SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Pravidlá online skúšky

Aby sme vám i školám mohli zaručiť nespochybniteľnosť výsledku a porovnateľnosť s prezenčnou skúškou, je nutné, aby ste dodržali nižšie uvedené pravidlá. V prípade porušenia pravidiel budeme nútení zablokovať výsledok vašej skúšky a nepostúpime ho fakulte. Preto vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedený text. Držíme vám palce!

 

⏰  Najneskôr 3 dni pred skúškou absolvujte povinnú kontrolu zariadenia.

Povinnú kontrolu zariadenia absolvujte na tom zariadení, na ktorom budete následne vykonávať skúšku. Tým sa minimalizuje pravdepodobnosť technických problémov v deň skúšky. Váš postup počas Povinnej kontroly zariadenia nie je vyhodnocovaný s ohľadom na regulárnosť skúšky, slúži výhradne pre kontrolu pripravenosti vášho zariadenia.

Ak Povinnú kontrolu zariadenia 3 dni pred skúškou neabsolvujete, nemôžeme vám zaručiť technickú podporu v priebehu skúšky. Tri dni pred skúškou je tiež konečný termín, kedy je možné skúšku zrušiť pre technické problémy.

🧹  Pozorne pripravte pracovnú plochu a miestnosť, v ktorej budete skúšku skladať.

Online skúšky prebiehajú za podobných podmienok ako prezenčné skúšky. To znamená, že pred sebou máte úplne prázdny stôl a jeho bezprostredné okolie, na stole ležia len povolené predmety (počítač s jedným monitorom/notebook, videokamera, klávesnica a myš, prípadne povolené pomôcky), v miestnosti ste sami a skúšku skladáte bez pomoci.

📱  Telefón a inteligentné hodinky s vypnutým zvukom a vibráciami umiestnite zreteľne mimo svojho dosahu, aby bolo jasné, že ich počas skúšky nemôžete použiť.

V priebehu celej skúšky môžete mať v miestnosti pripravený telefón pre prípad, že by ste potrebovali kontaktovať zákaznícku podporu. Telefón však musí mať vypnutý zvuk aj vibrácie a musí byť umiestnený úplne mimo vášho dosahu. Telefón je možné použiť len na kontaktovanie zákazníckej podpory spoločnosti Scio.

Po skončení hovoru musíte telefón odložiť mimo svojho dosahu tak, aby bolo jasné, že ho počas skúšky nemôžete použiť (odloženie musí byť jasne a zreteľne zaznamenané na kamerovom zázname).

🖱️  V deň skúšky sa prihláste do aplikácie ScioLink prostredníctvom tlačidla na pozvánke.

 • Vykonajte test v profile používateľa prehliadača Chrome. Nepoužívajte profil Hosť alebo Ikongnito režim.
 • Test otvorte až vtedy, keď nastane oficiálny čas začiatku skúšky uvedený v pozvánke.
 • Na začiatku každej skúšky spoločnosť ScioLink skontroluje vašu webovú kameru, mikrofón a rýchlosť internetového pripojenia.
 • Po kontrole minimálnych technických požiadaviek sa zobrazí výzva na inštaláciu rozšírenia Proctoring Desktop. Toto rozšírenie monitoruje spustené procesy a zariadenia v počítači. Rozšírenie musí byť spustené počas celej skúšky.

💳  Pripravte si osobný doklad (občiansky preukaz/vodičský preukaz, cestovný pas) a podrobte sa kontrole totožnosti.

Rovnako ako pri prezenčnej skúške musíme na základe preukazu totožnosti overiť, či skúšku skladáte skutočne vy.

 • Pred začiatkom skúšky vás požiadame, aby ste si vyfotografovali tvár a preukaz totožnosti a nasnímali miestnosť, v ktorej sa nachádzate.
 • Fotografia vašej tváre musí byť zreteľná a údaje v preukaze totožnosti jednoznačne čitateľné.
 • Môžete použiť občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas.
 • Aplikácia umožňuje skryť niektoré časti preukazu totožnosti alebo cestovného pasu a uložiť len nutné údaje, medzi ktoré patrí fotografia, meno, priezvisko, dátum narodenia a platnosť dokladu.

🎥  Pomaly a zreteľne nasnímajte celú miestnosť vrátane vchodov, pracovnej plochy a priestoru pod stolom. Snímku skontrolujte.

 • Aby ste preukázali, že ste v miestnosti sami, musíte sa s webovou kamerou otočiť okolo celej miestnosti (360° pohľad). Musíte nasnímať skutočne celú miestnosť, nestačí len čiastočný pohľad.
 • Snímka miestnosti musí byť úplná a zreteľná vrátane celej pracovnej plochy, priestoru pod stolom a nahliadnutia za všetky potenciálne prekážky. Dôkladne nasnímajte aj všetky vchody do miestnosti.
 • Skontrolujte, či sa na pracovnej ploche a v jej bezprostrednej blízkosti nachádzajú len povolené predmety a či vo vašom zornom poli nie sú zakázané predmety.
 • Pomaly a zreteľne snímajte stôl a miestnosť.
 • Ak sú pri teste povolené papiere na poznámky, ukážte na kameru všetky listy z oboch strán, aby bolo evidentné, že sú prázdne.
 • Ak používate stojan/podložku pod notebook, nasnímajte aj priestor pod nimi.
 • Po skončení snímania miestnosti ukážte na kameru, že nemáte nasadené slúchadlá (otočte hlavu na obe strany).
 • Záznam si môžete prehrať, skontrolovať a v prípade potreby nasnímať opakovane.
 • Ak nemôžete pohybovať webovou kamerou, použite zrkadlo. Ak miestnosť snímate pomocou zrkadla, snímka musí byť dôkladná a zreteľná a nesmie byť rozmazaná. Minimálna veľkosť zrkadla je 15 x 20 cm (formát A5). Menšie zrkadlá sú zakázané.
 • Pozor: Na úvodné kontroly pred testom máte 30 minút. Do samotného testu teda musíte vstúpiť najneskôr po uplynutí týchto 30 minút. Neskorší vstup do testu môže byť považovaný za porušenie týchto pravidiel a výsledok Vašej skúšky môže byť zablokovaný. Ak počas úvodných kontrol zistíte technický alebo iný závažný problém, mali by ste ho okamžite riešiť buď sami alebo kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Scio.

🙍  V priebehu skúšky musíte byť úplne viditeľní a nesmiete opustiť záber kamery.

 • Je nutné, aby vás bolo vidieť v zábere kamery (aspoň od hlavy po hrudník). Záber kamery môžete kedykoľvek počas testu skontrolovať v náhľade z kamery.
 • Pri skúške musíte sedieť za stolom alebo inou pracovnou plochou. Napríklad nie je prípustné absolvovať skúšku z postele.
 • Po nasnímaní miestnosti je zakázané opustiť zorné pole webovej kamery alebo miestnosť (a to ani medzi jednotlivými časťami testu). Ak musíte opustiť záber z dôvodu riešenia technického problému, následne nasnímajte miestnosť a pracovnú plochu podobne ako pri snímaní v úvode skúšky.
 • Opustiť miestnosť alebo použiť telefón môžete len na účely kontaktovania zákazníckej podpory. Tieto situácie budú preskúmané.

🗨️  V priebehu skúšky je zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s inou osobou.

 • V miestnosti sa nesmie nachádzať žiadna ďalšia osoba. Ak nejaká osoba omylom vstúpi do miestnosti, v ktorej vykonávate skúšku, musíte ju požiadať, aby odišla, a zo záznamu musí byť zrejmé, že daná osoba miestnosť skutočne opustila.
 • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s akoukoľvek ďalšou osobou.
 • V miestnosti sa nesmú voľne pohybovať žiadne zvieratá.

🖵  Počas skúšky pracujte len s jedným monitorom, v prehliadači a aplikácii ScioLink.

 • Je zakázané otvárať akékoľvek iné okná prehliadača alebo aplikácie okrem tých, ktoré sú potrebné na absolvovanie skúšky. Ich spustenie sa zisťuje počas celej skúšky.
 • V miestnosti sa nesmú ozývať žiadne elektronické zvuky, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť ďalšieho spusteného elektronického zariadenia.
 • Je zakázané používať viac monitorov (viac ako jeden) a prenášať obraz.
 • Počas skúšky je zakázané používať textové vyhľadávanie (napr. pomocou klávesovej skratky Ctrl+F).
 • Počas skúšky je zakázané používať akýkoľvek prekladač.
 • V prípade, že sa počas počúvania nahrávky spustí funkcia živého prepisu počúvaného textu, okamžite prepís vypnite pomocou krížika. V prípade spusteného živého prepisu môže byť skúška zablokovaná.

😟  V prípade zablokovania výsledku môžete požiadať o preskúmanie.

Výsledok sa zablokuje vždy, keď v priebehu skúšky dôjde k porušeniu pravidiel, pretože v takom prípade spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že účastník nezískal alebo nemohol získať neoprávnenú výhodu oproti ostatným účastníkom. Na odhalenie porušenia pravidiel slúžia najmä záznamy z online NPS, ale aj ďalšie postupy hodnotenia priebehu skúšky (napr. analýza odpovedí účastníka). 

Výsledky národných porovnávacích skúšok tak, ako sa odovzdávajú fakultám a ako sa používajú v prijímacom konaní, musia spĺňať prísne kritériá správnosti a vzájomnej porovnateľnosti vedomostí a zručností jednotlivých účastníkov NPS. Spoločnosť Scio ručí fakultám a všetkým účastníkom za to, že výsledky NPS majú takéto vlastnosti. Ak spoločnosť Scio nemôže zaručiť, že výsledok má takéto vlastnosti, daný výsledok nemožno použiť v prijímacom konaní. Spoločnosť Scio v takom prípade rozhodne o zablokovaní výsledku.