadením, stráca účastník nárok na technickú podporu pri skúške a nie je mu garantovaný bezchybný priebeh skúšky.

Ako úspešný on-boarding je považovaný taký, v ktorom účastník prejde všetkými krokmi on-boarding až na spustenie skúšobnej prevádzke.

Uchádzač je povinný spoločnosti Scio nahlásiť do 3 dní od sprístupnenia prihlasovacích údajov a jednorazového vstupného kódu, najneskôr však 5 dní pred samotnou skúškou, pokiaľ zariadenie, na ktorom plánuje absolvovať skúšku, neprejde HW kontrolou. Pokiaľ tak účastník neurobí, nemá nárok na podporu zo strany Scio pri riešení problému.

21.7 Prístupové údaje k absolvovaniu on-line NPS

Jednorazové prístupové kódy k jednotlivým skúškam budú uchádzačovi sprístupnené spoločne s inštrukciami v jeho osobnom profile.

21.8 Čas skúšky

Skúšku je možné vykonať len v čase skúšky uvedenom v pozvánke a v osobnom profile. Pokiaľ sa účastník nepripojí včas, nebude mu skúška spätne sprístupnená. Náhradu za takúto neabsolvovanú skúšku Scio neposkytuje.

21.9 Identifikácia účastníka

Pred začiatkom skúšky bude vykonaná identifikácia účastníka pomocou fotografie z webovej kamery a fotografie dokladu totožnosti. Účastník pred začiatkom skúšky môže byť vyzvaný, aby pomocou webovej kamery urobil 360° scan miestnosti, v ktorej bude skúšku vykonávať.

21.10 Zvláštne ustanovenie o možnosti stornovať prihlášku na on-line NPS v prípade nekompatibility vybavenia účastníka pre absolvovanie on-line NPS

Účastník môže stornovať objednávku a žiadať vrátenie zaplateného rozdielu ceny online NPS a ceny NPS v prezenčnej forme v prípade, že vybavenie, na ktorom mal účastník v úmysle absolvovať online NPS, neprejde úspešne overením splnenia minimálnych technických požiadaviek podľa ods. 21.6. týchto obchodných podmienok a problém sa nepodarí vyriešiť ani s podporou zo strany spoločnosti Scio, len ak dodržal lehotu na vykonanie kontroly HW vybavenie podľa ods. 21.9., teda kontrolu vykonal do 3 dní od sprístupnenia prihlasovacích údajov, najneskôr však 5 dní pred samotnou skúškou. V žiadosti o storno je nutné uviesť, že účastník žiada o stornovaní poplatku za zmenu na on-line NPS z dôvodu nesplnenia minimálnych technických požiadaviek. V prípade dodržania týchto podmienok bude účastníkovi vrátený 100% sumy doplatku za zmenu na online NPS a zároveň bude účastník presunutý na prezenčnej termín NPS najbližší po termíne online NPS, na ktorej bol prihlásený.