SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Matematika

Zkouška zjišťuje matematické znalosti a dovednosti v porovnání s ostatními. Budete potřebovat znalosti v rozsahu předmětu matematiky pro gymnázia.

Skúška z matematiky zisťuje mieru spôsobilosti k štúdiu na vysokej škole z hľadiska jeho matematických znalostí a dovedností. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá. Úlohy vychádzajú z tematických celkov základných poznatkov z matematiky, algebra, funkcie a rovnice, geometria v rovine, geometria v priestore, analytická geometria, kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika.

Test obsahuje 35 úloh, na ich riešenie majú účastníci 90 minút. Pri riešení testu nie je možné používať žiadne pomôcky (tabuľky, kalkulačka). Súčasťou zadania sú prázdne stránky na poznámky a prehľad dôležitých vzorcov. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použití kalkulačky. Zadanie skúšok administrovaných na Slovensku je v slovenčine, v ČR v češtine.

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací - Nájdenie odpovede na približne polovicu otázok (v rámci jedného oddielu) by malo znamenať priemerný výsledok.