SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Osobné údaje

Na tejto stránke informujeme zákazníkov spoločnosti Scio o spôsoboch spracovania osobných údajov, o ich ochrane a všeobecne o politike spoločnosti Scio vo vzťahu k osobným údajom.

Scio spracováva osobné údaje od mnohých rôznych zákazníkov: študentov, škôl, rodičov a ich detí, atď.

Kto je správca osobných údajov?

Správcom osobných údajov je spoločnosť www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, so sídlom Pobřežní 34, Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, časť C, vložka 10055. Ďalej tiež len Správca alebo spoločnosť Scio.

Správca pri spracovaní osobných údajov dodržiava povinnosti stanovené právnymi predpismi, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR).

Má spoločnosť Scio poverenca na ochranu osobných údajov?

Spoločnosť Scio nie je povinná v zmysle GDPR menovať poverenca na ochranu osobných údajov, i napriek tomu považuje ochranu osobných údajov za natoľko podstatnú, že na jeho menovanie pristúpila dobrovoľne. Spoločnosť Scio a ScioŠkoly, ktorých zriaďovateľom je spoločnosť Scio, majú spoločného poverenca.

Na poverenca je možné obrátiť sa so žiadosťou o akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ako aj za účelom uplatnenia akýchkoľvek práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Kontakt na poverenca na ochranu osobných údajov:
E-mail: poverenec@scio.cz
Telefón: 234 705 032

Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR)

GDPR je novou ucelenou právnou úpravou ochrany osobných údajov. Spoločnosť Scio, rovnako ako všetci ostatní správcovia a spracovatelia osobných údajov, je povinná riadiť sa týmto nariadením. Cieľom právnej úpravy GDPR je ochrana subjektov údajov pred neoprávneným zaobchádzaním s ich osobnými údajmi, a to vrátane umožnenia väčšej kontroly nad tým, čo sa s ich osobnými údajmi deje.

 

Národné porovnávacie skúšky

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Aké základné údaje v rámci NPS spracovávame o klientoch a účastníkoch NPS?

 • pri registrácii v eshope (vytvorenie osobného profilu účastníka NPS): meno, priezvisko, email, telefón, adresa
 • nad rámec tejto registrácie s ohľadom na charakter NPS ako podmienku pre prijatie na vysokú školu a nutnosť overiť totožnosť účastníka NPS tiež dátum narodenia, respektíve rodné číslo
 • pri platbe prevodom číslo účtu
 • v osobnom profile sú uložené zakúpené produkty, ďalej tu účastník označí preferencie fakulty či fakúlt, na ktorú sa hlási
 • informácie sociodemografického charakteru v rámci dotazníkov. Vyplnenie týchto dotazníkov prebieha v rámci realizácie skúšok a je dobrovoľné a dotazníky sú pseudonimizované.
 • pri kontrole totožnosti účastníka číslo dokladu totožnosti
 • fotografie a / alebo videozáznamy z miestnosti, kde sa koná prezenčná skúška
 • videozáznamy / fotografie z webovej kamery a záznam občianskeho preukazu či iného dokladu totožnosti pri skladaní NPS on-line, screenshoty z obrazovky počítača
 • ďalej pri skladaní NPS on-line spracovávame dáta o type prehliadača a o hardvérovej konfigurácii zariadenia, z ktorého je do testu pristupované, jeho operačný systém a informácie o konfigurácii systému, spustených aplikáciách a pečiatka dátumu / času uloženia odpovedí na servery
 • a samozrejme výsledky NPS

V prípade, že má účastník NPS nejaké zdravotné obmedzenia, ktoré by pre neho mohlo znamenať sťaženie absolvovaní NPS, môže požiadať o úpravu podmienok absolvovaní NPS, v takom prípade nám poskytne informáciu o svojom zdravotnom obmedzení a my tento údaj spracovávame, spravidla v spolupráci so strediskom Teiresias (Stredisko pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi Masarykovej univerzity v Brne). Stredisko Teiresias posúdi predložené informácie a prípadné lekárskej správy a rozhodne o spôsobe, akým sa majú podmienky skúšky modifikované. Spolupráca so strediskom Teiresias prebieha na zmluvnom základe a údaje účastníkov sú týmto spôsobom spracovávané len po dobu nevyhnutne nutnú k úprave podmienok NPS. Informáciu o modifikáciu skúšky (nie o zdravotnom obmedzenia) predkladáme na vyžiadanie fakulte.

Podobne nám môže účastník NPS oznámiť, že je ľavák a my túto skutočnosť pri konania skúšky zohľadníme.
 
Účel spracúvania osobných údajov

Prečo údaje spracovávame:

 • plnenie zmluvy s dotknutou osobou, teda za účelom poskytnutia služby - účasti u Národných porovnávacích skúšok, vyhodnotenie skúšky a oznámenie výsledku účastníkovi
 • na základe pokynu, ktorý nám účastník udelí v osobnom profile, odovzdávame výsledok zvolenej fakulte či fakultám
 • emailovú adresu môžeme využívať tiež k zasielanie emailov s informáciami o NPS alebo o súvisiacich produktoch spoločnosti Scio; iné informácie zasielame prostredníctvom emailu len na základe poskytnutého súhlasu
 • dotazníkový prieskum pre štatistické a výskumné účely
 • číslo dokladu totožnosti pre reklamácie zo strany fakúlt a na vyvrátenie spochybňovanie prítomnosti konkrétneho účastníka na mieste skúšky
 • fotografie, popr. videozábery z miestností, v ktorých prebiehajú NPS pre zaistenie a budúce overenie regulérneho priebehu skúšky
 • údaje spracúvané pri konaní NPS on-line sú spracovávané za účelom overenia identity účastníka skúšky a na zabezpečenie regulárnosti a objektivity skúšok v súlade s obvyklými požiadavkami štandardizovaného testovania, kontrolovanie dodržiavania pravidiel skúšky a na zamedzenie / odhalenia podvodov

Právny titul spracovávanie osobných údajov

Čo nás oprávňuje tieto osobné údaje spracovávať, prípadne prečo musíme tieto údaje spracovávať?

 • Základné osobné údaje môžeme a zároveň aj musíme spracovávať preto, aby sme mohli splniť uzavretú zmluvu - teda poskytnúť účastníkovi NPS službu, ktorú si kúpil.
 • Rovnako tak na splnenie zmluvy musíme spracovávať osobné údaje aj v súvislosti s online režimom NPS, pretože predmetom zmluvy so zákazníkom je okrem iného aj to, že výsledok NPS, ktorý získa, je porovnateľný s ostatnými účastníkmi a teda musíme byť schopní zaručiť, že všetkých porovnávaných výsledkov bolo dosiahnuté korektne
 • Uzavretá zmluva nás tiež zaväzuje k tomu, aby sme údaje o účastníkovi vrátane výsledku NPS odovzdali vybranej fakulte či fakultám.
 • Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti nám (za splnenie predpísaných podmienok) umožňuje, aby sme svojich zákazníkov emailom alebo napríklad sms oslovovali s ponukou našich ďalších obdobných produktov (v zmysle GDPR tak robíme na základe oprávneného záujmu správcu), rovnako tak môžeme oslovovať aj tie, kto nie sú našimi zákazníkmi, pokiaľ nám k tomu dali súhlas bližšie informácie nájdete tu. Podobne na základe oprávneného záujmu správcu môžeme oslovovať účastníkov NPS s ponukou účasti na panelové pilotáži.
 • Číslo dokladu totožnosti na základe oprávneného záujmu správcu.
 • Údaje o zdravotných či iných obmedzeniach pri účasti na NPS spracovávame zásadne len na základe výslovného súhlasu účastníka NPS.
 • Údaje v rámci dotazníkového šetrenia - vyplnenie dotazníka je úplne dobrovoľné, vyplnenie či nevyplnenie nemá žiadny vplyv na vyhodnotenie skúšky, údaje sú spracovávané výhradne na základe súhlasu účastníka NPS

Doba spracovávanie osobných údajov

Údaje v listinnej podobe (záznamové hárky, dotazníky, zoznamy pre kontrolu totožnosti) spracujeme do elektronickej podoby ihneď po skončení daného termíne NPS. Listiny sú potom uložené v zabezpečenom skladu pre prípad, že by sa vyskytol problém s elektronickou podobou údajov, a to len po nevyhnutne nutnú dobu, potom sú skartované.

Všetky osobné údaje vrátane výsledku NPS sú po prevode listín do elektronickej podoby ďalej spracúvajú už len v elektronickej podobe. Údaje sú uložené na serveri spoločnosti Scio a sú zálohované na záložnom serveri. Na ochranu dát na serveroch sú prijaté všetky potrebné technické opatrenia tak, aby bolo eliminované riziko straty či úniku údajov. K údajom samotným potom majú prístup len tí pracovníci spoločnosti Scio, ktorí sú riadne preškolení o ochrane osobných údajov a správnych postupoch zaručujúcich, že nedôjde k strate alebo úniku údajov alebo výsledku, a alebo k ich poškodeniu. Okruh zamestnancov, ktorí majú k údajom prístup, je obmedzený iba na tých, ktorí ho nevyhnutne potrebujú. Tieto opatrenia u nás fungujú a fungovala vzhľadom k charakteru NPS a potreby zabezpečiť ich úplnú dôvernosť a dôveryhodnosť už dávno v časoch, keď GDPR bolo len náhodným zhlukom písmen.

Po dobu jedného mesiaca odo dňa konania skúšky sú spracovávané a uložené:

 • Audio a video záznamy z on-line NPS vrátane záznamov z obrazovky počítača účastníka, s výnimkou záznamov zo skúšok, ktorých absolvovanie sa preukáže ako neregulárna a spoločnosť Scio rozhodla o neplatnosti ich výsledku, a ďalej s výnimkou záznamov účastníkov, ktorí zvolili možnosť ponechať záznam uložený až do konca prijímacieho konania
 • Protokoly zo skúšok v listinnej podobe
 • Dotazníky v listinnej podobe
 • Fotografie preukazu totožnosti a fotografie účastníka k overeniu totožnosťou slúžia výhradne k tomuto overeniu (Výnimočne môže byť nutné uložiť tieto fotografie pre prípad neistoty o totožnosti osoby, ktorá test absolvovala a to až do vyriešenia tejto neistoty; o takejto situácii je ale účastník vždy včas informovaný )
 • Záznamy z tzv. Onboarding vrátane odpovedí na otázky v skúšobnom teste a dotazníka

Do konca októbra príslušného akademického roka (s ohľadom na dobu ukončenia prijímacieho konania v danom roku, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité) sú pre prípad potreby riešení rôznych námietok či reklamácií archivované:

 • Záznamové hárky
 • Zoznamy pre kontrolu totožnosti z prezenčných NPS
 • Audio a video záznamy z on-line NPS vrátane záznamov z obrazovky počítača účastníka, ktoré neboli vymazané po uplynutí jedného mesiaca od skúšky, pozri predchádzajúci bod
 • Dotazníky v elektronickej podobe

Identifikačné údaje v súvislosti s prieskumom verejnej šetrením sú ihneď po spracovaní dát z dotazníka vymazané. Na spracovanie dát z dotazníka dochádza tak, že prostredníctvom identifikátora prepojíme dáta z dotazníka s výsledným percentilom účastníka a ďalšími základnými sociodemografickými údajmi získanými v rámci prihlášky k NPS (napr. Pohlavie, ročník narodenia). Po doplnení týchto dodatočných údajov následne z databázy vymažeme všetky identifikačné kódy, takže potom už nebude možné zistiť, ako konkrétny účastníci na otázky v dotazníku odpovedali.

Po dobu 5 rokov od ukončenia prijímacieho konania v danom akademickom roku (pre prípad reklamácie zo strany fakúlt) sú na záložnom serveri (bez užívateľského prístupu k nim):

záznamové hárky, zoznamy pre kontrolu totožnosti a ďalšie materiály v elektronickej podobe (napríklad protokoly z prezenčných skúšok, fotografie z miesta konania skúšky, protokoly o absolvovaní on-line NPS)

Účastník zostáva registrovaným zákazníkom, má svoj osobný profil v databáze eshope, aby tu mohol v budúcnosti opäť nakupovať. Výsledky skúšok sú pre účastníkov s touto registráciou dostupné po dobu piatich rokov. Tieto údaje môžeme kedykoľvek zmazať na základe žiadosti účastníka.

Údaje účastníka tiež zostávajú na účtovných dokladoch po zákonom stanovenú dobu pre archiváciu účtovných dokladov.

Po uplynutí 5 rokov prebieha ďalšie spracovanie údajov účastníka vrátane výsledku NPS výhradne v pseudonymizované podobe. To robíme tak, že namiesto mena, priezviska a dátumu narodenia resp. rodného čísla pridelíme kód - tzv. hash. Z hashe nemožno spätne zistiť identitu účastníka, preto nikto, kto s touto databázou pracuje a spracováva ju pre rôzne vedecké či štatistické účely, nemôže zistiť identitu účastníka. Znovu tieto pseudonymizované údaje priradiť ku konkrétnemu človeku možno len vtedy, ak sa znovu vytvorí hash zadaním určitých osobných údajov účastníka a podľa hashe sa potom vyhľadajú údaje z databázy. Teda na to, aby ktokoľvek mohol zistiť, aký výsledok NPS (a ďalšie súvisiace údaje) mal konkrétne účastník NPS, musel by mať k dispozícii identifikačné údaje účastníka, algoritmus na vytvorenie hashe a pseudonymizovanou databázu. Tieto tri časti neuchovávame spoločne, riziko neoprávneného prístupu k všetkým údajom vrátane výsledkov NPS je teda úplne eliminované. naviac identifikačné údaje po uplynutí doby 5 rokov natierame úplne, takže zistiť staršie výsledok NPS je možné len v prípade, že nám sám účastník dá znovu údaje, z ktorých by sme mohli vytvoriť znova hash na vyhľadanie výsledku k pseudonymizované databáze. Pre nás sú od tohto okamihu údaje úplne anonymné, nie sme bez ďalšieho schopní zistiť, čí je ktorý výsledok.

Ako odovzdávame výsledky NPS fakultám?

Ako už sme uviedli skôr - výsledok NPS konkrétneho účastníka odovzdávame fakulte či fakultám výhradne na základe pokynu, ktorý nám tento účastník dá vo svojom osobnom profile. Tento pokyn môže byť daný jednak ako pokyn na poskytnutie výsledkov konkrétnej fakulte či viacerých fakultám, jednak ako pokyn na poskytnutie výsledku NPS ktorejkoľvek fakulte, ktorá o to požiada.

V spolupráci s fakultami je teda potrebné vykonať priradenie výsledku NPS k uchádzači o štúdium na fakulte. Toto priradenie si môže vykonať fakulta sama alebo ho vykoná spoločnosť Scio tým spôsobom, že spracuje databázu uchádzačov o štúdium na tejto škole tak, že k tým z nich, ktorí sa zúčastnili NPS a dali pokyn na odovzdanie výsledku tejto fakulte, priradí výsledok NPS. Toto odovzdanie výsledkov, resp. priradenie výsledkov k jednotlivým uchádzačom prebieha na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorenej medzi príslušnou fakultou a spoločnosťou Scio. K priraďovanie sa využíva zabezpečená aplikácia spoločnosti Scio určené na tento účel.

V prípade, že nám fakulta odovzdáva na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov vlastnú databázu uchádzačov o štúdium, uchovávame túto databázu po dobu spracovania (priradenie výsledkov) a ďalej prípadne po dobu uvedenú v zmluve, najdlhšie však po dobu záručnej lehoty na služby, ktorá činí pre fakulty 5 rokov.

Špecifiká spracovanie osobných údajov v súvislosti s on-line NPS

Pri realizácii NPS v dištančné forme, teda v prípade, keď účastník NPS skúšku absolvuje z domova z počítača pripojeného cez internet k testovaciemu rozhranie, je mimo vyššie uvedené údaje a spôsoby a účely ich spracovania nutné spracovávať ďalšie osobné údaje takého účastníka na účely overenia regulárnosti skúšky.

Rovnako ako u prezenčných NPS je aj v prípade on-line NPS potrebné overiť totožnosť účastníka. Rovnako tak, ako prebieha overenie totožnosti na mieste konania prezenčných NPS podľa preukazu totožnosti, ktorý účastník predloží pri prezentácii, je potrebné, aby účastník overil svoju totožnosť prostredníctvom videozáznamu, resp. fotografie uskutočnenej kamerou kedy pred kamerou pridrží účastník svoj preukaz totožnosti. Totožnosť účastníka overí na základe fotografie preukazu a fotografie účastníka poverený pracovník spoločnosti Scio (hodnotiteľ). Účastník má možnosť na skenu dokladu totožnosti vybrať časti skenu, ktoré sa uložia. Ostatné časti sú digitálne znehodnotené a nie sú ukladané. Účastník musí v neznehodnotené podobe ponechať časti dokladu, ktoré obsahujú meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografiu účastníka.

Následne budú po celú dobu zaznamenávané obrazy z (web) kamery a zvuk z mikrofónu a po dobu samotnej skúšky tiež všetka činnosť zobrazená na obrazovke počítača, na ktorom testovanie prebieha. Ďalšia činnosť na počítači webová aplikácia ScioLink vyhodnocuje iba prostredníctvom aplikácie Proctoring Desktop tak, že monitoruje prebiehajúce procesy a pripojené zariadenia. Sú ukladané informácie o nepovolených bežiacich procesoch. Tieto záznamy v reálnom čase vyhodnocuje tzv. "Umelá inteligencia" testovacie aplikácie. V prípade, že táto "umelá inteligencia" vyhodnotí záznam tak, že jeho obsah nasvedčuje nejakému porušeniu stanovených pravidiel a teda ohrozenie regulárnosti skúšky, môže byť účastníkovi zobrazené počas skúšky upozornenie a výzva k náprave. Toto upozornenie je len informatívny a bez rozhodnutia povereného pracovníka nemá samo o sebe žiaden dopad na regulárnosť skúšky. Všetky tieto záznamy sa zobrazí poverenému pracovníkovi na preverenie záznamu a rozhodnutie o tom, či je skúška vyhodnotená ako neregulárna. Rozhodnutie o regulárnosti či neregulárnosti skúšky nikdy nevydá automaticky "umelou inteligenciou", každé automatické vyhodnotenie preveruje pracovník spoločnosti Scio a je to on, kto rozhoduje o regulárnosti skúšky a (ne) platnosti jej výsledku. Rovnako tak môžu byť pracovníkom spoločnosti Scio kontrolované aj záznamy zo skúšok, kde umelá inteligencia záznam ako podozrivý nevyhodnotila, ale kontrolu je potrebné urobiť z iných dôvodov.

Bez vytvárania záznamov nemožno on-line NPS realizovať, pretože by nebolo možné overiť regulérnosť skúšky a bez toho by žiadna fakulta nemohla výsledok NPS uznávať vo svojom prijímacom konaní ako kritérium pre prijatie.

Aplikácia ScioLink a aplikácie Proctoring Desktop pre svoje správne fungovanie zisťuje dáta o type prehliadača, o hardvérovej konfigurácii zariadenia, z ktorého je do testu pristupované a jeho operačný systém a informácie o konfigurácii systému, spustených aplikáciách a pečiatka dátumu / času. Ide o informácie potrebné napr. V prípade výpadku internetového spojenia, alebo pre správne fungovanie aplikácie / webového rozhrania na danom zariadení. Tieto informácie súspracovávané prevažne len automatickými prostriedkami, po ukončení skúšky nie sú naďalej nijako previazané s jednotlivými účastníkmi.

Používanie cookies

Informácie o použití cookies na týchto webových stránkach

Tieto webové stránky využívajú na personalizáciu webu a jeho pohodlnejšie prechádzanie súbory cookies

Čo sú súbory cookies a na čo sa používajú?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená stránka odošle do prehliadača a ktoré umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve webovej stránky, takže pri ďalšej návšteve tieto údaje nemusíte opakovane zadávať. Cookies je možné predstaviť si ako akúsi pamäť webovej stránky. Súbory cookies je možné tiež používať na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielené on-line inzercie, teda na zobrazovanie len takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k akémukoľvek zneužitiu prihlasovacích údajov. 

Aké cookies sú na našom webe použité?

Cookies na našich stránkach môžeme rozdeliť na dve skupiny:

 • Prvou skupinou sú naše vlastné cookies, ktoré používame hlavne na individualizáciu webu alebo na podporu priebehu objednávania v našom e-shope. Ide o cookies ukladajúce napr. naposledy navštívené sekcie stránok alebo obsah košíka v e-shope.
 • Druhou skupinou cookies sú cookies tretích strán súvisiace s implementáciou niektorých prvkov do webových stránok, bez ktorých by tieto prvky väčšinou ani nemohli fungovať. Ide o napr. Google a jeho Google Analytics a HotJar (štatistiky a informácie o pohybe návštevníkov na webe), Facebook (na zobrazenie informácií z našej stránky na Facebooku priamo na webových stránkach), YouTube, SnackTool (nástroj n azobrazenie tlačených časopisoch v on-line podobe pre naše Perpetuum, Ako na VŠ), Tockify (nástroj na podporu fungovania kalendára na homepage Scio). Tawk.to (nástroj na pomoc zákazníkom na webe). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k zápisu týchto údajov. Naopak, máme prístup k niektorým ukladaným údajom v rámci deklarovaných funkcionalít jednotlivých cookies.

Je možné použitie cookies odmietnuť?

Štandardné webové prehliadače, ako sú Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome, Opera a ďalšie, umožňujú správu súborov cookies, v prehliadači je možné cookies zmazať, úplne zakázať či povoliť len pre niektoré stránky.

V prípade, že vo svojom prehliadači nastavíte blokovanie cookies, môžete naše webové stránky bežne používať, ale niektoré prvky stránok budú nefunkčné.

Práva subjektov údajov

Každý, ktorého osobné údaje sú správcom spracovávané (ďalej len „subjekt údajov“), má nasledujúce práva. Za dieťa ich potom môže uplatniť zákonný zástupca.

Právo na prístup

Každý má právo dozvedieť sa, či sú, alebo nie sú jeho údaje spracovávané – pokiaľ áno, potom má právo získať prístup k týmto údajom a ďalej k informáciám o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch, dobe uloženia, o práve podať sťažnosť, o zdroji údajov (pokiaľ nie sú od subjektu), že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a ďalej má právo získať kópiu týchto údajov.

Právo na informácie

Správca informuje subjekty údajov o všetkých spôsoboch spracovania ich osobných údajov, a to nech už ide o údaje získané od subjektu údajov, tak aj v prípade, že údaje získa iným spôsobom. Subjekt údajov má tiež právo požiadať Správcu o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov a Správca mu vyhovie.

Právo na opravu

Subjekt údajov má právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Subjekt údajov má právo, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu týkajú a Správca ich vymaže. Podmienkou na vymazanie však je splnenie niektorej podmienky stanovenej GDPR:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, za ktorým boli zhromaždené.
 • Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuj zároveň iný právny dôvod (titul) na spracovanie.
 • Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu a neexistuje žiadny prevažujúci dôvod na spracovanie.
 • Osobné údaje sú spracované protiprávne.
 • Vymazanie ukladá právny predpis.
 •  Ide o údaje o dieťati zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti.

Právo na prenositelnost údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Správca bránil. Toto právo sa vzťahuje na prípady výslovne uvedené v GDPR, teda pokiaľ sú údaje spracovávané na základe súhlasu alebo zmluvy a zároveň pokiaľ sú údaje spracovávané automatizovane. V prípade osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Scio k takejto situácii bežne nedochádza.

Právo vzniesť námietku

Subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a Škola ďalej takéto údaje nespracováva v prípade:

Ide o spracovanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo na ňom má oprávnený záujem správca a správca nepreukáže prevažujúci záujem na spracovávaní nad právami a slobodami subjektu údajov.
Ide o spracovanie na účely priameho marketingu.

Právo odvolať súhlas

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov poskytnutom subjektom údajov, má tento subjekt údajov právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť

Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kontakt na poverencov pre ochranu osobných údajov:
Email: poverenec@scio.cz
Telefón: +420 234 705 032

 

Související stránky