SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Obchodné podmienky

V súlade sustanovením zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti so zmluvou alebo na jej základe (ďalej len „zmluva“), ktorú uzatvorila spoločnosť Scio, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu a poskytovateľom služieb, a zákazník, a to prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.scio.sk. Zákazník je o týchto podmienkach informovaný v dostatočnom predstihu pred objednávkou a má možnosť zoznámiť sa s nimi na webovej lokalite www.scio.sk. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii vo verzii aktuálnej ku dňu každej objednávky.

 

Obsah obchodných podmienok

Všeobecná časť obchodných podmienok – spoločná pre všetky produkty Scio

Osobitná časť obchodných podmienok – osobitné podmienky pre niektoré produkty spoločnosti Scio

Pre ostatné produkty (napr. tlačené testy, súbory testov, internetové kurzy, online testy, fyzické produkty – hračky a stolové hry) neexistujú žiadne osobitné ustanovenia obchodných podmienok. )

 

Všeobecná časť obchodných podmienok

1) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu, poskytovateľ služieb

www.scio.sk, s.r.o. (ďalej tiež len spoločnosť Scio)
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 100551
Sídlo spoločnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8
Tel.: CZ +420 234 705 555
e-mail: scio@scio.cz
IČ: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25

Účet Česká republika:
Banka: Komerční banka
Číslo účtu: 8120277 / 0100 
IBAN: CZ73 0100 0000 0000 0812 0277 
SWIFT: KOMB CZ PP

Účet Slovenská republika:
Banka: UniCredit bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu 8999776010 / 1111
IBAN: SK98 1111 0000 0089 9977 6010
SWIFT: UNCR SKBX

Spoločnosť Scio pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý dodáva zákazníkovi produkty alebo poskytuje služby, a to buď priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

1.Zákazník

Zákazník je spotrebiteľ a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje produkty alebo využíva služby na iné účely ako na podnikanie s týmito produktami alebo službami.
Na účely poskytovania služieb v rámci národných porovnávacích skúšok (NPS), tiež „účastník NPS“ alebo „záujemca o účasť na NPS“.

1.Spotrebiteľská zmluva

Spotrebiteľská zmluva je taká zmluva, ktorej zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (zákazník) a na druhej strane dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb, najmä kúpna zmluva, zmluva o diele alebo iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Týmito obchodnými podmienkami sú upravené podmienky zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo podmienky kúpnej zmluvy.

1.Platnosť obchodných podmienok

Zákazník je na tieto obchodné podmienky upozornený v dostatočnom predstihu pred objednávkou a má možnosť zoznámiť sa s nimi.
Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok, sa môžu dohodnúť v zmluve. Akékoľvek odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva sa uzatvára v českom jazyku.
Znenie obchodných podmienok môže spoločnosť Scio zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pre každý právny vzťah založený zmluvou medzi spoločnosťou Scio a zákazníkom platí znenie obchodných podmienok účinné v deň uzavretia zmluvy. 

1.Produkty spoločnosti Scio

Opis jednotlivých produktov spoločnosti Scio je k dispozícii v internetovom obchode na adrese www.scio.sk alebo na iných internetových adresách uvedených ďalej v týchto obchodných podmienkach.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a službách vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a služieb. Ceny zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Ceny zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti Scio uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ak nie sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

1.Informácie o objednávke

Spoločnosť Scio poskytuje všetky oznámenia a informácie týkajúce sa objednávky zákazníkovi elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu a osobného profilu. Spoločnosť Scio nezodpovedá za prípady, keď k doručeniu odoslanej e-mailovej správy nedôjde vinou prevádzkovateľa prenosovej siete alebo e-mailovej schránky zákazníka.

2) Registrácia zákazníka, objednávanie produktov a uzatváranie zmluvy

2.Registrácia v internetovom obchode spoločnosti Scio, Osobný profil

Pred odoslaním prvej objednávky sa zákazník zaregistruje v internetovom obchode na webovej adrese www.scio.sk.

Registrácia je podmienkou toho, aby zákazník mohol obsluhovať svoj osobný profil, v ktorom môže sledovať aktuálny stav svojej objednávky, prípadne objednávku zrušiť, stornovať alebo zmeniť niektoré údaje podľa článku 5) týchto obchodných podmienok. Všetky doplňujúce informácie o vybranom produkte sa zobrazia v osobnom profile zákazníka.

Systém sám navedie zákazníka na registračný formulár, kde zákazník vyplní údaje potrebné na účely daného produktu (dodanie tovaru, poskytnutie služieb). Údaje zadané zákazníkom musia byť správne, inak spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že objednávka bude vybavená správne a včas.
Úspešnú registráciu zákazníka spoločnosť Scio potvrdí formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. 
Zákazník sa zaregistruje len raz. Každá ďalšia objednávka sa zadáva pod registračnými údajmi pridelenými v prvej objednávke. Prístup do vášho osobného profilu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Zákazník nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať jeho osobný profil.
Spoločnosť Scio môže zrušiť osobný profil zákazníka, najmä ak zákazník nepoužíva svoj osobný profil dlhšie ako 2 roky alebo ak zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Zákazník berie na vedomie, že osobný profil nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia spoločnosti Scio alebo tretích osôb.

2.Osobné údaje

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii tu

2.3 Objednávka

Ak si chce zákazník objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare alebo službách (zákazník „vloží“ objednávaný produkt do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady ceny, podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru 

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred odoslaním objednávky spoločnosti Scio môže zákazník skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Zákazník odošle objednávku spoločnosti Scio kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Spoločnosť Scio považuje informácie uvedené v objednávke za správne. Spoločnosť Scio bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v jeho osobnom profile alebo objednávke (ďalej len „e-mailová adresa zákazníka“).

V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, cena, predpokladané náklady na dopravu) je spoločnosť Scio vždy oprávnená požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, e-mailom alebo telefonicky).

2.Uzavretie zmluvy

Objednávka zákazníka (v prípade produktu NPS v texte obchodných podmienok tiež „prihláška na NPS“) je návrh na uzavretie zmluvy a samotná zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služby s týmto návrhom (záväzné potvrdenie objednávky poskytovateľom služby).
Od tohto momentu majú spoločnosť Scio a zákazník vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Spoločnosť Scio archivuje uzavretú zmluvu na účely jej úspešnej realizácie a táto zmluva nie je prístupná nezúčastneným stranám. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

3) Cena a úhrada cien produktov

3.Cenová úroveň produktov

Cenovú úroveň produktov určuje spoločnosť Scio a zverejňuje ju v internetovom obchode na adrese www.scio.sk. Cena je platná vo výške uverejnenej v čase objednávky. Spolu s cenou je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti Scio aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške v zmysle bodu 4.3 týchto obchodných podmienok. Ak nie je výslovne uvedené inak, cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Spoločnosť Scio je oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade, že cena produktu bola v e-shope uvedená nesprávne, v zjavnom nepomere k hodnote produktu, a zákazník si produkt za túto neprimeranú cenu zakúpil.

3.Dátum a spôsob platby

Ak nie je v týchto obchodných podmienkach alebo na stránke konkrétneho produktu uvedené inak, platbu za objednávku (za tovar alebo službu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru) je možné vykonať takto:

 1. a) Platba bankovým prevodom – je potrebné, aby zákazník pri zadávaní príkazu na úhradu správne vyplnil i variabilný symbol platby, ktorý dostane spolu s ostatnými platobnými údajmi v e-mailovej správe od spoločnosti Scio. Za dátum úhrady sa považuje dátum, kedy je príslušná suma pripísaná na bankový účet spoločnosti Scio pod správnym variabilným a špecifickým symbolom.
 2. b) Online platba kreditnou kartou – po dokončení objednávky je zákazník presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti PayMuzo. Za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom bola platba úspešne autorizovaná (zvyčajne ihneď po zaplatení).
 3. c) Dobierka – ak si zákazník v objednávke zvolí doručenie produktu na dobierku, zaplatí cenu vrátane poštovného a dobierky pri doručení produktu. Dobierka je možná len výnimočne, nie je možné zvoliť si ju ako štandard.

 

3.Povinnosť zákazníka zaplatiť za objednaný produkt

Zákazník nie je povinný zaplatiť zálohu alebo inú podobnú platbu, podľa zvoleného spôsobu platby (t. j. okrem tovaru zasielaného na dobierku) bude spoločnosť Scio až na výnimky požadovať zaplatenie celej ceny vopred pred odoslaním tovaru alebo poskytnutia služby zákazníkovi. Ustanovenie § 2119 ods. 1 OZ sa neuplatňuje.
Cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však do začiatku poskytovania objednanej služby.

4) Dodanie objednaných produktov

4.Online produkty

Online produkty sa považujú za dodané, keď sú prihlasovacie údaje (heslo, kód) do príslušnej online aplikácie zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii.

V prípade, že zákazník použije prihlasovacie údaje a získa prístup k zakúpenému online produktu pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.4. obchodných podmienok, zákazník výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Scio začala s plnením podľa tejto zmluvy pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo bude mať za následok nemožnosť uplatnenia odstúpenia od zmluvy po takomto začatí plnenia v zmysle § 1837 písm. l) Občianskeho zákonníka.

4.2 Služby

Informácie a materiály týkajúce sa služieb objednaných prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.scio.sk zasiela spoločnosť Scio na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii.

V prípade, že si zákazník zvolil termín plnenia objednanej služby skôr ako po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.4. obchodných podmienok, týmto výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť Scio začala plniť túto zmluvu pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo bude mať za následok nemožnosť uplatnenia odstúpenia od zmluvy po takomto začatí plnenia v súlade s ustanoveniami § 1837 písm. a) Občianskeho zákonníka.

4.3 Tovar

Spoločnosť Scio zasiela tovar nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia zákazníkom alebo v prípade dobierky v rovnakej lehote od potvrdenia objednávky na adresu, ktorú zákazník uviedol pri objednávke prostredníctvom vybranej prepravnej spoločnosti, a to v Českej a Slovenskej republike. Ak si zákazník želá zaslať tovar mimo územia Českej a Slovenskej republiky, musí sa vopred telefonicky dohodnúť v call centre spoločnosti Scio.

Náklady na doručenie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu do www.scio.sk znáša zákazník. Zákazník je informovaný o nákladoch na doručenie (prepravné) pred dokončením objednávky pri výbere spôsobu dopravy.

Cena za doručenie mimo územia Českej a Slovenskej republiky bude stanovená v konkrétnom prípade individuálne podľa skutočných nákladov na doručenie.

5) Zmena, zrušenie a odvolanie objednávky

5.Zmena objednávky

Objednávku po odoslaní už nie je možné zmeniť. Výnimkou sú len určité zmeny, ktoré sú k dispozícii v osobnom profile pre každý produkt.

5.2 Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo zrušiť objednávku kedykoľvek pred zaplatením ceny objednaného produktu. Objednávku môže zrušiť iba sám zákazník prostredníctvom svojho osobného profilu, pretože je potrebné zabezpečiť oprávnenosť takejto žiadosti o zrušenie.

5.Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Po zaplatení ceny objednaného produktu je zákazník oprávnený zrušiť objednávku produktu len v prípadoch a za podmienok výslovne stanovených pre jednotlivé produkty v osobitnej časti týchto obchodných podmienok, ktoré sa vzťahujú na daný produkt. Objednávku je možné zrušiť len prostredníctvom osobného profilu na adrese www.scio.sk formou vyplnenia a odoslania formulára na zrušenie, keďže je potrebné zabezpečiť oprávnenosť takejto žiadosti o zrušenie. Ak pri produkte nie je uvedená možnosť zrušenia, objednávku nie je možné po zaplatení zrušiť.

5.Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka

Zákazník má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, s výnimkou:

 • produktu spoločnosti Scio, ktorý spočíva v poskytnutí služby (vrátane online produktov), ak sa plnenie produktu začalo so súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia (dátum začatia poskytovania služby je pri takomto produkte výslovne uvedený alebo je priamo závislý od konania zákazníka),
 • produktu spoločnosti Scio upraveného podľa želania zákazníkom alebo pre zákazníka,
 • produktu spoločnosti Scio, ktorý je audio alebo video nahrávkou alebo počítačovým programom, ak zákazník poškodil originálny obal,
 • doručenia digitálneho obsahu, pokiaľ nebol doručený na hmotnom nosiči a nebol doručený s predchádzajúcim výslovným súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí uplynutím 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni
(pokiaľ ide o kúpu tovaru) kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar
(pokiaľ ide o poskytnutie služieb) uzavretie zmluvy, v tom prípade však najneskôr deň predo dňom, než bude v zmysle týchto obchodných podmienok začaté s poskytovaním zakúpenej služby

Odstúpiť od tejto zmluvy môže zákazník akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným spoločnosti Scio, teda www.scio.cz, s.r.o., sídlo spoločnosti: Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, IČO: 271 561 25, e-mail: scio@scio.cz ( napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo prostredníctvom elektronickej pošty). Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár poskytovaný spoločnosťou Scio, ktorý nájde vo svojom osobnom profile v sekcii objednávky a ktorý môže priamo z osobného profilu odoslať.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, vráti mu spoločnosť Scio bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď spoločnosti Scio došlo odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré na základe zmluvy spoločnosť Scio prijala, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zákazníkom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako ponúkaný najlacnejší spôsob dodania). Na vrátenie peňažných prostriedkov bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý zákazník použil na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ zákazník výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú zákazníkovi ďalšie náklady.

Prijaté peňažné prostriedky v prípade kúpy hmotného produktu budú vrátené až po obdržaní vráteného tovaru alebo až po preukázaní, že tovar bol odoslaný späť, podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade kúpy hmotného produktu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašle zákazník späť. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ tovar odošle späť pred uplynutím 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Zákazník znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zákazník zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s oboznámením sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Ak odstúpi zákazník od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a spoločnosť Scio s plnením na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, uhradí zákazník spoločnosti Scio pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

5.5 Zrušenie objednávky spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio je oprávnená zrušiť objednávku zákazníka alebo odstúpiť od zmluvy, ak cena nebola zaplatená do 14 dní od jej uzavretia (potvrdenia objednávky ) podľa bodu 2.4 týchto obchodných podmienok. V prípade zaslania tovaru na dobierku je spoločnosť Scio oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak zákazník tovar neprevezme.

Spoločnosť Scio je tiež oprávnená zrušiť objednávku zákazníka v prípade, že plnenie zmluvy nie je možné z objektívnych dôvodov (napr. z dôvodu epidemiologickej situácie) za rovnakých podmienok, za akých bola objednávka zadaná. 

5.Postup vrátenia peňazí v prípade zrušenia objednávky alebo odstúpenia od zmluvy

Po doručení vyplneného formulára o odstúpení od zmluvy alebo o zrušení objednávky a po posúdení oprávnenosti žiadosti spoločnosťou Scio spoločnosť Scio vráti zákazníkovi zaplatenú sumu alebo jej časť v súlade s podmienkami zrušenia uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

V prípade, že bola objednávka uhradená bankovým prevodom, spoločnosť Scio zašle zákazníkovi žiadosť o oznámenie čísla účtu, na ktorý má byť príslušná suma vrátená.

Ak je objednávka zaplatená kreditnou kartou, suma sa automaticky vráti na túto kreditnú kartu.

Postup vrátenia peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.4 týchto obchodnýchpodmienok spoločnosť Scio vráti finančné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia zákazníka od zmluvy. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, spoločnosť Scio mu vráti sumu zodpovedajúcu cene tovaru a sumu zodpovedajúcu nákladom na doručenie tovaru zákazníkovi, ak si však zákazník zvolil drahšie poštovné ako základné poštovné, spoločnosť Scio mu vráti sumu zodpovedajúcu základnému poštovnému, ktoré ponúka za doručenie tovaru.

Postup vrátenia peňazí v prípade zrušenia objednávky
Vprípade zrušenia objednávky budú  peniaze vrátené zákazníkovi do 30 dní od zrušenia objednávky.

Spoločné ustanovenia
Spoločnosť Scio nie je povinná vrátiť zákazníkovi prijaté finančné prostriedky skôr, ako jej zákazník vráti tovar alebo preukáže, že jej tovar odoslal.
Spoločnosť Scio je oprávnená jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke zákazníka na vrátenie ceny.

V prípade, že zákazník požaduje vrátenie peňazí na bankový účet banky so sídlom mimo územia Českej alebo Slovenskej republiky, je povinný niesť náklady spojené s vrátením peňazí na takýto účet. 

6) Reklamácie a reklamačný poriadok – práva vyplývajúce z chybného plnenia

6.1 Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok stanovuje postup zákazníka v prípade, že napriek maximálnemu úsiliu spoločnosti Scio o zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných produktov vznikne na strane zákazníka dôvod na uplatnenie zodpovednosti za chybné plnenie. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2 Chyba produktu

Spoločnosť Scio zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Vada produktu znamená, že predávaný produkt nezodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, a iným dohodnutým vlastnostiam, nie je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, alebo nie je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi k použitie, príp. nespĺňa podmienky Občianskeho zákonníka. Zákazníkovi nepatria práva zo zodpovednosti za vady v prípade vady, pre ktorú je tovar predávaný za zníženú cenu, prípadne za primerané opotrebenie, pokiaľ je predávaný použitý tovar.

Spoločnosť Scio nezodpovedá tiež za vady vzniknuté v dôsledku opotrebenia hmotnej veci či užívania produktu v rozpore s pokynmi spoločnosti Scio alebo v rozpore s obvyklým spôsobom používania.

Kupujúci môže vytknúť (reklamovať) vadu, ktorá sa na tovare prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia.

6.Spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Scio za chyby produktov (reklamácia)

Zákazník je povinný skontrolovať produkt bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Pri prevzatí tovaru od dopravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov bezodkladne o nich informovať dopravcu. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky nie je zákazník povinný prevziať zásielku od prepravcu.
Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti Scio akúkoľvek chybu produktu bezprostredne po tom, ako sa o nej dozvie.

Spoločnosť Scio je povinná rozhodnúť o reklamácii a vybaviť ju bez zbytočného odkladu. Spoločnosť Scio sa zaväzuje informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní od jej podania. Spoločnosť Scio sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu čo najskôr, najneskôr do 30 dní odo dňa jej podania zákazníkom.

6.Práva zákazníka v rámci zodpovednosti spoločnosti Scio za chyby produktov

Ak ide o chybu, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chybajúcej veci, na odstránenie chyby opravou veci, v prípade poskytovanej služby na opätovné poskytnutie tej istej služby alebo na jej doplnenie v náležitej kvalite a množstvo, na primerané zníženie ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti Scio, ktoré právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby.

Pokiaľ ide o nepodstatné porušenie zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby alebo na primerané zníženie ceny.

V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť Scio vrátí zákazníkovi cenu zaplatenú za produkt v súlade s bodom 5.6 týchto obchodných podmienok.

7) Autorské práva

Zákazník je pri nakladaní so všetkými produktmi spoločnosti Scio povinný dodržiavať zákon o autorskom práve, právach súvisiacich s autorským právom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (autorský zákon). Zákazník predovšetkým nie je oprávnený požičiavať, kopírovať, kópie ďalej predávať alebo inak distribuovať akékoľvek produkty a iné poskytnuté materiály spoločnosti Scio v rozpore s autorským zákonom. Porušením ustanovení autorského zákona sa zákazník vystavuje riziku vymáhania náhrady škody a bezdôvodného obohatenia zo strany spoločnosti Scio a v niektorých prípadoch môže takéto porušenie autorského zákona predstavovať dokonca trestný čin.

8) Osobitné ustanovenia o poskytovaní služieb počas protiepidemických opatrení 

Keďže

 • v súvislosti s epidémiou ochorenia Covid-19 môžu byť prijaté protiepidemické opatrenia rôzneho časového a miestneho rozsahu, pričom existenciu takýchto opatrení možno predpokladať, ale ich časový a miestny rozsah nie je vopred známy (ďalej len „protiepidemické opatrenia“)

a keďže

 • sa tieto protiepidemické opatrenia týkajú podstatnej časti produktov (služieb) spoločnosti Scio, a to buď plánovaných termínov možného konania kurzov alebo skúšok, alebo vôbec možnosti poskytovať služby v bežnej prezenčnej podobe,

spoločnosť Scio považuje za potrebné stanoviť v týchto obchodných podmienkach osobitné postupy pre prípad, že z dôvodu protiepidemických opatrení nebude možné poskytnúť služby (produkty) vo forme alebo čase, ktoré si zákazník objednal.

8.1 Zmena termínu alebo formy poskytovaných služieb

Ak nie je pri konkrétnom produkte v osobitnej časti týchto obchodnýchpodmienok uvedené inak, platí, že ak z dôvodu protiepidemického opatrenia nebude možné poskytnúť objednanú službu (uskutočniť kurz alebo skúšku) v stanovenom termíne prezenčne, spoločnosť Scio je oprávnená: 

 • zmeniť prezenčnú formu poskytnutia služby na dištančnú (online),
 • zmeniť termín poskytnutia služby,
 • zmeniť miesto poskytnutia služby. 

Ak sa v danom prípade uplatňuje viac ako jedna z možností podľa písmen a) až c), spoločnosť Scio umožní zákazníkovi vybrať si jednu z možností. 

Zmena podľa tohto odseku uskutočnená v dôsledku protiepidemických opatrení nie je dôvodom na zrušenie objednávky alebo odstúpenie od zmluvy, keďže existenciu takýchto protiepidemických opatrení, a teda aj potrebu zmien uvedených v odseku 1, možno v školskom/akademickom roku 2022/2023 predpokladať.

8.2 Cenový rozdiel

Prípadný cenový rozdiel medzi formou objednanej služby a cenou služby po zmene podľa bodu 8.1 týchto obchodných podmienok sa rieši takto: 

 • ak bude cena služby zmenená podľa ods. 1 nižšia ako cena objednanej služby, rozdiel bude zákazníkovi poskytnutý vo forme poukážky na nákup tovaru alebo služieb spoločnosti Scio, pričom platnosť poukážky bude do konca júna 2024. 
 • V prípade, že cena služby zmenenej podľa odseku 2 bude vyššia ako cena objednanej služby, zákazník bude povinný uhradiť rozdiel, pričom splatnosť rozdielu je rovnaká, ako keby dátum zmeny bol dátumom novej objednávky. Ak zákazník neuhradí rozdiel v cene, spoločnosť Scio je oprávnená zrušiť objednávku.  

9) Záverečné ustanovenia

9.Platnosť a záväznosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy týkajúce sa dodávok tovaru a služieb medzi zákazníkom a spoločnosťou Scio.

9.Jazyk komunikácie

Spoločnosť Scio bude pri komunikácii so zákazníkmi v rámci poskytovania služieb používať český jazyk.

9.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak sa zákazník domnieva, že spoločnosť Scio porušila svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy, oznámi svoju sťažnosť na adresu scio@scio.cz.
V prípade, že sa napriek vzájomnej snahe zákazníka a spoločnosti Scio nepodarí dosiahnuť dohodu o vyriešení sporu, zákazník je oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na základe zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi spoločnosťou Scio a zákazníkom ako spotrebiteľom je Česká obchodná inšpekcia. Zákazník môže podať návrh Českej obchodnej inšpekcii prostredníctvom online formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník môže podať sťažnosť Českej obchodnej inšpekcii najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy u spoločnosti Scio prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu. Zákazník môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je k dispozícii online na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ proti obchodníkovi so sídlom v EÚ.

Ak strany sporu nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania boli porušené Pravidlá mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na Ministerstvo priemyslu a obchodu alebo na e-mailovú adresuadr@mpo.cz.
Náklady na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov znášajú samotné strany.

9.Súhlas zákazníka a záväznosť týchto podmienok

Začiarknutím políčka v objednávke zákazník potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Osobitná časť obchodných podmienok

 1. Národné porovnávacie skúšky

I.1) Produkt Národné porovnávacie skúšky

I.1.1 Čo sú Národné porovnávacie skúšky

Národné porovnávacie skúšky sú produktom spoločnosti Scio, ktorý umožňuje porovnať študijné predpoklady a vedomosti účastníkov NPS. Z tohto dôvodu používajú výsledky NPS mnohé fakulty ako jedno z kritérií alebo dokonca ako jediné kritérium pre prijatie na vysokú školu. NPS sa koná buď osobne, alebo online; obe formy sú plnohodnotné a výsledky skúšok v oboch režimoch sú úplne porovnateľné. 

Predmetom plnenia spoločnosti Scio v rámci produktu NPS je:

 • Logistické zabezpečenie účasti zákazníka na NPS, t. j. pridelenie účastníka NPS na objednaný termín a konkrétne miesto v konkrétnej učebni a zabezpečenie potrebných materiálov potrebných na absolvovanie skúšky/V prípade online formy NPS zabezpečenie testovacieho systému ScioLink prevádzkovaného spoločnosťou Scio.
 • Zasielanie informácií potrebných na plnohodnotnú účasť účastníka NPS na ním objednanej skúške (zverejnenie pozvánky na daný termín NPS, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o presnej adrese miesta konania NPS, o dokladoch a pomôckach, ktoré si musí uchádzač vziať so sebou na samotnú skúšku; v prípade online NPS informácie o potrebnom technickom vybavení a pravidlách konania skúšky v online podobe; informácie o zverejnení digitalizovaného záznamového hárku, verejnej oponentúry testov, výsledku skúšky a ďalšej doplnkovej komunikácie).
 • Zabezpečenie priebehu skúšky administrátormi a koordinátorom na mieste konania skúšky; zabezpečenie vyhodnotenia záznamu online hodnotiteľmi NPS.
 • Samotná skúška pozostáva z testu všeobecných študijných predpokladov alebo vedomostí vopred dohodnutým spôsobom.
 • Automatické vyhodnotenie záznamového hárku (skenovanie a vyhodnotenie pomocou špeciálneho softvéru).
 • Odovzdanie výsledku na fakultu vysokej školy na základe pokynu účastníka, ak fakulta tento spôsob odovzdania výsledku akceptuje v rámci podmienok prijímacieho konania).
 • Poskytnutie testu, prostredníctvom ktorého sa v NPS overovali všeobecné študijné predpoklady alebo vedomosti.
 • Špecifikácia overovania všeobecných študijných predpokladov a vedomostí v rámci NPS.

Všeobecné študijné predpoklady a vedomosti sa v rámci NPS overujú prostredníctvom testov vytvorených na tento účel odborným spôsobom. Testy používané v NPS spĺňajú štatistické normy platné pre meranie výsledkov vzdelávania (pozri http://scio.cz/tvorba_testu/index.asp). Spoločnosť Scio pri príprave testov vždy berie do úvahy možnosť, že niektoré úlohy zahrnuté do testu môžu byť chybné. V takom prípade môže byť úloha vylúčená z testu alebo z hodnotenia jeho riešenia (pozri článok 14 týchto obchodných podmienok) bez toho, aby to malo vplyv na vypovedaciu hodnotu testu ako celku. Vyradenie úlohy neznevýhodňuje účastníkov daného variantu testu oproti účastníkom iných variantov, keďže výsledok skúšky nie je určený počtom dosiahnutých bodov, ale tzv. harmonizovaným percentilom. Testy sú od začiatku koncipované tak, aby plne vyhovovali účelu aj v prípade, že by sa v nich vyskytlo až 10 % chybných úloh, a to aj v prípade, že sa tieto úlohy vyradia v rámci verejnej oponentúry alebo zostanú vo vyhodnotení. Táto skutočnosť je preukázateľná hodnotami štatistických kritérií používaných na meranie kvality celého testu, ako je priemerná diskriminácia (priemerná schopnosť jednej testovej úlohy rozlišovať medzi účastníkmi testu s rôznymi úrovňami meraných schopností alebo vedomostí) alebo reliabilita (presnosť merania) testu. Chyby v testoch do uvedeného počtu preto nie sú chybou tovaru alebo poskytovanej služby. Na odstránenie takýchto chýb sa poskytuje ďalšia služba pre účastníkov NPS, a to verejná oponentúra podľa článku 14 týchto obchodných podmienok. Za chybnú úlohu sa nepovažuje chyba v úlohe, ktorá nemá vplyv na riešenie úlohy, resp. dosiahnutý počet bodov, ani úloha, ktorá má viac riešení. 

I.1.2 Oznámenie a informácie o NPS pre účastníka NPS

Spoločnosť Scio poskytuje účastníkovi NPS všetky oznámenia a informácie týkajúce sa NPS v elektronickej forme prostredníctvom osobného profilu účastníka NPS (článok 2 týchtoobchodných podmienok). Spoločnosť Scio oznámi účastníkovi NPS umiestnenie informácií do osobného profilu e-mailom. Spoločnosť Scio nezodpovedá za prípady, keď nedôjde k doručeniu odoslanej e-mailovejsprávy z dôvodu na strane prevádzkovateľa prenosovej siete alebo e-mailovejschránky účastníka NPS.

I.2) Registrácia záujemcu o účasť na NPS

I.2.1 Povinnosť registrácie v internetovom obchode spoločnosti Scio

Pred podaním prvej prihlášky (objednávky) na skúšku v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS povinný zaregistrovať sa v internetovom obchode na adrese www.scio.sk/terminy. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou toho, aby záujemca o účasť na NPS mohol obsluhovať svoj osobný profil, záväzne sa prihlásiť na NPS a prípadne zadávať objednávky na ďalšie produkty.

Registrovaný účastník NPS má možnosť sledovať aktuálny stav svojej prihlášky alebo v nej vykonávať zmeny. Registrácia sa musí uskutočniť pri prvej prihláške (alebo pri objednávke iného tovaru či služieb). Systém nasmeruje záujemcu o účasť na NPS na registračný formulár, v ktorom záujemca o účasť na NPS vyplní potrebné údaje. Úspešnú registráciu záujemcu o účasť na NPS potvrdí spoločnosť Scio formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú záujemca uviedol pri registrácii. Podobne sa potvrdzuje každá prihláška na skúšky alebo iná objednávka účastníka NPS. Záujemca o účasť na NPS je povinný vyplniť všetky povinné údaje správne a pravdivo. V prípade uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov spoločnosť Scio nezaručuje, že prihláška na skúšky (alebo iná objednávka) bude spracovaná správne a včas.

Registrácia záujemcu o účasť na NPS sa vykonáva len raz. Každá ďalšia prihláška na skúšku (alebo inú objednávku) sa podáva pod registračnými údajmi pridelenými v rámci prvej objednávky, t. j. pod prihlasovacím menom a heslom.

I.2.2 Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii tu

I.3) Prihláška na NPS

Prihláška na NPS je objednávkou služieb spočívajúcich v umožnení účasti na NPS a súvisiacich služieb. Podrobnosti nájdete v bode 2.3 týchto obchodných podmienok.

I.3.1 Riadna prihláška

Na skúšku(-y) NPS sa štandardne možno prihlásiť najneskôr do uzávierky prihlášok pre každý z termínov NPS uverejnených na www.scio.sk. Prihlásiť sa možno prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.scio.sk alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Scio (tel. 234 705 555), ak zákazník nemôže zadať objednávku prostredníctvomelektronického obchodu. Uzávierky prijímania prihlášok na jednotlivé termíny NPS sú stanovené najmenej 15 dní pred konaním skúšky.

I.3.2 Prihláška po uzávierke

Ide o dodatočnú prihlášku na skúšku (skúšky) v rámci NPS. Možno tak urobiť po uzávierke prihlášok na jednotlivé termíny NPS, najneskôr však piaty deň pred konaním skúšky. Prihlásenie je možné prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.scio.sk alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Scio (tel. 234 705 555), ak zákazník nemôže zadať objednávku prostredníctvomelektronického obchodu. Ak je prihláška podaná po uzávierke, spoločnosť Scio si účtuje mimoriadny príplatok podľa platného cenníka zverejneného ku dňu objednávky na adrese www.scio.sk. Tento príplatok pokrýva náklady na nutné individuálne spracovanie prihlášky a dodatočné zaradenie záujemcu o účasť na NPS na skúšku.

I.3.3 Mimoriadna prihláška

Vo výnimočných prípadoch je možné prihlásiť sa na skúšku osobne v mieste konania skúšky v danom termíne, a to najneskôr 20 minút pred začiatkom skúšky. Takáto registrácia však bude možná len v prípade, že to umožní aktuálna situácia (kapacita a organizačné možnosti) na mieste konania skúšky a za príplatok podľa cenníka platného ku dňu objednávky. Tento príplatok pokrýva náklady na nevyhnutné individuálne spracovanie prihlášky a dodatočné zaradenie záujemcu o účasť na NPS na skúšku, ako aj na organizáciu a logistiku na mieste konania skúšky.

Táto možnosť nie je k dispozícii pre online NPS. 

I.3.4 Právna záväznosť prihlášky

Prihláška sa stáva právne záväznou v okamihu, keď je spoločnosti Scio doručená (pozri spôsob podania prihlášky v bodoch I.3.1, I.3.2 a I.3.3 obchodných podmienok). Spoločnosť Scio následne potvrdí úspešnú prihlášku na skúšku e-mailom na registrovanú e-mailovú záujemcu o účasť na NPS. Správa obsahuje úplné informácie o podanej prihláške. V prípade mimoriadnej prihlášky na mieste konania NPS sa účastníkovi NPS vydá písomné potvrdenie. Potvrdením prihlášky sa medzi záujemcom o účasť na NPS a spoločnosťou Scio uzatvára zmluva o poskytnutí služieb.

Pozor: Riadnu prihlášku alebo prihlášku po uzávierke je možné podať výlučne prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti Scio alebo telefonicky (pozri bod I.3.1 a I.3.2 obchodných podmienok ), ak zákazník nemôže zadať objednávku prostredníctvom elektronického obchodu. Na skúšku nie je automaticky prihlásený uchádzač o štúdium na vysokej škole, ktorý podá prihlášku na vysokú školu a zaplatí vysokej škole administratívny poplatok za prijímacie konanie.

I.4) Náležitosti prihlášky na NPS

I.4.1 Povinné náležitosti prihlášky (v prihláške označené hviezdičkou)

V prihláške na skúšku(-y) v rámci NPS je záujemca o účasť na NPS povinný uviesť tieto údaje:

 • meno a priezvisko účastníka NPS,
 • funkčnú e-mailovú adresu účastníka NPS,
 • uprednostňovanú formu vykonania skúšky (prezenčne alebo online) a v prípade prezenčnej formy vybrané miesto (mesto) konania skúšky (skúšok) a jej (ich) dátum (dátumy),
 • pokyn/zákaz, pokiaľ ide o poskytnutie osobných údajov a výsledkov NPS tretím stranám (viac informácií nájdete v článkoch I.15 a I.16) týchto obchodných podmienok),
 • rodné číslo/dátum narodenia účastníka, ktorý nemá pridelené české rodné číslo,
 • súhlas s týmito obchodnými podmienkamia a ďalej súhlas s Pravidlami konania NPS (viac informácií nájdete v bode I.11.1 týchto obchodných podmienok),
 • telefonický kontakt.

I.4.2 Dôsledky vynechania alebo chybného uvedenia niektorej z povinných náležitostí prihlášky

Ak záujemca o účasť na NPS nesplní svoju povinnosť a v prihláške správne neuvedie všetky vyššie spomenuté údaje, vystavuje sa riziku obmedzených možností v rámci NPS alebo neúspešného prihlásenia sa na skúšku (skúšky) (napr. ak záujemca o účasť na NPS uvedie nesprávnu e-mailovú adresu, nedostane pozvánku na skúšku, ak nedá pokyn na poskytnutie výsledkov vrátane ďalších osobných údajov, výsledky nemôžu byť postúpené fakultám, ak neuvedie svoje rodné číslo, nemôže dostať osvedčenie s výsledkom skúšky (skúšok)).

Pozor: Ak záujemca o účasť na NPS nesúhlasí s poskytnutím uvedených osobných údajov, najmä rodného čísla, môže za príplatok absolvovať skúšku (skúšky) v osobitnom režime, v ktorom sa poskytnutie osobných údajov nebude vyžadovať. Pozri článok 15 týchto obchodných podmienok.

I.4.3 Zmena údajov v prihláške na NPS

Údaje uvedené v prihláške na NPS môže zmeniť len sám účastník vo svojom osobnom profile na adrese www.scio.sk. Účastník NPS berie na vedomie, že prihláška je neprenosná na inú osobu, a preto nie je možné vykonať žiadne zmeny týkajúce sa identifikácie prihlásenej osoby. Chybne zadané údaje je možné opraviť len pomocou formulára v osobnom profile.

I.5) Cena NPS

I.5.1 Cena skúšky v rámci NPS

Cena skúšky a ďalších poskytovaných služieb je stanovená v cenníku uverejnenom na www.scio.sk, ktorý je platný ku dňu odoslania prihlášky na skúšku spoločnosti Scio a pozostáva z ceny testu a ceny služieb poskytovaných v rámci realizácie a vyhodnotenia skúšky.

Cena skúšky závisí od zvoleného variantu podľa formy NPS:

 • online NPS
 • prezenčnú NPS s možnosťou zmeny na online NPS do 5. dňa (do 23:59) pred skúškou

I.5.2 Náklady na doručenie

Náklady na doručenie a zaslanie informácií a materiálov súvisiacich s prihláškou na skúšku(-y) v rámci NPS hradí spoločnosť Scio.

Test je možné doručiť vždy len v rámci absolvovania skúšky, takže účastník si ho osobne vyzdvihne na mieste a v čase konania NPS. V prípade online NPS je test sprístupnený účastníkovi v aplikácii ScioLink. Iný spôsob doručenia nie je možný. Po skúške má účastník test k dispozícii na stiahnutie vo svojom osobnom profile.

I.6) Úhrada NPS

I.6.1 Platba v prípade riadnej prihlášky

Pri podaní riadnej prihlášky je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu za skúšku(y) v rámci NPS do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy (podľa bodu I.3.4 týchto obchodných podmienok), najneskôr však 12. deň pred termínom konania skúšky, na ktorý sa platba vzťahuje. Výnimka môže byť uvedená na webovej stránke www.scio.sk. Cena skúšky sa považuje za uhradenú v deň uvedený pri každom spôsobe platby v bode 3.2 týchto obchodných podmienok.

I.6.2 Platba v prípade prihlášky podanej po termíne uzávierky

Ak je prihláška podaná po termíne uzávierky, záujemca o účasť na NPS je povinný uhradiť cenu skúšky (skúšok) v rámci NPS spolu s administratívnym poplatkom najneskôr 2. deň pred termínom skúšky, na ktorý sa platba vzťahuje.

I.6.3 Platba v prípade mimoriadnej prihlášky

V prípade prihlásenia sa až na mieste konania skúšky (skúšok) v danom termíne NPS je záujemca o účasť na NPS povinný uhradiť cenu skúšky (skúšok) v rámci NPS spolu s mimoriadnym príplatkom v hotovosti, a to v okamihu prihlásenia (uzatvorenia zmluvy).

I.6.4 Platba poplatku za „zmenu prihlášky na mieste konania NPS“

V prípade zmeny miesta skúšky podľa bodu I.7.3 týchto obchodných podmienok vykonanej na samotnom mieste je účastník NPS povinný uhradiť administratívny poplatok v hotovosti, a to v okamihu vykonania zmeny. Ak účastník NPS neuhradí požadovanú platbu, zmena sa neuskutoční a účastník NPS môže vykonať skúšku len na mieste, ktoré je v súlade s prihláškou uvedené v pozvánke, inak sa postupuje podobne ako v prípade neúčasti účastníka NPS podľa bodu I.10.3 týchto obchodných podmienok.

I.6.5 Dátum a spôsob platby

Ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak, platbu za prihlášku na skúšku(-y) v rámci NPS možno uhradiťjedným zo spôsobov uvedených v bode I.3.2 týchto obchodných podmienok.

Stav objednávky (vrátane platby) môže záujemca o účasť na NPS sledovať vo svojom osobnom profile na www.scio.sk.

I.6.6 Nezaplatenie sumy za prihlášku na NPS

Ak platba za skúšku nebude uhradená riadne a včas, spoločnosť Scio upozorní záujemcu o účasť na NPS v jeho osobnom profile a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy a poskytne mu na zaplatenie dodatočnú lehotu troch dní odo dňa oznámenia o neuhradení platby v osobnom profile. Aj v tomto prípade však musí byť platba pripísaná na účet najneskôr 12. deň pred termínom skúšky v prípade riadnej prihlášky a najneskôr 2. deň pred termínom skúšky v prípade prihlášky po uzávierke.

Ak platba nebude uhradená ani po uplynutí tejto lehoty, spoločnosť Scio je oprávnená odstúpiť od zmluvy so záujemcom o účasť na NPS. Spoločnosť Scio oznámi záujemcovi o účasť na NPS odstúpenie od zmluvy (zrušenie objednávky) prostredníctvom e-mailovej správy.

Ak spoločnosť Scio od zmluvy neodstúpi a umožní zákazníkovi absolvovať skúšku, účastník skúšky nedostane výsledok skúšky, kým nebudú v plnej výške uhradené všetky splatné pohľadávky, ktoré má voči spoločnosti Scio.

I.7) Zmena formy a miesta konania NPS

I.7.1 Miesto (mesto) konania skúšky (skúšok)

Miesto konania prezenčnej skúšky si účastník NPS vyberie pri vypĺňaní prihlášky. Miestom sa rozumie mesto, v ktorom sa skúška koná. Z logistických a organizačných dôvodov nie je možné vybrať si konkrétnu budovu v rámci mesta. Budova miesta konania skúšky v rámci jedného mesta sa môže zmeniť len podľa postupu pre zmenu miesta konania skúšky, ako je opísané nižšie.

I.7.2 Časové obmedzenia zmeny miesta konania NPS

V prihláške na skúšku(y) v rámci NPS je možné zmeniť zvolené miesto konania NPS v danom termíne NPS. Možno tak urobiť najneskôr 13. deň pred termínom konania skúšky, ktorej sa zmena týka, prostredníctvom osobného profilu na www.scio.sk.

I.7.3 Zmena miesta konania NPS na mieste

Ak sa účastník dostaví na iné miesto konania skúšky (adresu), ako je uvedené v pozvánke v súlade s prihláškou (bez zmeny miesta konania spôsobom uvedeným v bode I.7.2), bude mu umožnené absolvovať skúšku len vtedy, keď to umožňuje aktuálna situácia (kapacita a organizačné možnosti) na mieste konania skúšky. Za zmenu miesta konania skúšky na mieste si spoločnosť Scio s ohľadom na vyššie náklady spojené s organizáciou a logistikou zmeny účtuje poplatok uvedený na www.scio.sk (pozri tiež bod I.6.4 týchto obchodných podmienok).

I.7.4 Zmena miesta konania NPS spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť účastníkom NPS miesto konania skúšky (skúšok) (na najbližšie dostupné miesto konania NPS). Účastníkov NPS bude spoločnosť Scio  o takejto zmene  informovať bezodkladne e-mailom,najneskôr 2 dni pred skúškou a túto informáciu nájdu aj vo svojom osobnom profile na https://eshop.scio.sk/profil. Účastník NPS je informovaný o možnosti vykonať takúto zmenu pre konkrétne miesto konania NPS pri vypĺňaní prihlášky.

I.7.5 Zmena prezenčnej NPS na online NPS a naopak

V prípade, že sa v danom termíne konajú prezenčné aj online NPS, môžu účastníci aj po objednaní meniť formu NPS z prezenčnej na online a naopak.
Účastník, ktorý si objednal online NPS, môže zmeniť formu skúšky na prezenčnú NPS, a to do 13. dňa pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa zmena vzťahuje. Zákazník je povinný uhradiť rozdiel ceny online NPS a prezenčnej NPS, a to do 5. dňa (do 23:59) pred skúškou.

Účastník, ktorý si objednal prezenčnú NPS s možnosťou zmeny na online NPS, môže zmeniť formu skúšky na online NPS, a to do 5. dňa pred termínom konania skúšky, ku ktorému sa zmena vzťahuje. Vzhľadom na to, že spoločnosť Scio začína s prípravou prezenčnej skúšky ihneď po uskutočnení objednávky (zarezervovanie miesta v učebni, vytlačenie testu, atď.), rozdiel medzi cenou prezenčnej NPS a online NPS sa zákazníkovi v prípade takej zmeny nevracia.
Zmenu vykoná účastník prostredníctvom osobného profilu na https://eshop.scio.sk/profil.

I.7.6 Zmena prezenčných NPS na online NPS zo strany spoločnosti Scio

Spoločnosť Scio si vyhradzuje právo zrušiť konanie prezenčnej skúšky zo závažného dôvodu (najmä okrem iného vzhľadom na epidemiologickú situáciu alebo inú objektívnu prekážku). V takom prípade zmení formát skúšky pre všetkých prihlásených účastníkov na online a túto zmenu okamžite oznámi účastníkom prostredníctvom e-mailovej správy a zverejnením v ich osobnom profile. Po takejto zmene má účastník možnosť zmeniť svoju prihlášku (zmeniť termín na jeden z nasledujúcich dátumov) alebo zrušiť prihlášku v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že účastník už nemôže urobiť zmenu (zmena na online NPS nastala neskôr ako 13. deň pred príslušným termínom NPS alebo ide o posledný termín NPS v danom akademickom roku) a zároveň nemôže absolvovať skúšku formou online NPS, môže spoločnosť Scio požiadať o zrušenie prihlášky a vrátenie zaplatenej ceny. Takáto žiadosť vrátane odôvodnenia musí byť spoločnosti Scio zaslaná do 3 dní od oznámenia zmeny v online NPS.  

Zmena na online NPS podľa tohto odseku sa môže uskutočniť tiež len pre niektoré miesta konania prezenčných NPS (najmä ak budú protiepidemické opatrenia v danom mieste prísnejšie ako vo zvyšku krajiny). V tomto prípade môže účastník zmeniť aj na iné miesto konania NPS, na ktoré sa toto obmedzenie nevzťahuje, vždy však len v súlade s termínmi uvedenými v týchto obchodných podmienkach (do 13. dňa pred termínom konania NPS). 
Zmena na online NPS prebehne aj v prípade, že protiepidemické opatrenia obmedzia len kapacitu na organizovanie prezenčných NPS, takže spoločnosť Scio nebude môcť zabezpečiť prezenčnú formu NPS pre všetkých prihlásených účastníkov. 

Táto zmena v dôsledku protiepidemických opatrení je predvídateľná už v čase uzavretia zmluvy s účastníkom, a preto nemôže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany účastníka.

I.7.7 Zmena online NPS na prezenčnú NPS spoločnosťou Scio z dôvodu porušenia pravidiel online NPS účastníkom

Spoločnosť Scio si vyhradzuje právo zmeniť online NPS na prezenčnú NPS pre účastníka, u ktorého sa zistí, že porušil pravidlá online NPS v niektorom z predchádzajúcich termínov NPS, bez ohľadu na to, či porušenie pravidiel viedlo k neoprávnenému zvýhodneniu takéhoto účastníka alebo nie.

V prípade, že k takej zmene dôjde, vyzve spoločnosť Scio účastníka, aby v stanovenej lehote zvolil miesto, kde bude NPS konať. Pokiaľ účastník miesto v určenej lehote nezvolí, bude mu určené spoločnosťou Scio podľa aktuálne dostupných kapacít.

 

I.8) Zmena termínu konania NPS

I.8.1 Zmena termínu konania skúšky (skúšok)

Účastník NPS má právo zmeniť termín konania skúšky v rámci toho istého miesta. Termín môžete zmeniť najneskôr 13. deň pred dátumom NPS prostredníctvom svojho osobného profilu na www.scio.sk. Informácie o termínoch NPS sú k dispozícii tamtiež.

I.8.2 Časové obmedzenia na vykonanie zmeny termínu NPS

Termín konania možno takto zmeniť najneskôr trinásty deň pred termínom konania skúšky (skúšok), ktorej (ktorých) sa zmena týka.

I.8.3 Zmena termínu konania NPS spoločnosťou Scio

Spoločnosť Scio si vyhradzuje právo zmeniť termín NPS na neskorší termín v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo z iných závažných objektívnych dôvodov (či už nebude možné NPS osobne vôbec uskutočniť, alebo v prípade kapacitných obmedzení jednotlivých skúšobných miest), a to v prípade potreby aj opakovane. Účastníkov NPS bude spoločnosť Scio o takejto zmene vždy okamžite informovať e-mailom a túto informáciu nájdu aj vo svojom osobnom profile na https://eshop.scio.sk/profil. Táto zmena v dôsledku protiepidemických opatrení je predvídateľná už v čase uzavretia zmluvy s účastníkom, a preto nemôže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany účastníka. 

 

I.9) Doručenie pozvánky na NPS

I.9.1 Pozvánka na NPS

Každému účastníkovi NPS, ktorý si riadne objednal a zaplatil skúšku (skúšky) spoločnosť Scio umiestni pozvánku na skúšku (skúšky) do jeho osobného profilu najskôr 10 a najneskôr 2 dni pred termínom (dňom) konania skúšky (skúšok), v prípade prihlášky v režime „po uzávierke“ najneskôr 2 dni pred termínom konania skúšok. Spoločnosť Scio oznámi účastníkovi pozvánku v jeho osobnom profile e-mailom. Pozvánka bude len v elektronickej forme.

 

I.10) Storno a zrušenie prihlášky na NPS, odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka

I.10.1 Zrušenie prihlášky na NPS zo strany záujemcu o účasť na NPS

Záujemca o účasť na NPS je oprávnený zrušiť svoju prihlášku na skúšku (skúšky) v rámci NPS kedykoľvek pred úhradou ceny objednanej skúšky (skúšok) v rámci NPS. Prihlášku na zrušenie NPS môže zrušiť len účastník NPS prostredníctvom svojho osobného profilu, a to z dôvodu potreby zabezpečiť oprávnenosť takejto žiadosti o zrušenie.

I.10.2 Zrušenie prihlášky na NPS účastníkom NPS

Po zaplatení ceny za objednané skúšky je účastník NPS oprávnený zrušiť prihlášku na vyšetrenie (vyšetrenia) v rámci NPS (t. j. zrušiť už zaplatenú prihlášku). Objednávku NPS je možné zrušiť len prostredníctvom vášho osobného profilu na www.scio.sk vyplnením a odoslaním formulára na zrušenie, pretože je potrebné zabezpečiť oprávnenosť takejto žiadosti o zrušenie.

Odhlásenie najneskôr 13 dní pred termínom konania skúšky (skúšok)

Ak účastník NPS zruší svoju prihlášku na skúšku najneskôr 13 dní pred termínom konania skúšky (skúšok), účastníkovi NPS sa vráti 65 % sumy zaplatenej za príslušnú skúšku a súvisiace produkty. Spoločnosť Scio je oprávnená účtovať si zvyšných 35 % zaplatenej sumy ako náhradu nákladov spojených s prípravou organizácie skúšky a za test s kľúčom správnych riešení, ktorý zákazník dostane e-mailom do troch dní po termíne skúšky.

Odhlásenie v rozpätí 12 – 0 dní pred dátumom skúšky (skúšok)

V období od 12. dňa pred skúškou až do jej konania poskytuje spoločnosť Scio prípravu na skúšku (služby) všetkým účastníkom rovnako, bez ohľadu na to, či sa účastník skúšky nakoniec zúčastní alebo nie. Preto v prípade zrušenia účasti v tomto období nebude účastníkovi vrátená žiadna časť zaplatenej ceny. Do 14 dní od termínu skúšky dostane zákazník e-mailom test s kľúčom správnych riešení.

Zrušenie z technických dôvodov 8 až 3 dni pred termínom skúšky/testu

V prípade, že účastník online NPS spĺňa minimálne technické požiadavky podľa bodu I.20.1 týchto obchodných podmienok pre zariadenie, z ktorého sa chce zúčastniť skúšky, pokúsi sa včas absolvovať Povinnú kontrolu zariadenia podľa bodu I.20.4 týchto obchodných podmienok a ani s pomocou technickej podpory spoločnosti Scio neabsolvuje Povinnú kontrolu zariadenia s pozitívnym výsledkom, má právo

 • buď zrušiť svoju prihlášku a potom sa účastníkovi NPS vráti 65 % sumy zaplatenej za príslušnú skúšku a súvisiace produkty. Spoločnosť Scio je oprávnená účtovať si zvyšných 35 % zaplatenej sumy ako náhradu nákladov spojených s prípravou organizácie skúšky a za test s kľúčom správnych riešení, ktorý zákazník dostane e-mailom do troch dní po termíne skúšky. .
 • alebo po zaplatení doplatku podľa cenníka na stránke scio.cz prísť na miesto konania prezenčnej NPS a skúšku absolvovať prezenčne. Spoločnosť Scio však nemôže vždy zaručiť voľné kapacity na mieste, ktoré si účastník vyberie.

I.10.3 Neúčasť prihláseného účastníka na skúške

V prípade, žesa prihlásený účastník na skúšku NPS nedostaví, na práva a povinnosti zmluvných strán sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu I.10.2, písm. b. (t. j. rovnaký postup ako v prípade odhlásenia 0 dní pred termínom skúšky). To platí aj v prípade, keď sa účastník nemôže zúčastniť skúšky v prezenčnom termíne z dôvodu nariadenej karantény/izolácie. 

I.10.4 Odstúpenie od zmluvy účastníkom NPS

V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má účastník právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od jej uzavretia alebo od prevzatia tovaru, najneskôr však 13 dní pred termínom konania Národných porovnávacích skúšok. Dvanásty deň pred termínom NPS začne spoločnosť Scio poskytovať služby spočívajúce v organizačnej príprave NPS. V tomto čase spoločnosť Scio tiež pre každého účastníka NPS individuálne pripraví zadanie testu, ktorý bude súčasťou skúšky (test bude označený jedinečným kódom). Účastník NPS výslovne súhlasí s týmto termínom začatia poskytovania služieb súvisiacich s NPS a s úpravou testu pre každého jednotlivého účastníka NPS.

Odstúpenie od zmluvy musí účastník NPS urobiť takým spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že od zmluvy odstupuje. Takýmto spôsobom odstúpenia od zmluvy je vyplnenie formulára, ktorý sa nachádza v osobnom profile účastníka. Účinnosť iného spôsobu odstúpenia od zmluvy vzhľadom na závažnosť možných dôsledkov takéhoto úkonu (neúčasť na NPS, nesplnenie podmienok prijatia na vybranú vysokú školu) posúdi spoločnosť Scio vždy individuálne a v prípade pochybností požiada účastníka NPS o vyplnenie formulára podľa predchádzajúceho odseku alebo o dodržanie inej dostatočnej formy odstúpenia od zmluvy.

I.10.5 Postup vrátenia peňazí v prípade zrušenia prihlášky alebo odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu I.10.4 týchto obchodných podmienok alebo zrušenia prihlášky podľa bodu I.10.3 týchto obchodných podmienok spoločnosť Scio vráti finančné prostriedky prijaté od účastníka NPS do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy účastníkom NPS v súlade s ustanoveniami bodu 5.6 týchto obchodných podmienok.

 

I.11) Priebeh NPS, fotografovanie na skúškach/záznam z online NPS, námietka proti priebehu skúšky

I.11.1 Pravidlá NPS

Účastník NPS bude informovaný o priebehu skúšky (skúšok) v rámci prezenčných NPS prostredníctvom dokumentu Informácie o priebehu NPS, ktorý obsahuje pravidlá pre prezenčné NPS. Účastník online NPS bude poučený o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať pri absolvovaní skúšky v online režime „Pravidlá online NPS“ (ďalej spoločne len „pravidlá NPS“). Účastník dostane pravidlá spolu s pozvánkou na NPS. Priebeh skúšky (skúšok) NPS je vopred definovaný a pre všetkých účastníkov je úplne rovnaký. Účastník je povinný akceptovať všetky úkony a pravidlá súvisiace s riadnym priebehom NPS (kontrola OP, fotografovanie, zákaz opisovania alebo používania mobilného telefónu, zákaz prítomnosti tretej osoby alebo zakázaných predmetov počas online NPS atď.) v súlade s pravidlami, inak sa skúšky nemôže zúčastniť. V prípade nedodržania pravidiel sa výsledok skúšky bude považovať za neplatný (bod I.12.4 týchto obchodných podmienok), účastník môže byť z prezenčnej skúšky vylúčený a jej výsledok sa nebude hodnotiť.

Účastník môže vopred požiadať o udelenie výnimky z niektorého z pravidiel online NPS, a to len zo závažných dôvodov (zdravotné obmedzenia, špeciálne vzdelávacie potreby). Na žiadosť spoločnosti Scio doloží existenciu takéhoto závažného dôvodu individuálne dohodnutým spôsobom. 

Aplikácia ScioLink môže uchádzačom poskytovať priebežnú spätnú väzbu o kvalite nahrávaného záznamu (napr. jas, kontrast, svetelnosť, kvalita nahrávania). Aplikácia ScioLink okrem toho môže poskytovať spätnú väzbu o porušení pravidiel (napríklad o prítomnosti nepovolených predmetov v miestnosti alebo viacerých osôb) a o spustených nepovolených programoch. Táto spätná väzba má vždy len informatívny charakter a jej cieľom je poučiť uchádzača, aby zabezpečil čo najlepšie podmienky na dodržanie pravidiel konania online skúšky. Za dodržiavanie pravidiel je však zodpovedný účastník, teda skutočnosť, že aplikácia ScioLink neupozorní účastníka na porušenie pravidiel počas skúšky, neznamená, že sa porušenie nemôže zistiť neskôr pri hodnotení záznamu. Všetky záznamy vždy následne vyhodnocujú vyškolení hodnotitelia spoločnosti Scio.

I.11.2 Sankcie za porušenie pravidiel priebehu NPS

Porušenie pravidiel podľa bodu I.11.1 týchto obchodných podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností a podmienok priebehu skúšky, pričom v týchto prípadoch nebude účastníkovi umožnené skúšku dokončiť a absolvovať.

V prípade porušenia pravidiel pri online NPS môže spoločnosť Scio postupovať podľa bodu I.7.6.

I.11.3 Fotografovanie

Súčasťou poskytovania služby NPS v prezenčnom režime je aj vyhotovovanie fotografií, napr. videozáznamov z miestností, v ktorých sa konajú skúšky NPS, s cieľom zabezpečiť a overiť regulárnosť priebehu skúšky v budúcnosti. Poskytovanie služby NPS v online režime zahŕňa vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu z priebehu skúšky a ďalej záznamu obrazovky počítača účastníka počas absolvovania skúšky. Viac informácií nájdete na stránke o ochrane osobných údajov.

I.11.4 Námietka voči priebehu skúšky

Po skončení skúšky má každý účastník vo svojom osobnom profile k dispozícii formulár na podanie námietky voči priebehu skúšky. Na to, aby sa vyhodnotenie námietky zohľadnilo pri vyhodnotení samotnej skúšky, je potrebné, aby bola námietka podaná najneskôr do 2 dní od termínu NPS, ktorého sa týka. Neskôr podanú námietku nie je pri vyhodnotení skúšky možné zohľadniť. Nemôžu sa zohľadniť ani námietky proti priebehu skúšky podané v akejkoľvek inej forme.

Podanie námietky môže byť základom pre neskoršiu reklamáciu alebo pre rozhodnutie o platnosti či neplatnosti výsledku z dôvodu porušenia pravidiel NPS. 

 

I.12) Výsledok NPS

I.12.1 Predbežné výsledky

Po vykonaní skúšky je účastníkovi sprístupnený predbežný výsledok ihneď po spracovaní záznamových hárkov v prípade prezenčných NPS alebo výsledky testov z testovacej aplikácie v prípade online NPS. Tento výsledok má podobu predbežného percentilu. Tento výsledok nie je konečný, pretože nezohľadňuje výsledky verejnej oponentúry a v prípade online NPS aj vyhodnotenie regulárnosti (dodržiavania pravidiel pre vykonanie skúšky online). Tento výsledok nie je možné použiť v prijímacom konaní na fakulty. Ide o platenú službu nad rámec samotnej NPS a jej konečného výsledku. 

I.12.2 Čas zverejnenia konečných výsledkov

Konečné výsledky budú k dispozícii najskôr 14 dní po termíne konania skúšky (skúšok) a najneskôr 20 dní po termíne konania skúšky (skúšok). Výsledky budú k dispozícii v osobnom profile do 31. 8. roka, v ktorom sa končí prijímacie konanie, v ktorom sa majú použiť výsledky NPS. Po tomto dátume budú v archíve vo vašom osobnom profile k dispozícii len súhrnné výsledky.

I.12.3 Forma konečného výsledku

Výsledok samotného testu má podobu skóre. Výsledok skúšky (skúšok) NPS, ktorý je platný pre prijímacie konanie na fakultu, bude mať formu percentilu, príp. prepočítaného (= harmonizovaného) percentilu. Viac informácií o harmonizovanom percentile nájdete na stránke https://scio.cz/nsz/percentil.asp.

V testoch Všeobecné študijné predpoklady, Všeobecné študijné predpoklady a Základy spoločenských vied sa prepočet urobí samostatne pre každú časť testu. Pre každý test (alebo časť testu) a termín sa vytvorí prevodná tabuľka medzi skóre a percentilom. Tieto tabuľky budú zverejnené spolu s konečnými výsledkami podľa bodu I.12.2 týchto obchodných podmienok.

I.12.4 Neplatný výsledok 

Výsledky NPS odovzdané fakultám a použité v prijímacom konaní musia spĺňať prísne kritériá presnosti a porovnateľnosti vedomostí a zručností jednotlivých účastníkov NPS. Spoločnosť Scio ručí fakulte a všetkým účastníkom, že výsledky NPS majú tieto vlastnosti. Ak spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že výsledok má takéto vlastnosti, nemožno ho použiť v prijímacom konaní. Spoločnosť Scio v takom prípade rozhodne, že výsledok je neplatný. 

Výsledok je neplatný vždy, keď počas skúšky (online aj prezenčnej) dôjde k porušeniu pravidiel (bod I.11.1 týchto obchodných podmienok), v dôsledku čoho spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že účastník nezískal alebo nemohol získať neoprávnenú výhodu oproti ostatným účastníkom. Na odhalenie porušenia pravidiel sa využíva najmä dohľad pri prezenčných NPS, záznamy z online NPS, ale aj ďalšie postupy na vyhodnotenie priebehu skúšky (napr. analýza odpovedí účastníka). 
Spoločnosť Scio informuje účastníka o neplatnosti výsledku bezprostredne po vyhodnotení priebehu skúšky a zároveň mu oznámi, k akému porušeniu pravidiel došlo. 

Ak účastník nesúhlasí s rozhodnutím o neplatnosti výsledku jeho skúšky, má možnosť požiadať o preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti hodnotiacu komisiu. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neplatnosti sa musí podať do 48 hodin od prijatia rozhodnutia o neplatnosti výsledku. V tejto žiadosti účastník uvedie všetky podstatné okolnosti a dôvody na podanie žiadosti. Na podanie žiadosti sa používa formulár v osobnom profile účastníka, ktorého prostredníctvom sa žiadosť doručí priamo hodnotiacej komisii. Tento formulár je potrebný na zabezpečenie toho, aby hodnotiaca komisia riadne a včas posúdila všetky žiadosti. Na neskoro podanú žiadosť o preskúmanie sa nebude prihliadať.  

Komisia na základe žiadosti o preskúmanie opätovne vyhodnotí záznam zo skúšky, posúdi všetky okolnosti a dôvody uvedené účastníkom v žiadosti a znova rozhodne o regulárnosti či neregulárnosti skúšky. Rozhodnutie komisie je konečné. 

V prípade, že sa skúška vyhodnotí ako neregulárna, účastníkovi sa vydá potvrdenie o účasti na skúške a jej výsledku s odôvodnením, prečo bola skúška vyhodnotená ako neregulárna a prečo bolo prijaté rozhodnutie o neplatnosti výsledku. Toto potvrdenie bude účastníkovi sprístupnené prostredníctvom jeho osobného profilu.

Spoločnosť Scio neposkytne fakulte neplatný výsledok. 

 

I.13) Dodanie výsledku NPS

I.13.1 Hodnotenie a zverejnenie záznamových hárkov

Každému účastníkovi NPS, ktorý si riadne objednal a riadne a včas uhradil platbu za prihlášku na skúšku (skúšky) NPS a zúčastnil sa NPS, spoločnosť Scio zašle e-mailom správu o sprístupnení záznamových hárkov účastníka NPS a o dosiahnutom skóre v osobnom profile. Záznamové hárky a dosiahnuté skóre budú na webovej stránke www.scio.sk prostredníctvom osobného profilu prístupné v termínoch uvedených na adrese www.scio.sk a prístupné zostanú do 31. 8. roka, v ktorom sa končí prijímacie konanie, v ktorom sa majú použiť výsledky NPS.

I.13.2 Výsledky skúšok

Výsledky (percentil alebo harmonizovaný percentil) budú zverejnené na webovej stránke www.scio.sk prístupné v termínoch uvedených na www.scio.sk. Výsledky sú prístupné prostredníctvom osobného profilu. O sprístupnení výsledkov bude účastník informovaný e-mailom na adrese, ktorú uviedol v prihláške na NPS.

I.14) Verejná oponentúra zadania testu a kľúča správnych riešení

I.14.1 Priebeh verejnej oponentúry zadania testu alebo kľúča správnych riešení

V termínoch uvedených na adrese www.scio.sk budú zadania skúšok a kľúče správnych riešení zverejnené v osobných profiloch účastníkov skúšky počas obdobia verejnej oponentúry. Ak je účastník NPS presvedčený, že zadania testu alebo kľúč správnych riešení obsahuje chybu, môže sa zúčastniť verejnej oponentúry prostredníctvom svojho osobného profilu. Verejná oponentúra sa zvyčajne začína v deň konania skúšky a končí sa tretí deň po termíne konania skúšok. Pre každý termín skúšky je toto obdobie konkrétne uvedené na stránke www.scio.sk. Podrobnosti a pravidlá účasti na verejnej oponentúre účastník nájde na www.scio.sk/verejna-oponentura

I.14.2 Činnosť a závery nezávislej odbornej komisie

Ak odborná komisia zistí, že podnet je opodstatnený a zadanie úlohy alebo kľúč správnych riešení sú skutočne chybné, môže odporučiť buď vyradenie úlohy z ďalšieho hodnotenia testu, alebo akceptovanie viacerých odpovedí ako správnych (toto je jediná výnimka z pravidla, že každá úloha má len jedno správne riešenie). Spôsob riešenia námietky zvolí odborná komisia podľa vhodnosti v konkrétnom prípade a toto riešenie je platné pre všetkých účastníkov daného testu. V prípade námietky voči úlohe, ktorá sa opakuje vo viacerých variantoch testu, bude riešenie platné pre všetky tieto varianty.

Odporúčanie odbornej komisie bude umiestnené v osobnom profile všetkých účastníkov termínu NPS spolu s konečnými výsledkami. Odporúčanie Komisie je konečné a nemenné. Spoločnosť Scio sa zaväzuje prijať odporúčanie Komisie a riadiť sa ním, v opačnom prípade je povinná svoj postup riadne odôvodniť.

I.14.3 Riešenie chyby testu mimo verejnej oponentúry

Ak spoločnosť Scio zistí chybu v zadaní testu v rámci NPS v čase, keď zadanie nie je možné zmeniť, vyradí takúto úlohu z hodnotenia skúšky pre všetkých účastníkov NPS v príslušnom termíne.

Pozor: Verejná oponentúra v rámci NPS nie je reklamácia a ani nemá reklamáciu nahradiť. Verejná oponentúra je službou účastníkom NPS a spôsobom, ako dosiahnuť čo najväčšiu transparentnosť testovania v rámci NPS. Chyba v teste nemusí nutne znamenať chybu poskytovanej služby; celá koncepcia testovania pripúšťa možnosť výskytu určitého počtu chýb (pozri bod I.1.1 týchto obchodných podmienok). Ide teda o dva nezávislé a samostatné procesy. Viac informácií o reklamáciách nájdete v bode I.19.3 týchto obchodných podmienok. Verejná oponentúra nie je to isté ako podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia fakulty o neprijatí študenta na štúdium.

 

I.15) Ochrana osobných údajov

Všetky informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov spoločnosti Scio a účastníkov NPS v súlade s ustanovením článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sú k dispozícii na na stránke o ochrane osobných údajov.

Pozor: Ak účastník NPS nesúhlasí s poskytnutím svojho rodného čísla alebo iných osobných údajov spoločnosti Scio, môže za príplatok absolvovať skúšku (skúšky) v osobitnom režime, v ktorom sa nebudú vyžadovať žiadne osobné údaje. Príplatok je 1 000 Kč za skúšku a je určený na pokrytie zvýšených administratívnych a iných nákladov spoločnosti Scio. Výsledky skúšky vykonanej v tomto osobitnom (anonymnom) režime sa nikdy (ani po dodatočnom poskytnutí identifikačných údajov účastníka) neposkytnú žiadnej fakulte vysokej školy ani žiadnemu inému subjektu, kde by výsledok NPS mohol zohrávať nejakú úlohu. Tento výsledok slúži len potrebám účastníka skúšky. Skúška, ktorý prebehne v tomto špeciálnom (anonymnom) režime, nie je certifikovaná. Ak chcete absolvovať skúšku v tomto režime, kontaktujte nás.

 

I.16) Pokyn na poskytnutie výsledkov NPS

I.16.1 Pokyn na poskytnutie výsledkov skúšok

Účastník NPS v rámci elektronickej prihlášky na NPS (pozri bod I.4 týchto obchodných podmienok) môže dať spoločnosti Scio pokyn, aby poskytla tretej strane (univerzite), ktorú uviedol v prihláške, výsledok skúšky (skúšok) vrátane jeho identifikačných údajov. Udelenie pokynu zaväzuje spoločnosť Scio, aby spracovala a poskytla identifikačné údaje účastníka a výsledky jeho skúšky/skúšok príslušnej tretej strane (vysokej škole). Uvedený pokyn je platný a účinný pre všetky skúšky, ktoré účastník NPS absolvuje.

I.16.2 Zmena pokynu

Pokyn na poskytnutie výsledkov skúšky (skúšok), vrátane osobných údajov, môže účastník zmeniť. Pokyn je možné zmeniť len v rámci vášho osobného profilu na webovej stránke www.scio.sk. Účastník môže urobiť zmenu najneskôr 4 dni po skúške.

I.16.3 Odovzdanie výsledku fakultám VŠ

Spoločnosť Scio odovzdá fakultám vysokých škôl, ktoré prijímajú uchádzačov na základe výsledkov skúšky (skúšok) v rámci NPS, výsledky tých účastníkov NPS, ktorí jej na to výslovne dali pokyn. Bez tohto pokynu nie je možné postúpiť výsledok fakultám vysokých škôl.

Spoločnosť Scio nezaručuje, že predložený výsledok bude zohľadnený v prijímacom konaní na konkrétnej fakulte vysokej školy. Na stránke www.scio.sk sú k dispozícii základné informácie o podmienkach, ktoré musia byť splnené, aby sa výsledok zohľadnil. Aktuálne a úplné informácie si vždy overte na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Aktuálny zoznam fakúlt, ktoré využívajú výsledky NPS, je k dispozícii na adrese www.scio.sk.

I.16.4 Použitie neplatného výsledku v prijímacom konaní na fakultu vysokej školy

Neplatný výsledok spoločnosť Scio fakulte neposkytne. Ak ho účastník prijímacieho konania predloží fakulte a fakulta požiada spoločnosť Scio o vyjadrenie k dôvodom rozhodnutia o neplatnosti, spoločnosť Scio poskytne fakulte takéto vyjadrenie. 

 

I.17) Archivácia údajov účastníkov NPS

Informácie o archivačných a skartačných lehotách nájdete na stránke o ochrane osobných údajov.

 

I.18) Sociálne zľavy v rámci NPS

I.18.1 Podmienky poskytnutia a výška sociálnej zľavy

Spoločnosť Scio sa zaväzuje poskytnúť sociálnu zľavu záujemcom o účasť na NPS, ktorí v súlade s právnymi predpismi o sociálnom zabezpečení (zákon č. 117/1995 Sb., o štátnej sociálnej podpore v znení neskorších predpisov) preukážu svoju sociálnu odkázanosť a splnia ďalšie kritériá uvedené v týchto obchodných podmienkach. Zľava bude poskytnutá v tomto rozsahu: každá jednotlivá skúška bude poskytnutá bez registračného poplatku (t. j. súbor „min“ zadarmo – pri zostavách s doplnkovými službami sa cena primerane zníži); pri všetkých ostatných produktoch a službách spoločnosti Scio je zľava 100 % z aktuálnej ceny, pričom takto poskytnutá sociálna zľava je obmedzená na odber ďalších produktov a služieb do výšky 2 000 Kč/školský rok. Zľavu nie je možné požadovať opakovane a možno ju uplatniť len raz (len v rámci jednej objednávky/prihlášky na NPS).

I.18.2 Náležitosti žiadosti o poskytnutie zľavy

Spoločnosť Scio rozhodne o poskytnutí sociálnej zľavy na základe žiadosti záujemcu o účasť na NPS. Záujemca o účasť na NPS je povinný spolu so žiadosťou predložiť: 

 • rozhodnutie (alebo jeho overenú kópiu) príslušného orgánu štátnej správy v oblasti sociálneho zabezpečenia o priznaní prídavku na dieťa (pozri § 17, 18 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb.), ktoré je aktuálne uvedené na internetovej stránke MPSVR SR – Prídavok na dieťa (pre účastníkov zo Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 25 zákona o pomoci v hmotnej núdzi). V prípade inej dávky štátnej sociálnej pomoci bude žiadosť vrátane potrebných dokumentov posudzovať spoločnosť Scio individuálne;
 • rozpis platieb vydaný úradom práce, z ktorého vyplýva, že záujemca o účasť na NPS bol poberateľom dávky v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom žiada o priznanie sociálnej zľavy;

Formulár na odoslanie žiadosti o zľavu

I.18.3 Rozhodovanie o poskytnutí sociálnej zľavy

Po splnení uvedených podmienok spoločnosť Scio rozhodne, či sociálnu zľavu poskytne alebo nie. Záujemca o účasť na NPS bude o tomto rozhodnutí informovaný do 14 dní telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude oznámený postup uplatnenia zľavy pri objednávke v e-shope.

Pozor: Účastník NPS nemá právny nárok na sociálnu zľavu a poskytuje sa mu na základe rozhodnutia spoločnosti Scio v závislosti od splnenia podmienok stanovených na jej poskytnutie. Sociálnu zľavu je možné poskytnúť len pred zadaním objednávky. Sociálne zľavy nie je možné uplatniť spätne, t. j. na produkty a služby, ktoré už boli objednané. Rovnako sa sociálne zľavy nebudú poskytovať na produkty, ktoré už sú zľavnené (tzv „balíčky“).

 

I.19) Reklamácie a reklamačný poriadok

Ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, na reklamácie v rámci NPS sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecnej časti obchodných podmienok spoločnosti Scio o reklamácii a reklamačnom konaní (článok 6) a príslušné ustanovenia platných právnych predpisov. Tento článok upravuje len špecifické situácie v rámci NPS.

I.19.1 Reklamácia samotného priebehu skúšok

V prípade, že sa v priebehu skúšky vyskytne akýkoľvek problém, ktorý by sa mohol považovať za chybu poskytovanej služby, účastník NPS má právo reklamovať skúšku.

Účastník NPS môže uplatniť reklamáciu dvoma spôsobmi:

a ) reklamácia samotného priebehu skúšok vznesením námietky voči priebehu skúšky v Protokole účastníka o priebehu skúšky alebo v prípade online NPS vyplnením formulára po ukončení skúšky (ďalej len „protokol“)

Spoločnosť Scio odporúča účastníkovi NPS tento spôsob uplatnenia reklamácie, keďže jej umožní preskúmať priebeh skúšky a efektívnejšie vyriešiť reklamáciu, než keby bola reklamácia uplatnená až s časovým odstupom. Ak teda účastník NPS označí v Protokole účastníka skúšky možnosť „Áno – vznášam námietku voči priebehu skúšky“, spoločnosť Scio vznesenú námietku bezodkladne, ešte pred vyhodnotením skúšky, preskúma a o výsledku preskúmania bude účastníka NPS bezodkladne informovaťe-mailom.

Spôsob riešenia takejto reklamácie zo strany spoločnosti Scio:

 • ak spoločnosť Scio zistí, že námietka uvedená v protokole nie je oprávnená (najmä ak namietaná skutočnosť nemohla ovplyvniť priebeh a výsledok skúšky), námietku zamietne a skúška bude štandardne vyhodnotená;
 • ak spoločnosť Scio zistí, že námietka je oprávnená v tom zmysle, že počas skúšky nastala okolnosť, ktorú spoločnosť Scio síce nemohla ovplyvniť, ale ktorá mohla mať vplyv na priebeh a výsledok skúšky, potom spoločnosť Scio ponúkne účastníkovi NPS možnosť voľby – buď bude skúška vyhodnotená štandardne, alebo skúška nebude vyhodnotená a bude mu bezplatne pridelený nový termín;
 • ak spoločnosť Scio zistí, že námietka je oprávnená v tom zmysle, že pochybenie spoločnosti Scio mohlo ovplyvniť priebeh a výsledok skúšky, účastníkovi bude aj tak skúška vyhodnotená a zároveň mu bude bezplatne ponúknutý nový termín.

Pozor: Takto podané sťažnosti sa preto vždy riešia prednostne, a to ešte pred spracovaním výsledkov a vyhodnotením skúšky. Ostatné protokoly sa skontrolujú a vyhodnotia postupne neskôr.

b ) reklamácie samotného priebehu skúšok kedykoľvek neskôr.

V prípade, že účastník skúšky označí v Protokole účastníka o priebehu skúšky možnosť „nie – nevznášam námietku“ a napriek tomu do protokolu vyplní výhrady k priebehu skúšky, spoločnosť Scio sa bude týmito výhradami uvedenými v protokole zaoberať až po vyhodnotení skúšky.

Spoločnosť Scio bude postupovať podobne aj v prípade, že účastník uplatní reklamáciu priebehu skúšky kedykoľvek neskôr.

V prípade takejto reklamácie týkajúcej sa priebehu skúšky v rámci NPS bez označenia „áno – vznášam námietku“ v Protokole o priebehu skúšky sa môže stať, že napriek maximálnemu úsiliu spoločnosti Scio už nebude možné situáciu v priebehu skúšky preskúmať a reklamácia b& z tohto dôvodu musela byť zamietnutá.

Ak bude reklamácia oprávnená a spoločnosť Scio ju uzná za opodstatnenú, účastníkovi nebude skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho platba za skúšku. Účastníkovi bude tiež ponúknutý nový termín skúšky zdarma.

I.19.2 Reklamácia – námietka proti vylúčeniu účastníka prezenčnej skúšky

Podmienky vylúčenia účastníka skúšky sú uvedené v dokumente Informácie o priebehu NPS (pozri článok 11 týchto obchodných podmienok). Ak je účastník vylúčený, administrátor skúšky vyplní protokol o vylúčení. Vo väčšine prípadov bude tento protokol prakticky jediným dôkazným materiálom na posúdenie prípadnej reklamácie, a preto je v záujme účastníka NPS, aby do protokolu uviedol všetky relevantné skutočnosti a protokol podpísal, prípadne už jeho prostredníctvom podal reklamáciu – námietku proti vylúčeniu účastníka zo skúšky.

Ak bude reklamácia oprávnená a spoločnosť Scio ju uzná za opodstatnenú, účastníkovi nebude skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho platba za skúšku. Účastníkovi NPS bude tiež bezplatne ponúknutý nový termín skúšky.

I.19.3 Reklamácia chyby v teste

Vzhľadom na to, že spoločnosť Scio vopred presne určuje kvalitatívne vlastnosti skúšky, najmä počet úloh, ktoré môžu byť chybné a ako také prípadne vyradené bez toho, aby bola ohrozená kvalita a bezchybnosť poskytovanej služby, ako aj vzhľadom na to, že predávaný test je určený predovšetkým na použitie pri skúške NPS, spoločnosť Scio upozorňuje účastníkov NPS, že v prípade reklamácie úlohy v rámci stanoveného počtu možných nesprávnych úloh je pravdepodobné, že reklamácia bude zamietnutá ako neoprávnená. Každá takáto reklamácia sa však bude samozrejme riešiť individuálne.
Ak bude reklamácia oprávnená a spoločnosť Scio ju uzná za opodstatnenú, účastníkovi nebude skúška vyhodnotená. Zároveň mu bude vrátená jeho platba za skúšku. Účastníkovi NPS bude tiež bezplatne ponúknutý nový termín skúšky.

Poznámka: Rozdiel medzi riešením chýb v teste na reklamáciou a vyradením úlohy na základe rozhodnutia odbornej komisie v rámci verejnej oponentúry (podľa článku I.14) týchto obchodných podmienok): v prípade podania podnetu na preskúmanie odbornou komisiou a vyradenie úlohy touto odbornou komisiou budú ovplyvnené výsledky skúšky všetkých účastníkov daného termínu skúšky, riešenie reklamovanej chyby v teste je teda súčasťou poskytovanej služby. Reklamáciou napadnutá chyba v teste sa bude vždy riešiť len vo vzťahu k účastníkovi NPS, výsledkom úspešnej reklamácie môže byť len vrátenie peňazí a možnosť absolvovať skúšku v novom termíne, výsledkom reklamácie nemôže byť zmena výsledku skúšky.

I.19.4 reklamácia spracovania záznamového hárku

Účastník NPS zaznamenáva svoje odpovede v priebehu skúšky na tzv. záznamový hárok. Po uskutočnení skúšok sa originálny záznamový hárok účastníka skúšky automaticky prevedie (digitalizuje) do elektronickej podoby (naskenuje sa a potom sa automaticky prevedie na údaje v textovom formáte) a vypočíta sa skóre.
Ak je účastník skúšky presvedčený, že jeho odpovede v záznamovom hárku boli nesprávne vyhodnotené alebo že jeho skóre bolo nesprávne vypočítané, mal by o tom informovať spoločnosť Scio a požiadať o individuálne vyhodnotenie záznamového hárku (reklamovať spracovanie záznamového hárku).

Reklamáciu je možné podať len prostredníctvom osobného profilu na webovej stránke www.scio.sk. Ak sa individuálne vyhodnotenie líšiť od automatického hodnotenia vinou spoločnosti Scio, výsledok sa zmení podľa zistení individuálneho vyhodnotenia. Výsledok individuálneho vyhodnotenia záznamového hárku je nadradený automatickému vyhodnoteniu a tento výsledok je konečný a nemenný.

Upozornenie: námietka z dôvodu neuznania výsledku NPS zo strany fakulty:

Námietku, že konkrétna fakulta nezohľadnila výsledok NPS, nemožno riešiť ako reklamáciu, pretože nejde o chybu poskytnutej služby alebo predaného tovaru. Keďže spoločnosť Scio nezaručuje a ani nemôže zaručiť, že predložený výsledok bude zohľadnený v prijímacom konaní na konkrétnej fakulte VŠ (pozri bod 16.3 týchto obchodných podmienok), spoločnosť Scio upozorňuje účastníkov NPS, že nie je dôvodom na vrátenie peňazí, ak účastník absolvuje termín alebo kurz NPS, ktorého výsledky fakulta neuznáva v prijímacom konaní, alebo ak fakulta neotvorí študijný program, na ktorý prijíma na základe výsledkov NPS.

I.19.5 Reklamácie vyhodnotenia správnosti online NPS

V prípade, že je online NPS účastníka vyhodnotená ako neregulárna (t. j. spoločnosť Scio zistí porušenie pravidiel podľa bodu I.11.1 týchto obchodných podmienok), účastník môže požiadať o prehodnotenie tohto rozhodnutia v súlade s bodom I.12.4 týchto obchodných podmienok.

 

I.20) Osobitné ustanovenia pre online NPS

I.20.1 Minimálne technické požiadavky na zariadenie pri absolvovaní online NPS

Online NPS možno absolvovať na zariadení, ktoré spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené na stránke https://scio.sk/nps/nps-v-online-podobe-2021-2022.asp a s ktorými je účastník oboznámený pri objednávaní online NPS (ďalej len „minimálne technické požiadavky“).

I.20.2 Postup pred samotnou skúškou v režime online

Účastník je povinný nainštalovať si pred skúškou (počas povinnej kontroly zariadenia alebo pred samotnou online skúškou) aplikáciu Proctoring Desktoppodľa pokynov v osobnom profile.

Účastník je plne zodpovedný za to, aby zabezpečil, že má alebo je schopný zaobstarať si zariadenie, ktoré spĺňa minimálne technické požiadavky v súlade s bodom I.20.1 týchto obchodných podmienok. Spoločnosť Scio nezaručuje dostupnosť služby, ak uchádzač nemá vybavenie, ktoré by spĺňalo uvedené minimálne požiadavky.

I.20.3 Prístupové údaje na absolvovanie online NPS

Prístup do aplikácie ScioLink bude umiestnený v pozvánke na online NPS v osobnom profile účastníka, a to najneskôr 4 dni pred skúškou.

I.20.4 Povinná kontrola zariadenia, overenie splnenia minimálnych technických požiadaviek

Účastník je povinný najneskôr tretí deň pred skúškou vykonať povinnú kontrolu zariadenia, ktorá slúži na kontrolu kompatibility jeho zariadenia, overenie splnenia minimálnych technických požiadaviek podľa bodu I.20.1 týchtoobchodných podmienok a pripravenosti na online skúšku. Povinná kontrola vybavenia zahŕňa prvotnú identifikáciu pomocou fotografie tváre a preukazu totožnosti. Účastník je povinný absolvovať povinnú kontrolu zariadenia pred každým termínom NPS, na ktorý sa hlási. 

Účastník je povinný vykonať povinnú kontrolu zariadenia na zariadení, na ktorom bude následne absolvovať samotnú skúšku. To, že účastník úspešne absolvuje povinnú kontrolu zariadenia, znamená, že v čase povinnej kontroly zariadenia jeho zariadenie spĺňa požiadavky na samotnú online skúšku. Treba však mať na pamäti, že zmena konfigurácie zariadenia v čase medzi povinnou kontrolou zariadenia a samotnou skúškou môže mať za následok nemožnosť absolvovať skúšku, pretože zariadenie v dôsledku novej konfigurácie prestane byť kompatibilné s testovacím systémom. 

Ak účastník nevykoná povinnú kontrolu zariadenia v stanovenom čase (najmenej 3 dni pred skúškou), spoločnosť Scio nie je povinnáposkytnúť mu technickú podporu počas skúšky a ak účastník nebude môcť skúšku úspešne absolvovať, nevznikne mu nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu.  

Za úspešnú povinnú kontrolu zariadeniasa považuje taká kontrola, pri ktorejúčastník úspešne absolvuje všetky kroky povinnej kontroly zariadenia až po odovzdanie skúšobného testu. 

Ak zariadenie, na ktorom uchádzač plánuje vykonať skúšku, nevyhovie HW kontrole, uchádzač je povinný informovať spoločnosť Scio o tejto skutočnosti do 3 dní od sprístupnenia prihlasovacích údajov, najneskôr však 3 dni pred samotnou skúškou. Povinná kontrola zariadenia je automatická operácia, ktorú spracúva len systém ScioLink a nevyhodnocujú ju hodnotitelia spoločnosti Scio, preto ak má účastník akékoľvek pochybnosti o uskutočnenej povinnej kontrole zariadenia, mal by sa vo veci riešenia prípadného problému obrátiť na zákaznícky servis spoločnosti Scio. Ak tak účastník neurobí, nemá nárok na podporu zo strany spoločnosti Scio pri riešení problému počas skúšky.

I.20.5 Čas skúšky

Skúšku je možné absolvovať len v čase uvedenom v pozvánke a v osobnom profile. Ak sa účastník nepripojí včas, skúška mu nebude spätne sprístupnená. Spoločnosť Scio neposkytuje za takúto neabsolvovanú skúšku žiadnu náhradu.

I.20.6 Identifikácia účastníka 

Pred začiatkom skúšky bude účastník identifikovaný pomocou fotografie z webovej kamery a fotografie preukazu totožnosti. Pred začiatkom skúšky bude účastník  požiadaný, aby pomocou webovej kamery nasnímal 360° miestnosť, v ktorej skúšku skladá. Presné podmienky online skúšky vrátane požiadaviek na nasnímanie miestnosti sú uvedené v pravidlách online NPS v súlade s bodom I.11.1 týchto obchodných podmienok.

I.20.7 Postup v prípade nekompatibility zariadenia účastníka na absolvovanie online NPS

Účastník môže požiadať o zmenu termínu NPS v prípade, že zariadenie, na ktorom zamýšľal absolvovať online NPS, úspešne neprejde overením splnenia minimálnych technických požiadaviek podľa bodu I.20.4 týchto obchodných podmienok a problém sa nepodarí vyriešiť ani s podporou spoločnosti Scio, a to len v prípade, že účastník dodržal termín povinnej kontroly zariadenia podľa bodu I.20.4 týchto obchodných podmienok, t. j. kontrola bola vykonaná najneskôr 3 dni pred samotnou skúškou. Podmienkou zmeny termínu NPS z tohto dôvodu je spolupráca účastníka s administrátormi spoločnosti Scio pri riešení problému. V žiadosti musí byť uvedené, že účastník žiada o zmenu termínu z dôvodu nesplnenia minimálnych technických požiadaviek. Ak sú tieto podmienky splnené, termín skúšky účastníka bude zmenený na najbližší termín po termíne NPS, na ktorý ešte nie je prihlásený. Ak účastník nemá k dispozícii žiadny takýto termín (je prihlásený na všetky zvyšné termíny), vráti sa mu 100 % poplatku za skúšku.

I.20.8 Vyhodnotenie regulárnosti priebehu online NPS

Regulárnosť, t. j. dodržanie pravidiel online NPS pri každej online skúške, vyhodnotia vyškolení hodnotitelia spoločnosti Scio do 10 dní od konania skúšky. V prípade zistenia porušenia pravidiel online NPS spoločnosť Scio rozhodne, že výsledok je neplatný. Účastník bude o neplatnom výsledku informovaný vo svojom osobnom profile a e-mailom a dostane potvrdenie o neplatnom výsledku skúšky podľa bodu I.12.4 týchto obchodných podmienok.

I.20.9 Technické problémy pri online NPS a ich riešenie

V prípade technických problémov komplikujúcich riadny priebeh online skúšky, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou technického riešenia spoločnosti Scio, spoločnosť Scio rozhodne o vhodnom riešení s prihliadnutím na povahu technických problémov a na to, ako, či a do akej miery mohli ovplyvniť výsledok skúšky, a ponúkne účastníkovi možnosť vybrať si buď ponechanie výsledku skúšky a vrátenie 100 % poplatku za skúšku v prípade, že technické problémy nemohli významne ovplyvniť výsledok skúšky,alebo vrátenie 100 % poplatku za skúšku v prípade, že technické problémy mohli významne ovplyvniť výsledok skúšky. V takom prípade musí uchádzač podať námietku voči online NPS podľa bodu I.19.1 týchto obchodných podmienok. Nárok uchádzača posúdia pracovníci technickej podpory spoločnosti Scio najneskôr do 7 dní po termíne NPS. 

V prípade technických problémov, ktoré znemožňujú vykonanie online skúšky a ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou technického riešenia spoločnosti Scio, má uchádzač nárok na vrátenie 100 % poplatku za skúšku. V takom prípade musí uchádzač podať námietku voči priebehu online NPS podľa bodu I.19.1 týchto obchodných podmienok. Nárok uchádzača posúdia pracovníci technickej podpory spoločnosti Scio najneskôr do 7 dní po termíne NPS.

 

II.Prípravné kurzy s lektorom

II.1) Prihláška na kurzy

Na prípravné kurzy s lektorom sa možno prihlásiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním kurzu prezenčnou formou alebo najneskôr 1 pracovný deň pred konaním kurzu online formou prostredníctvom e-shopu na stránkach www.scio.sk. Prihláška je súčasťou objednávky podľa bodu 2.3 týchto obchodných podmienok. Ako potvrdenie prihlášky je zákazníkom zaslaná e-mailová správa s ďalšími informáciami.

Zákazník je do prihlášky povinný uviesť tieto údaje:

 • meno a priezvisko zákazníka,
 • funkčný e-mail zákazníka,
 • vybrané miesto a termín konania kurzu,

Nesprávne zadané údaje môžete opraviť len prostredníctvom formulára v osobnom profile alebo e-mailom na adrese scio@scio.cz.

Spoločnosť Scio následne potvrdí úspešnú prihlášku na kurz e-mailom na adresu zákazníka. 

Pozor: Na kurz sa môžete prihlásiť výlučne prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.scio.sk. V prípade problémov s prihlásením (objednaním kurzu) sa môžete obrátiť na call centrum spoločnosti Scio.

II.2) Právo spoločnosti Scio neotvoriť kurz

Spoločnosť Scio si vyhradzuje právo neotvoriť kurz, ak nie je splnená požiadavka minimálnej obsadenosti (8 účastníkov). Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný najneskôr 1 pracovný deň pred termínom kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu majú právo podľa vlastného výberu buď na zmenu miesta alebo termínu kurzu, alebo na vrátenie 100 % zaplatenej sumy.

II.3) Platba za prípravné kurzy s lektorom 

V prípade podania riadnej prihlášky je zákazník povinný zaplatiť cenu kurzu do 14 dní odo dňa podania prihlášky, najneskôr však 1 pracovný deň pred termínom konania kurzu, na ktorý sa platba vzťahuje. Dátum platby je uvedený pre každý spôsob platby v odseku 3.2 týchto obchodných podmienok. Ak platba za kurz nebude uhradená riadne a včas, spoločnosť Scio upozorní zákazníka e-mailom a poskytne mu dodatočnú lehotu na úhradu. Ak platba nebude uhradená ani po tomto termíne, zmluva so záujemcom o účasť na kurze zaniká a spoločnosť Scio zruší prihlášku na kurz. Zrušeniu prihlášky v posledný deň pred konaním kurzu sa dá predísť zaslaním potvrdenia o uskutočnenej platbe. Spoločnosť Scio oznámi zákazníkovi zrušenie prihlášky e-mailom. Zrušenie prihlášky nebráni opätovnému prihláseniu sa na kurz.

II.4) Zmena miesta konania kurzu alebo individuálnej lekcie, zmena lektora

Prihlásený účastník kurzu má právo zmeniť termín alebo miesto konania jednotlivých lekcií prostredníctvom formulára umiestneného v osobnom profile na webovej stránke www.scio.sk. Miesto alebo termín konania individuálných lekcií kurzu je však možné zmeniť len jeden raz v rámci jednej objednávky, a to najneskôr 3 pracovné dni pred termínom lekcie konania kurzu, na ktorý je účastník prihlásený. V prípade zmeny termínu na neskorší sa uplatňujú storno podmienky platné pre pôvodne objednaný termín.

V prípade nutnosti (vyššia moc, t. j. nepredvídané udalosti, choroba lektora atď.) si spoločnosť Scio vyhradzuje právo zmeniť miesto konania kurzu (na najbližšie dostupné miesto) alebo termín konania kurzu či jednotlivých lekcií. Spoločnosť Scio bude zákazníkov o takejto zmene vždy bezodkladne informovať e-mailom. V prípade, že sa účastník kurzu nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť kurzu na zmenenom mieste alebo v zmenenom termíne, spoločnosť Scio individuálne rozhodne o vhodnom náhradnom riešení.

Spoločnosť Scio si tiež vyhradzuje právo zmeniť lektora kurzu, a to aj v priebehu kurzu. Zmena lektora je plne v kompetencii spoločnosti Scio a nezakladá nárok zákazníka na akúkoľvek náhradu.

II.5) Pozvánka na kurzy

Pozvánka na kurz s lektorom na prípravu na vysoké školy sa zákazníkovi zobrazí v osobnom profile ihneď po objednaní kurzu.

II.6) Neskorší nástup na kurz

Zákazník sa môže prihlásiť do prebiehajúceho kurzu, ak to kapacita kurzu umožňuje. Zákazník dostane materiály z predchádzajúcich lekcií, ktoré neabsolvoval. Zákazníkovi však tým nevzniká nárok na zníženie ceny kurzu. V prípade neúčasti účastníka kurzu na niektorej lekcii alebo lekciách sa postupuje rovnako. 

II.7) Vrátenie zaplatenej ceny kurzu v prípade porušenia podmienok zo strany spoločnosti Scio

Účastník môže požiadať o ukončenie svojej účasti na kurze v prípade, že spoločnosť Scio poruší podmienky kurzu uvedené v ponuke kurzov alebo v osobnom profile zákazníka a k náprave nedôjde ani po písomnej výzve (e-mailom na adresu scio@scio.cz) účastníka. Spoločnosť Scio sa zaväzuje ihneď riešiť všetky námietky vznesené v rámci takejto výzvy a v prípade zistenia pochybenia a ak je to možné, prijať okamžité nápravné opatrenia. V prípade, že sa náprava nedosiahne alebo náprava nie je možná, navrhne zákazníkovi náhradné riešenie. V prípade, že námietky uvedené v takomto oznámení nebudú vyriešené do 10 pracovných dní, účastník môže požiadať o vrátenie ceny zaplatenej za časť kurzu zodpovedajúcu lekciám, na ktorých sa nezúčastní z dôvodov uvedených v oznámení.

II.8) Zrušenie prihlášky na prípravný kurz s lektorom

Zákazník je oprávnený zrušiť prihlášku na prípravný kurz s lektorom, t. j. zrušiť už zaplatenú objednávku za týchto podmienok:

 • Storno najneskôr 6 dní pred termínom konania kurzu: V prípade, že zákazník zruší svoju prihlášku ku kurzu najneskôr 6 dní pred termínom konania kurzu, spoločnosť Scio vráti zákazníkovi 90 % uhradenej čiastky za príslušný kurz. Zvyšných 10 % uhradenej čiastky patrí spoločnosti Scio ako paušálna náhrada za administratívne náklady spojené so spracovaním prihlášky zákazníka.
 • Storno v rozmedzí 5–0 dní pred termínom konania kurzu: V prípade, že zákazník zruší svoju prihlášku ku kurzu v rozmedzí 5–0 dní pred termínom kurzu či počas konania kurzu, nebude mu spoločnosťou Scio vrátená žiadna časť uhradenej čiastky za príslušný kurz.

Ak sa účastník nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť kurzu, nemá nárok na vrátenie kurzovného. Ak je to možné, účastníkovi sa ponúkne možnosť absolvovať kurz v inom meste alebo v inom termíne a poskytnú sa mu materiály ku kurzu, ktoré si môže po predchádzajúcej dohode vyzdvihnúť v dňoch konania kurzov.

II.9) Právo spoločnosti Scio odstúpiť od zmluvy – ukončiť kurz účastníka

Spoločnosť Scio má právo odstúpiť od zmluvy s účastníkom, ktorý hrubým spôsobom narúša priebeh kurzu, ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov kurzu, lektora alebo tretích osôb, alebo poškodzuje priestory, v ktorých sa kurz koná, alebo ak takéto poškodenie bezprostredne hrozí. V prípade škody na majetku spoločnosti Scio alebo vlastníka priestorov, v ktorých sa kurz koná, je účastník povinný túto škodu nahradiť.

 

III.Prijímačky nanečisto

Prijímačky nanečisto (skúšobné prijímacie skúšky) na prípravu na strednú školu

III.1) Platba za produkt Prijímačky nanečisto

Zákazník je povinný uhradiť cenu skúšok k prezenčnému termínu do 14 dní odo dňa podania prihlášky, najneskôr však 11 dní pred termínom konania skúšok, na ktoré sa platba vzťahuje. Ak je prihláška podaná po predĺžení uzávierky, zákazník musí uhradiť cenu skúšky najneskôr 4 dni pred termínom konania skúšok, na ktoré sa platba vzťahuje. Dátum platby je uvedený pri každom spôsobe platby v bode 3.2 Všeobecnej časti obchodných podmienok. Ak platba za test nebude uhradená riadne a včas, spoločnosť Scio upozorní zákazníka e-mailom a poskytne mu na zaplatenie dodatočnú trojdňovú lehotu odo dňa doručenia upozornenia. Ak platba nebude uhradená ani po uplynutí tejto lehoty, spoločnosť Scio môže objednávku na skúšku zrušiť. Zrušenie objednávky oznámi spoločnosť Scio zákazníkovi e-mailovou správou, pričom zmluva zaniká doručením tohto oznámenia o zrušení objednávky. Zrušenie objednávky nebráni opätovnému prihláseniu sa na Prijímačky nanečisto.

III.2) Zrušenie objednávky Prijímačiek nanečisto

Zrušenie objednávky Prijímačiek nanečisto je možné najneskôr 10 dní pred termínom konania týchto skúšok.

V prípade, žezákazník zruší svoju objednávku prezenčného termínu Prijímačiek nanečisto najneskôr 10 dní pred termínom konania skúšok, spoločnosť Scio mu vráti 90 % zaplatenej sumy. Zvyšných 10 % zaplatenej sumy náleží spoločnosti Scio ako paušálna náhrada administratívnych nákladov spojených so spracovaním objednávky zákazníka.

Odhlásiť sa z online termínu Prijímačiek nanečisto je možné najneskôr 10 dní pred termínom konania Prijímačiek nanečisto online. V takom prípade bude zákazníkovi vrátených 100 % zaplatenej sumy.

Storno jedného či viac termínov z cenovo zvýhodneného obdobia

Zakoupil-li zákazník viac termínov Prijímaček nanečisto ako cenovo zvýhodnený balíček a chce zrušiť svoju objednávku po tej, čo niektorý z termínov už prebehol, je možné za vyššie uvedených podmienok. Vrácená suma bude vyúčtovaná ako rozdiel medzi odplatou za celý Balíček a plné ceny za jednotlivé už realizované termíny (tj. ceny, za ktorú sú predávané Prijímačky nanečisto v jednotlivých termínoch) a ďalej bude odčítané 10 % z tejto sumy ako paušálna náhrada administratívnych nákladov viz. vyššie.

Pozor! V prípade zrušenia objednávky Balíčku sa ruší zákazníkov prístup k tejto službe ako celok, a to vrátane výsledkov už proběhlých skúšok.

III.3) Neúčasť prihláseného účastníka na Prijímačkách nanečisto

Ak sa zákazník nezúčastní prezenčného termínu, dostane kompletné zadanie, porovnávaciu tabuľku a výsledky po uverejnení oficiálnych výsledkov daného termínu skúšky.

Ak sa zákazník nezúčastní online termínu, má možnosť vyplniť test dodatočne vo svojom osobnom profile do 30. júna príslušného školského roka. Po dokončení nájde výsledky, kľúč riešenia a šancu na prijatie vo svojom profile.

 

IV.Pravidelná porcia prípravy

Na produkt Pravidelná porcia prípravy sa vzťahujú tieto podmienky.

IV.1) Dodávka

Produkt neposielame naraz, ale v 4 intervaloch v určených termínoch uvedených na webovej stránke. Tlačené materiály zasielame prostredníctvom vybraného dopravcu. Online materiály sú klientovi postupne sprístupňované v pravidelných intervaloch prostredníctvom jeho osobného profilu.

Dátumy distribúcie materiálov sú uvedené na webovej stránke produktu.

IV.2) Podmienky zrušenia

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa obchodených podmienok štandardne 14 dní od objednávky bez sankcií. Predplatné je potom možné ukončiť vždy na konci tej časti cyklu, v ktorej sa klient rozhodne ukončiť predplatné. V takom prípade sa mu vráti pomerná časť zaplatenej sumy vrátane ceny za nezačaté časti cyklu Pravidelná porcia prípravy.